logo SVOL tisk
 • prosadit nové dotační tituly a navýšení sazeb na novelizaci nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (předpokládaná účinnost od 1.1.2022)
 • prosadit vyplacení náhrady škody způsobené vlastníkům lesů v důsledku sucha a kůrovcové kalamity (příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity) za IV. Q 2017 a roky 2018-2020 – petice SVOL „Zdravé a prosperující lesy pro příští generace“ upozornila na situaci nestátních vlastníků lesů čelících následkům historicky největší kůrovcové kalamity a přiměla ministerstvo zemědělství, vládu a parlament k otevření jednání ve věci kůrovcových kompenzací
 • prosadit oprávněné požadavky vlastníků nestátních lesů do Aplikačního dokumentu ke Koncepci státní lesnické politiky do roku 2035
 • prosadit vyšší sazby a zjednodušení administrativy u příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných z rozpočtu Ministerstva (2018)
 • prosadit zajištění rovného přístupu vlastníků lesů ve všech krajích k podpoře ekologických a k přírodě šetrných technologií při hospodaření v lese a finančních příspěvků na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku - příspěvky na hospodaření v lesích jsou díky úsilí SVOL poskytovány opět z rozpočtu Ministerstva zemědělství všem vlastníkům lesa bez ohledu na to, v kterém kraji se jejich les nachází (2016)
 • prosadit novelu zákona o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí (2013) - navrácení historických majetků, které po r. 1949 převzaly tehdejší organizace federálního ministerstva obrany, obcím
 • pilotní projekt MŽP, AOPK, ELO, SVOL a dotčených krajských úřadů pro ověření způsobu projednávání souhrnů doporučených opatření (SDO) mezi orgány ochrany přírody a vlastníky pozemků Kinských dal Borgo (2011-2013). Završením pilotního projektu bylo podepsání společné dohody majitelů a AOPK o managementu tří evropsky významných lokalit. Spolupráce s AOPK bude pokračovat i v budoucnu při projednávání dokumentů SDO na dalších lesních majetcích.
 • prosadit dílčí změny do novely zákona o ochraně přírody a krajiny (např. využití institutu tzv. základní ochrany)  a dosáhnout příslibu ze strany Ministerstva životního prostředí ke společnému vypracování metodického pokynu ke zpracování předběžných závazných stanovisek k LHP, přepracování vyhlášky o náhradě újmy a možnosti uzavřít tzv. smluvní ochranu na území v případě, pokud o ni bude mít zájem pouze část vlastníků dotčených pozemků (2008). Na jaře 2011 spolupráce na metodickém ztroskotala, protože byl odmítnut zásadní požadavek SVOL (i LČR) na závaznost předběžné informace podané orgánem ochrany přírody vlastníkům lesa na počátku prací na obnově LHP. Předchozí vedení ministerstva uznalo tento požadavek za zcela legitimní. Marně zatím SVOL usiluje také o novelizaci "náhradové" vyhlášky č. 335/2006 Sb.
 • prosadit změny pravidel a zjednodušení agendy spojené s žádostí o finanční podporu z Programu rozvoje venkova na nákup lesní techniky a na opravu lesních cest (2007-2009)
 • prosadit do finální verze Národního lesnického programu II na období 2007-2013 rozdílný přístup k lesům dle druhů vlastnictví zejména v požadavcích společnosti na plnění ostatních užitečných funkcí lesa
 • zahájit společný obchod dřívím členů SVOL (2006)
 • prosadit rozšíření okruhu příjemců podpory na investiční podopatření Operačního programu zemědělství na organizace spravující obecní majetky založené podle obchodního zákoníku (2004-2005)
 • prosadit prostřednictvím svého zástupce v Monitorovacím výboru Operačního programu zemědělství rozšíření  o další přijatelné výdaje spojené s přípravou projektu a zjednodušení některých příloh k žádosti (2005)
 • prosadit stažení velké novely zákona o lesích z projednávání (2004) - noevela jednoznačně rozšiřovala a posilovala regulace i mmocenská oprávnění veřejné správy a rozšiřovala zatížení vlastníků lesů o další administrativní povinnosti
 • spolupracovat s MŽP a AOPK na zpracovávání Pravidel hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natury 2000 (2005-2006)
 • přesvědčit MŽP o nutnosti dialogu s lesníky a vlastníky lesa při zavádění soustavy evropsky chráněných území Natura 2000 v ČR (velká mediální akce "Přežijí lesy novelu zákona o ochraně přírody a krajiny?") a prosadit zásadní změny do novely zákona o ochraně přírody a krajiny, mj. zákonný nárok vlastníka půdy na finanční náhradu za ztížení hospodaření nebo majetkovou újmu ve všech územích zvláštní ochrany
 • oddálit, resp. zrušit novelu zákona o lesích z důvodu nedostatečné připravenosti a diskuse se zainteresovanými stranami (2000) - MZe jako navrhovatel novely paušalizoval případy nedostatečného zájmu vlastníků o restituovaný majetek, argumenoval několika desítkami či stovkami vlastníků drobných lesů, kteří opožděně zpracovali kalamitní nebo kůrovcovou těžbu, což byla mediálně vděčná témata, a přeceňoval rozsah a dopad nepovolených těžeb, navrhoval nové sankce vůči majitelům lesa, mj. nucenou správu lesních majetků a event. následnou veřejnou dražbu
 • prosadit novelu zákona o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí (2002) - vydání historického majetku bývalým lesním družstvům obcí
 • prosadit dílčí změny do novely zákona o myslivosti (1995-2000) - bezvýsledná jednání byla pro SVOL podnětem k vypracování vlastního návrhu zákona o myslivosti, který byl ve finále jedním ze dvou návrhů pro vytvoření kompromisního textu návrhu zákona. V zemědělském výboru sněmovny však došlo navzdory předběžné dohodě k jeho dalším úpravám. Nejzávažnější změnou bylo zvýšení již dohodnuté minimální výměry vlastní honitby z 250 na 500 ha. Duchu zákona bohužel neodvídaly jeho prováděcí vyhlášky. S odstupem dalších let se ukázaly hlavní nedostatky zákona především ve společenstevních honitbách.
 • prosadit novelu zákona o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí (2000) - vydání historických lesních majetků obcí v národních parcích
 • prosadit požadavky na uznání vlastnických práv do zákona o lesích (1995) - návrh zákona nezavazoval stát k pomoci a ke spolupráci vlastníkům lesů, ale umožňoval státním úředníkům bezprecedentním způsobem zasahovat do vlastnických práv, přikazovat jim, jak mají nakládat se svým majetkem, třeba i v rozporu se svým vlastním zájmem, zato však vždy na vlastní náklady. Díky opakovaným snahám SVOL o zrušení nových závazných ukazatelů LHP (minimální podílu MZD,rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku) se také podařilo zrušit alespoň rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku pro lesy v soukromém vlastnictví.

Dnem 1. listopadu 2018 nabyla účinnosti  novela nařízení vlády č. 245/2018, kterou se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.

Petice SVOL „Zdravé a prosperující lesy pro příští generace“ v letech 2018 a 2019 upozornila na situaci nestátních vlastníků lesů, čelících následkům historicky nejrozšířenější kůrovcové kalamity a přispěla významným způsobem k úspěšným jednáním SVOL ohledně příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity.