logo SVOL tisk

Držme stavy zvěře pod kontrolou

Kůrovcová kalamita napáchala na českých lesích nedozírné škody. Zalesňování vzniklých holin je náročný úkol a závisí na něm budoucnost lesů pro příští generace. Úsilí lesníků ale naráží na komplikace v podobě přemnožené spárkaté zvěře. Ta způsobuje v zemědělství i lesnictví škody v řádech miliard korun ročně. Minimální velikost honitby je 500 hektarů, a tak majitelé menších lesních celků mají velice omezenou možnost rozhodovat o tom, jak bude myslivost na jejich pozemcích provozována. SVOL tak usiluje o snížení stavů spárkaté zvěře a bojuje za minimální velikost vlastní honitby 250 hektarů. Plán chovu a lovu zvěře by měl pak být odvozován od reálných škodách na lesních ekosystémech.

Návrh novely zákona o myslivosti - listopad 2023

3. listopadu 2023 postoupilo Ministerstvo zemědělství do meziresortního připomínkového řízení návrh rozsáhlé novely zákona o myslivosti – podrobnosti zde.

Stručně hlavní navrhované změny:

 • nová definice myslivosti,
 • plán mysliveckého hospodaření v honitbě se bude sestavovat podle škod na základě posouzení stavu lesa, které bude provádět pověřená osoba (ÚHÚL),
 • zrušení normovaných stavů zvěře a ponechání pouze minimálních stavů zvěře, minimální stav jelena siky lze stanovit pouze v oborách, pro sičí zvěř nebude možné stanovit oblast chovu,
 • vymezení konkrétních cílů omezení hospodaření v honitbě, možnost vyhlášení opatření obecné povahy MZe, MŽP (v NP),
 • vstup do obor – držitel honitby rozhodne o zpřístupnění (podmínky v návštěvním řádu) a znepřístupnění; vstup nelze omezit nebo znemožnit z vůle držitele minimálně v období stanoveném vyhláškou,
 • snížení minimální výměry všech honiteb na 250 hektarů (s výjimkou VLS),
 • zavedení povolenky pro lesnicky nebo zemědělsky hospodařící osoby na honebních pozemcích o výměře min. 30 ha (pro lov prasete divokého, jelena siky, u ostatní spárkaté zvěře pouze mláďat a samic), v případě získání povolenky bude ztráta nároku na náhradu škody zvěří,
 • možnost vstupování vlastníků honebních pozemků do honebního společenstva bez schvalování valnou hromadou,
 • zrušení povinnosti členů honebního společenstva ručit celým svým majetkem,  
 • úprava hlasovacího práva vlastníků podle metrů čtverečních výměry honebních pozemků,
 • vypuštění některých zakázaných způsobů lovu za účelem maximalizace efektivity lovu a k redukci výčtu druhů zvěře o chráněné druhy savců a ptáků, o jejichž případné regulaci bude rozhodovat orgán ochrany přírody. Prioritně bude regulací (např. u bobra či kormorána) pověřen uživatel honitby a až následně i další osoby,
 • ruší se povinnost doprovodu uživatele honitby v případě poplatkového lovu,
 • posílení pravomocí orgánů státní správy myslivosti, včetně personálního posílení (na každé ORP 1 úředník na plný úvazek),
 • ulovená zvěř bude nově evidována v systému kombinací fyzického označení kusu plombou a nahráním fotografií uloveného kusu, které budou nahrávány do Informačního systému evidence myslivosti (ISEM), nebudou již papírové výkazy a hlášení, omezení množství sledovaných údajů, systém bude využíván také pro vydávání loveckých lístků …

Návrh novely zákona přináší pozitivní změny a většinově odpovídá dlouhodobému postoji SVOL. S návrhem zákona jako celkem SVOL souhlasí, republikový výbor schválil podání připomínek – podrobnosti zde

Metodická doporučení k uzavírání smluv o nájmu honiteb v r. 2023 

K 31.3.2023 skončí platnost celé řady smluv o nájmu honiteb. V souvislosti s touto skutečností se objevuje celá řada otázek týkajících se postupu vlastníků lesů a držitelů i uživatelů honiteb ve vztahu k využívání honebních pozemků v navazujícím období. Část z těchto otázek má přitom svůj původ v nesprávném pochopení stavu, který po skončení platnosti smluv o nájmu honiteb vznikne. Proto je vhodné připomenout si některá základní fakta a připojit k nim doporučení ohledně dalšího postupu se zaměřením na zajištění zájmů vlastníků lesů v ochraně před škodami působenými zvěří - podrobnosti zde v Poradně pro majitele lesa

Usnesení organizací spolupořádajících seminář "Škody zvěří v kontextu povinností OLH a možností menších vlastníků lesů" v Javorníku u Českého Dubu 19.10.2021 

Aktuální nadměrné početní stavy spárkaté zvěře na většině území ČR brání odrůstání přirozené i umělé obnovy a jsou zásadní překážkou při obnově pestrých a stabilních lesů. Shodly se na tom ve společném usnesení organizace Asociace soukromého zemědělství, Česká komora odborných lesních hospodářů, Pro Silva Bohemica a Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR. Organizace apelují na naléhavou nutnost přijetí příslušných legislativních změn a upozorňují, že dlouhodobý problém již nesnese dalšího odkladu. Celý text společného usnesení ke stažení

Sborník ze semináře "Škody zvěří v kontextu povinností OLH a možnosti menších vlasntíků lesů" v Javorníku u Českého Dubu 19.10.2021

Jak postupovat při řešení nadměrného poškození lesa zvěří

Vzor podnětu Orgánu státní správy myslivosti a orgánu státní správy lesů ke snížení stavů spárkaté zvěře obsahuje:

 1. Žádost o snížení stavů spárkaté zvěře dle § 39 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 2. Podnět ke snížení stavů spárkaté zvěře dle § 39 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve všech sousedních honitbách
 3. Podání návrhu orgánu státní správy lesů na snížení stavu spárkaté zvěře dle § 5 odst. 1 písm. e) vyhl. č. 101/1996 Sb.

Další důležité informace zde.

Novelizace zákona o myslivosti 2015-2017