logo SVOL tisk

Držme stavy zvěře pod kontrolou

Kůrovcová kalamita napáchala na českých lesích nedozírné škody. Zalesňování vzniklých holin je náročný úkol a závisí na něm budoucnost lesů pro příští generace. Úsilí lesníků ale naráží na komplikace v podobě přemnožené spárkaté zvěře. Ta způsobuje v zemědělství i lesnictví škody v řádech miliard korun ročně. Minimální velikost honitby je 500 hektarů, a tak majitelé menších lesních celků mají velice omezenou možnost rozhodovat o tom, jak bude myslivost na jejich pozemcích provozována. SVOL tak usiluje o snížení stavů spárkaté zvěře a bojuje za minimální velikost honitby 250 hektarů. Plán chovu a lovu zvěře by měl pak být odvozován od reálných škodách na lesních ekosystémech.

Usnesení organizací spolupořádajících seminář "Škody zvěří v kontextu povinností OLH a možností menších vlastníků lesů" v Javorníku u Českého Dubu 19.10.2021 

Aktuální nadměrné početní stavy spárkaté zvěře na většině území ČR brání odrůstání přirozené i umělé obnovy a jsou zásadní překážkou při obnově pestrých a stabilních lesů. Shodly se na tom ve společném usnesení organizace Asociace soukromého zemědělství, Česká komora odborných lesních hospodářů, Pro Silva Bohemica a Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR. Organizace apelují na naléhavou nutnost přijetí příslušných legislativních změn a upozorňují, že dlouhodobý problém již nesnese dalšího odkladu. Celý text společného usnesení ke stažení

Sborník ze semináře "Škody zvěří v kontextu povinností OLH a možnosti menších vlasntíků lesů" v Javorníku u Českého Dubu 19.10.2021

Jak postupovat při řešení nadměrného poškození lesa zvěří

Vzor podnětu Orgánu státní správy myslivosti a orgánu státní správy lesů ke snížení stavů spárkaté zvěře obsahuje:

  1. Žádost o snížení stavů spárkaté zvěře dle § 39 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
  2. Podnět ke snížení stavů spárkaté zvěře dle § 39 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve všech sousedních honitbách
  3. Podání návrhu orgánu státní správy lesů na snížení stavu spárkaté zvěře dle § 5 odst. 1 písm. e) vyhl. č. 101/1996 Sb.

Další důležité informace zde.

Metodická doporučení k uzavírání smluv o nájmu honiteb v r. 2023 

K 31.3.2023 skončí platnost celé řady smluv o nájmu honiteb. V souvislosti s touto skutečností se objevuje celá řada otázek týkajících se postupu vlastníků lesů a držitelů i uživatelů honiteb ve vztahu k využívání honebních pozemků v navazujícím období. Část z těchto otázek má přitom svůj původ v nesprávném pochopení stavu, který po skončení platnosti smluv o nájmu honiteb vznikne. Proto je vhodné připomenout si některá základní fakta a připojit k nim doporučení ohledně dalšího postupu se zaměřením na zajištění zájmů vlastníků lesů v ochraně před škodami působenými zvěří - podrobnosti zde v Poradně pro majitele lesa

Novelizace zákona o myslivosti 2015-2017

O novelizaci zákona o lesích usiluje SVOL spolu s dalšími organizacemi vlastníků honebních pozemků již řadu let. V dubnu 2015 probíhala jednání s majiteli pozemků na Ministerstvu zemědělství a poté kulaté stoly za účasti všech zainteresovaných stran řízené Ústavem pro hospoářskou úpravu lesů. U jednotlivých projednávaných bodů se však nepodařilo dosáhnout konsensu.

Návrh novely měl byl podán do vnějšího připomínkového řízení ve druhém pololetí 2015. Návrh novely nereflektoval zásadní požadavek SVOL na zjednodušení podmínky změny honiteb při změně vlastnictví honebních pozemků, na němž se kromě ČMMJ shodli všichni účastníci kulatého stolu k myslivosti dne 5.5.2015. Na základě tlaku zástupců vlastníků zemědělských a lesních pozemků byl prosinci 2015 stáhlo Ministerstvo zemědělství návrh novely z procesu projednávání k dalšímu přepracování. Přepracovaný návrh byl podán do vnějšího připomínkového řízení 7. března 2016 - podrobnosti zde.

Vzhledem k tomu, že po přepracování návrhu žádný ze zásadních požadavků SVOL není v návrhu novely zákona o myslivosti zohledněn a novela neřeší ani další z podstatných a zásadních požadavků vlastníků pozemků tak, jak byly prezentovány na kulatých stolech k myslivosti např. změny § 30 – Přičlenění, ve smyslu možnosti volby honitby, kam jsou pozemky vlastníka přičleněny nejen v průběhu procesu tvorby honitby, ale i po vytvoření honiteb, rozhodl republikový výbor SVOL 10.3.2016 o vyslovení zásadního nesouhlasu s celým zněním novely zákona o myslivosti s tím, že SVOL požaduje stažení návrhu novely z legislativního procesu, zahájení prací na koncepci české myslivosti a poté na tvorbě nového zákona o myslivosti i s otevřením otázek minimální výměry honiteb a nového formulování zásad pro jejich tvorbu.

Návrh novely zákona o myslivosti, jak byl předložen Ministerstvem zemědělství do vnějšího připomínkového řízení zásadně odmítly Asociace soukromého zemědělství ČR, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a Sdružení vlastníků honebních pozemků v ČR na společné tiskové konference, která se konala 13. dubna 2016 v Praze.

Dne 22. března 2017 byl po roce projednávání a vypořádání připomínek vládní návrh novely zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, tisk 1073, předán do Poslanecké sněmovny ke schválení. Co na návrh říkali sami vlastníci honebních pozemků? Dozvíte se v pořadu Nedej se Plus. Projednávání návrhu novely bylo ukončeno s koncem volebního období.