logo SVOL tisk

Komora obecních lesů je součástí vnitřní organizační struktury SVOL, není samostatnou právnickou osobou. Členy Komory OL jsou obce, města, lesní družstva obcí, příspěvkové organizace nebo obchodní společnosti spravující obecní lesy.  

Za obecní les je podle stanov SVOL považován les, jehož vlastníky nebo spoluvlastníky jsou výlučně kraje, obce či lesní družstva obcí.

Nejvyšším orgánem Komory OL je členská schůze, řídícím orgánem je předsednictvo Komory OL.

Vymezení Komory OL v rámci stávající organizace SVOL bylo schváleno konferencí SVOL 7. září 2021. Došlo tak k upřesnění právního postavení členů všech komor SVOL a zastoupení jednotlivých komor v republikovém výboru SVOL.

Představenstvo Komory OL schválené členskou schůzí dne 7.9.2021 na čtyřleté funkční období:

  • Jiří SVOBODA - předseda
  • Jaroslav SEMERÁK - místopředseda
  • Radomír CHARVÁT - člen představenstva
  • Stanislav JANSKÝ - člen představenstva
  • Jiří NESHYBA - člen představenstva

Ke dni 21. 2. 2024 má Komora OL 487 členů s celkovou výměrou 251 098 ha lesa.

Jak získat členství v Komoře OL? 

Členem může být obec, kraj, lesní družstvo obcí, nebo právnické osoby založené nebo určené k hospodaření v obecních lesů a k jejich správě.

Práva a povinnosti členů všech komor SVOL upravují stanovy SVOL.  Členský příspěvek stanovuje příspěvkový řád SVOL – odvíjí se od výměry lesa a certifikace systémem PEFC. 

Řádně vyplněnou přihlášku zašlete na ústředí SVOL.