logo SVOL tisk

Více než padesát tisíc lidí, především žáků prvního stupně základních škol, navštívilo akce lesní pedagogiky, které uspořádali členové SVOL v roce 2022.

  • Počet účastníků: 45075
  • Počet akcí lesní pedagogiky: 957

87 % akcí představovaly standardní programy lesní pedagogiky v lese pro pozvané základní a mateřské školy (836 akcí, 20 235 účastníků).

Téměř třicet tisíc lidí, především dětí z mateřských a základních škol, navštívilo akce Lesní pedagogiky, které uspořádali členové SVOL v roce 2021.

"Vést zejména děti k tomu, aby si vytvořily vztah k lesu a pochopily, co všechno díky hospodaření trvale udržitelným způsobem přináší celé společnosti, je důležitý úkol, který SVOL dlouhodobě řadí mezi své priority," říká předseda SVOL Ing. Jiří Svoboda.

Ani v loňském roce, kdy pokračovala kůrovcová kalamita, nezapomínali lesníci na  naše nejmenší. Celkový počet akcí lesní pedagogiky (učení o lese v lese) samozřejmě ovlivnila vládní opatření proti šíření covid-19, ale i tak je to číslo úctyhodné a našim lesním pedagogům patří velký dík. Seznamování malých i velkých s funkcemi lesa, s tím, jaké užitky přináší nám všem díky práci  lesníků a lesních dělníků, s povinnostmi vlastníků, ale i návštěvníků lesa, zážitkovou formou je prostředkem výchovy k udržitelnému rozvoji a správnému chápání úlohy člověka v kulturní krajině.

Přestože v loňském roce doslova lesnické podniky doslova drtila kůrovcová kalamita, věnovali lesníci svou pozornost také environmentálnímu vzdělávání a komunikaci s veřejností.

Jen samotné Lesy hl. m. Prahy v r. 2019 uspořádaly 1033 standardních akcí lesní pedagogiky (rozumí se akce v lese pro pozvané skupiny - základní a mateřské školy, střední školy, domovy seniorů apod.), kterých se zúčastnilo 25 193 účastníků, 202 hromadných akcí s ukázkami lesní pedagogiky pro širokou veřejnost na výstavách, veletrzích apod. s účastí 43 364 osob, ale také 3 příměstské tábory s účastí 39 dětí.

"Multifunkční úloha lesů - propagace a osvěta", projekt realizovaný za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Cílem projektu bylo zvýšení pozitivního vnímání zemědělství a lesnictví. V rámci projektu byla zajištěna expozice SVOL na veletrhu Silva Regina 2018. Její součástí bylo nejen odborné poradenství majitelům a správcům lesních majitelů, kteří stánek SVOL na veletrhu navštívili, ale také prezentace multifunkční úlohy lesů zaměřená na širokou veřejnost a zajištění aktivit lesní pedagogiky.

Poznávej les všemi smysly IV", projekt realizovaný za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Projekt navázal na předchozí úspěšné ročníky tematicky shodně zaměřených projektů environmentálního vzdělávání v letech 2013-2016 spolufinancovaných Ministerstvem zemědělství. Pilířem projektu byla spolupráce při zajištění programů lesní pedagogiky pro pozvané cílové skupiny, především žáky mateřských a základních škol v lesním prostředí a zajištění aktivit lesní pedagogiky na akcích určených pro širší veřejnost. Součástí projektu bylo vytváření podmínek pro činnost lesních pedagogů, jejich vybavení pomůckami, nástroji a didaktickými prostředky.

"Poznávej les všemi smysly III", projekt realizovaný za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Projekt přispěl k naplňování Akčního plánu k Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR na období 2014-2016, zvyšování odborné úrovně majitelů a správců lesních majetků a prezentaci a propagaci trvale udržitelného hospodaření v lesích.

"Poznávej les všemi smysly II", projekt realizovaný za finanční podpory Ministerstva zemědělství a Kraje Vysočina a sponzorského příspěvku společnosti Školky-Montano, spol. s r. o. V rámci projektu bylo uskutečněno 695 akcí, jichž se zúčastnilo 27 376 účastníků.

2011

"Rok lesů 2011" - akce lesní pedagogiky pořádané SVOL ve spolupráci s ML Domažlice, Plzeň, Rokycany, Kašperské Hory, Klatovy a Přimda u příležitosti Mezinárodního roku lesů, spolufinancováno Plzeňským krajem

"Pojďte s námi do lesa", akce pořádaná Městem Pelhřimov a Městskou správou lesů u příležitosti Mezinárodního roku lesů a 20. výročí znovuobnovení péče o historický lesní majetek města Pelhřimova vlastní organizací, spolufinancováno Krajem Vysočina, SVOL a dalšími patnery a sponzory akce