logo SVOL tisk

Rok 1989 přinesl významné celospolečenské změny, které umožnily navrácení lesů jejich původním majitelům. Ve státních institucích však neměli staronoví majitelé oporu a pomoc. Rozhodli se proto založit vlastní organizaci, která by jim pomáhala řešit komplikované situace při přebírání a následné správě majetku. Navázali tak na předválečnou tradici Volných sdružení lesních správ v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, která před vypuknutím 2. světové války sdružovala 671 členů hospodařících na 50 % lesů v České republice.

Sdružení vlastníků obecních lesů vzniklo ke dni 3. března 1992. V začátku bylo členství vyhrazeno pouze obcím a městům. V roce 1996 byl umožněn vstup i soukromým osobám. To upevnilo a posílilo vliv a význam SVOL jako představitele všech druhů nestátního vlastnictví lesa v ČR a stalo se výchozím bodem pro navázání spolupráce s mezinárodními organizacemi nestátních vlastníků v zemích Evropské unie.

V roce 2002 bylo v rámci SVOL vytvořeno devět regionálních organizací. Ty jsou základním stavebním prvkem sdružení a s narůstající členskou základnou výrazně přispívají k propojení vedení SVOL se členy.

V roce 2004 schválila valná hromada SVOL dvoukomorové uspořádání, bylo založeno občanské sdružení (později spolek) SVOL-komora soukromých lesů v ČR, který je kolektivním členem SVOL.  Během roku 2004 SVOL také zintenzívnil spolupráci s Organizací evropských vlastníků půdy ELO, která zastřešuje majitele lesů, zemědělské půdy a rybníků, a přijal členství v této organizaci.

Další změna stanov zasahující do struktury členské základny proběhla v roce 2008. Ta vytvořila podmínky pro vstup majitelů církevních lesů. V lednu 2019 byla založena samostatná právnická osoba SVOL-komora církevních lesů, z.s., která se stala kolektivním členem SVOL a tvoří třetí pilíř SVOL (obce, soukromníci, církve).

V roce 2021 byla schválena změna (doplnění) názvu Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR, v rámci SVOL vznikla Komora obecních lesů a bylo upraveno postavení všech tří komor ve SVOL.

Od svého založení v roce 1992 SVOL zdesetinásobil počet svých členů. Ke dni 21.2.2024 má 728 přímých členů (více než 1300 vlastníků lesů), kteří obhospodařují cca 555 tis. ha vlastního lesa (21 % výměry všech lesů v republice) a spravují dalších 40 tis. hektarů lesa ostatních vlastníků.