logo SVOL tisk

Kdo může být členem SVOL?

Obec, město, kraj, lesní družstvo obcí vlastnící lesy nebo právnická osoba založená resp. určená k hospodaření v těchto lesích a k jejich správě.

Prostřednictvím komory soukromých lesů, samostatné právnické osoby, může být členem SVOL vlastník soukromého lesa, sdružení vlastníků lesů nebo právnická osoba založená nebo určená k hospodaření v těchto lesích a k jejich správě.

Prostřednictvím komory církevních lesů, samostatné právnické osoby, může být členem SVOL právnická osoba, která je z titulu vlastnického práva nebo na základě jiného právního důvodu oprávněna hospodařit v církevních lesích.

Se statutem mimořádného člena - zástupce subjektů a organizací obhospodařujících lesy ve vlastnictví státu, resp. právnických osob státem zřízených nebo ovládaných (výzkumné ústavy).

Stanovy SVOL - práva a povinnosti členů

Aktualizované znění stanov ve znění všech dodatků a změn platné od 30.11.2022

Členské příspěvky

Roční členský příspěvek je diferencován podle výměry lesa. Slevu z úhrady členského příspěvku obdrží majitel, který má les certifikovaný podle standardů trvale udržitelného hospodaření v lesích systémem PEFC. Majitelé lesů s nízkou výnosovostí (např. v oblastech postižených imisemi) s výměrou od 100 ha a hranicí ročního etátu do 3 m3/ha platí členské příspěvky v poloviční výši. 
Členský příspěvek se hradí na základě vystavené faktury.

Příspěvkový řád platný od 1.1.2023

Příspěvkový řád platný od 1.1.2019

Přihláška do SVOL

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete poštou nebo e-mailem na ústředí SVOL. Přijetí za člena potvrzuje republikový výbor.

Aktualizace údajů člena SVOL (využitelné pro všechny komory) - zde ke stažení.