logo SVOL tisk

Téměř třicet tisíc lidí, především dětí z mateřských a základních škol, navštívilo akce Lesní pedagogiky, které uspořádali členové SVOL v roce 2021.

"Vést zejména děti k tomu, aby si vytvořily vztah k lesu a pochopily, co všechno díky hospodaření trvale udržitelným způsobem přináší celé společnosti, je důležitý úkol, který SVOL dlouhodobě řadí mezi své priority," říká předseda SVOL Ing. Jiří Svoboda.

Více než padesát tisíc lidí, především žáků prvního stupně základních škol, navštívilo akce lesní pedagogiky, které uspořádali členové SVOL v roce 2022.

  • Počet účastníků: 45075
  • Počet akcí lesní pedagogiky: 957

87 % akcí představovaly standardní programy lesní pedagogiky v lese pro pozvané základní a mateřské školy (836 akcí, 20 235 účastníků).

Ani v loňském roce, kdy pokračovala kůrovcová kalamita, nezapomínali lesníci na  naše nejmenší. Celkový počet akcí lesní pedagogiky (učení o lese v lese) samozřejmě ovlivnila vládní opatření proti šíření covid-19, ale i tak je to číslo úctyhodné a našim lesním pedagogům patří velký dík. Seznamování malých i velkých s funkcemi lesa, s tím, jaké užitky přináší nám všem díky práci  lesníků a lesních dělníků, s povinnostmi vlastníků, ale i návštěvníků lesa, zážitkovou formou je prostředkem výchovy k udržitelnému rozvoji a správnému chápání úlohy člověka v kulturní krajině.

Přestože v loňském roce doslova lesnické podniky doslova drtila kůrovcová kalamita, věnovali lesníci svou pozornost také environmentálnímu vzdělávání a komunikaci s veřejností.

Jen samotné Lesy hl. m. Prahy v r. 2019 uspořádaly 1033 standardních akcí lesní pedagogiky (rozumí se akce v lese pro pozvané skupiny - základní a mateřské školy, střední školy, domovy seniorů apod.), kterých se zúčastnilo 25 193 účastníků, 202 hromadných akcí s ukázkami lesní pedagogiky pro širokou veřejnost na výstavách, veletrzích apod. s účastí 43 364 osob, ale také 3 příměstské tábory s účastí 39 dětí.

"Multifunkční úloha lesů - propagace a osvěta", projekt realizovaný za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Cílem projektu bylo zvýšení pozitivního vnímání zemědělství a lesnictví. V rámci projektu byla zajištěna expozice SVOL na veletrhu Silva Regina 2018. Její součástí bylo nejen odborné poradenství majitelům a správcům lesních majitelů, kteří stánek SVOL na veletrhu navštívili, ale také prezentace multifunkční úlohy lesů zaměřená na širokou veřejnost a zajištění aktivit lesní pedagogiky.

Poznávej les všemi smysly IV", projekt realizovaný za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Projekt navázal na předchozí úspěšné ročníky tematicky shodně zaměřených projektů environmentálního vzdělávání v letech 2013-2016 spolufinancovaných Ministerstvem zemědělství. Pilířem projektu byla spolupráce při zajištění programů lesní pedagogiky pro pozvané cílové skupiny, především žáky mateřských a základních škol v lesním prostředí a zajištění aktivit lesní pedagogiky na akcích určených pro širší veřejnost. Součástí projektu bylo vytváření podmínek pro činnost lesních pedagogů, jejich vybavení pomůckami, nástroji a didaktickými prostředky.

"Poznávej les všemi smysly III", projekt realizovaný za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Projekt přispěl k naplňování Akčního plánu k Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR na období 2014-2016, zvyšování odborné úrovně majitelů a správců lesních majetků a prezentaci a propagaci trvale udržitelného hospodaření v lesích.

"Poznávej les všemi smysly II", projekt realizovaný za finanční podpory Ministerstva zemědělství a Kraje Vysočina a sponzorského příspěvku společnosti Školky-Montano, spol. s r. o. V rámci projektu bylo uskutečněno 695 akcí, jichž se zúčastnilo 27 376 účastníků.

2011

"Rok lesů 2011" - akce lesní pedagogiky pořádané SVOL ve spolupráci s ML Domažlice, Plzeň, Rokycany, Kašperské Hory, Klatovy a Přimda u příležitosti Mezinárodního roku lesů, spolufinancováno Plzeňským krajem

"Pojďte s námi do lesa", akce pořádaná Městem Pelhřimov a Městskou správou lesů u příležitosti Mezinárodního roku lesů a 20. výročí znovuobnovení péče o historický lesní majetek města Pelhřimova vlastní organizací, spolufinancováno Krajem Vysočina, SVOL a dalšími patnery a sponzory akce