logo SVOL tisk

Certifikace lesů

Certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích je proces, při kterém nezávislý certifikační orgán posuzuje zda obhospodařování lesů splňuje podmínky certifikace – kritéria trvale udržitelného hospodaření (TUH) definovaná certifikačním schématem.

Osvědčení o certifikaci trvale udržitelného hospodaření dokládá, že se v lesích hospodaří takovým způsobem, aby byly zachovány i pro další generace.

Do certifikace lesů systémem PEFC se v zájmu nestátních vlastníků lesů aktivně zapojil i SVOL a podílel se spolu s ostatními zainteresovanými stranami - dřevozpracovateli, správci státních lesů, nevládními environmentálními organizacemi, lesnickými školami a dalšími institucemi na přípravě certifikačních kritérií a pravidel - tzv. standardů.

PEFC Česká republika
Správu Českého systému certifikace lesů (CFCS – Czech Forest Certification Scheme), schvalování a revizi standardů, prezentaci a propagaci systémuzajišťuje právnická osoba PEFC Česká republika, která je součástí mezinárodní organizace PEFC International. CFCS splňuje všechny mezinárodní požadavky pro certifikační systémy. 

Sdružení - Žadatel
Vlastní průběh certifikace lesů řídí a organizačně zajišťuje Sdružení vlastníků a správců lesních pozemků v ČR. Jedná se o dobrovolné a nezávislé zájmové sdružení právnických osob, které vlastní lesní pozemky nebo takové vlastníky sdružují, a právnických osob, na něž se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. Přístup vlastníka k certifikaci je kontinuální. Zájemci o účast v regionální certifikace se mohou přihlásit zde.

Na certifikaci lesa (TUH) navazuje certifikace spotřebitelského řetězce Chain of Custody C-o-C. Jejím prostřednictvím zpracovatelská firma deklaruje, že dříví použité na výrobu dřevovýrobků pochází z lesa obhospodařovaného v souladu s kritérii trvale udržitelného hospodaření. 

Certifikace PEFC je z hlediska ujištění spotřebitelů o trvale udržitelném obhospodařování lesů se zřetelem k jejich mnohostranné úloze považována za rovnocennou certifikaci FSC - viz např. usnesení Evropského parlamentu ze dne 16.2.2006 o provádění strategie Evropské unie v oblasti lesního hospodářství.

Vše o certifikaci PEFC pro veřejnost, pro vlastníky lesů i zpracovatele - na www.pefc.cz

  • Základní kritéria trvale udržitelného lesního hospodářství
  • Standardy PEFC ČR
  • Postup při certifikaci TUH a C-o-C
  • Certifikační orgány
  • Informace o držitelích certifikátů a loga PEFC
  • Novinky
  • Projekty pro veřejnost