logo SVOL tisk

Držme stavy zvěře pod kontrolou

Kůrovcová kalamita napáchala na českých lesích nedozírné škody. Zalesňování vzniklých holin je náročný úkol a závisí na něm budoucnost lesů pro příští generace. Úsilí lesníků ale naráží na komplikace v podobě přemnožené spárkaté zvěře. Ta způsobuje v zemědělství i lesnictví škody v řádech miliard korun ročně. Minimální velikost honitby je 500 hektarů, a tak majitelé menších lesních celků mají velice omezenou možnost rozhodovat o tom, jak bude myslivost na jejich pozemcích provozována. SVOL tak usiluje o snížení stavů spárkaté zvěře a bojuje za minimální velikost honitby 250 hektarů. Plán chovu a lovu zvěře by měl pak být odvozován od reálných škodách na lesních ekosystémech.

Usnesení organizací spolupořádajících seminář "Škody zvěří v kontextu povinností OLH a možností menších vlastníků lesů" v Javorníku u Českého Dubu 19.10.2021 

Aktuální nadměrné početní stavy spárkaté zvěře na většině území ČR brání odrůstání přirozené i umělé obnovy a jsou zásadní překážkou při obnově pestrých a stabilních lesů. Shodly se na tom ve společném usnesení organizace Asociace soukromého zemědělství, Česká komora odborných lesních hospodářů, Pro Silva Bohemica a Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR. Organizace apelují na naléhavou nutnost přijetí příslušných legislativních změn a upozorňují, že dlouhodobý problém již nesnese dalšího odkladu. Celý text společného usnesení ke stažení

Sborník ze semináře "Škody zvěří v kontextu povinností OLH a možnosti menších vlasntíků lesů" v Javorníku u Českého Dubu 19.10.2021

Jak postupovat při řešení nadměrného poškození lesa zvěří

Vzor podnětu Orgánu státní správy myslivosti a orgánu státní správy lesů ke snížení stavů spárkaté zvěře obsahuje:

  1. Žádost o snížení stavů spárkaté zvěře dle § 39 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
  2. Podnět ke snížení stavů spárkaté zvěře dle § 39 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve všech sousedních honitbách
  3. Podání návrhu orgánu státní správy lesů na snížení stavu spárkaté zvěře dle § 5 odst. 1 písm. e) vyhl. č. 101/1996 Sb.

Další důležité informace zde.

Metodická doporučení k uzavírání smluv o nájmu honiteb v r. 2023 

K 31.3.2023 skončí platnost celé řady smluv o nájmu honiteb. V souvislosti s touto skutečností se objevuje celá řada otázek týkajících se postupu vlastníků lesů a držitelů i uživatelů honiteb ve vztahu k využívání honebních pozemků v navazujícím období. Část z těchto otázek má přitom svůj původ v nesprávném pochopení stavu, který po skončení platnosti smluv o nájmu honiteb vznikne. Proto je vhodné připomenout si některá základní fakta a připojit k nim doporučení ohledně dalšího postupu se zaměřením na zajištění zájmů vlastníků lesů v ochraně před škodami působenými zvěří - podrobnosti zde v Poradně pro majitele lesa

Novelizace zákona o myslivosti 2015-2017