logo SVOL tisk

V souladu s Nařízením EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR, vydává Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR za účelem zajištění informační povinnosti dle čl. 4 GDPR tento dokument.

Informace o správci osobních údajů:

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (zkr. SVOL)
K Silu 1980
393 01 Pelhřimov
IČ: 45035652

Jaké osobní údaje SVOL zpracovává

1. Členové SVOL

Osobní údaje členů zpracovává SVOL v rozsahu základních osobních a kontaktních údajů uvedených v přihlášce za člena. SVOL vede seznam svých členů, který je zpřístupněn uveřejněním v tištěné podobě (dodatek č. 4 stanov schválen konferencí SVOL 23.4.2018). Účelem tohoto zpracování je naplňování poslání a cílů SVOL, evidence členské základny a informování členů.

Právním základem pro takové zpracování je oprávněný zájem správce osobních údajů na naplňování  činnosti SVOL.

Informace jsou předávány v nezbytném rozsahu zpracovatelům – subdodavatelům odborných a specializovaných služeb. Jedná se zejména o činnost účetních, odborných poradců a advokátů, správu IT systémů, rozesílání elektronických nebo písemných zpráv. Některé údaje jsou poskytovány administrátorům dotačních programů. Některé údaje jsou poskytovány partnerským organizacím v EU, pokud to vyplývá z konkrétní činnosti nebo funkce člena v rámci SVOL.

Některé kontaktní údaje a fotografie členů mohou být po dohodě zveřejněny na internetových stránkách nebo v jiných komunikačních materiálech SVOL, pokud to vyplývá z konkrétní činnosti nebo funkce člena v rámci SVOL. Člen SVOL má možnost odmítnout zasílání e-mailových či jiných zpráv a také zveřejnění osobních údajů na webových stránkách nebo v jiných komunikačních materiálech.

Výmaz ze seznamu členů (elektronická databáze) bude proveden nejpozději do jednoho měsíce od právní události, která vedla k zániku členství.

2. Zaměstnanci a pracovníci SVOL, uchazeči o zaměstnání

Osobní údaje zaměstnanců  a pracovníků zpracovává SVOL v rozsahu vyžadovaném zákonnými povinnostmi. Účelem tohoto zpracování je plnění dle pracovní smlouvy nebo dohod konaných mimo pracovní poměr, plnění zákonných povinností souvisejících se zaměstnaneckou a mzdovou agendou a plnění povinností vyplývajících z podmínek dotačních programů.

Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy nebo opatření přijatých před uzavřením smlouvy a plnění právní povinnosti, která se na SVOL vztahuje.  SVOL v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

Některé kontaktní údaje zaměstnanců a pracovníků SVOL mohou být po dohodě zveřejněny na internetových stránkách nebo v jiných komunikačních materiálech SVOL, pokud to vyplývá z konkrétního pracovního zařazení zaměstnance nebo pracovníka v rámci SVOL. Osobní údaje zaměstnanců a pracovníků jsou vymazány, resp. archivovány v souladu s požadavky stanovenými platnou legislativou.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání zpracovává SVOL za účelem realizace výběrových řízení na zaměstnance SVOL. Právním základem pro jejich zpracování je souhlas udělený uchazečem o zaměstnání. Osobní údaje uchazečů o zaměstnání uchovává SVOL maximálně jeden rok od okamžiku jejich poskytnutí, a to za účelem případného informování uchazeče, pokud SVOL vypíše výběrové řízení na pozici obdobnou té, o kterou uchazeč projevil zájem. Souhlas se zpracováním osobních údajů může uchazeč o zaměstnání kdykoli odvolat písemně na adresu sídla SVOL. Pokud k odvolání souhlasu dojde před ukončením výběrového řízení, bude uchazeč z daného výběrového řízení vyřazen.

3. Účastníci akcí

Osobní údaje účastníků akcí zpracovává SVOL v rozsahu údajů uvedených na registračních formulářích na tyto akce. Účelem zpracování je poradenství vlastníkům a správcům lesních majetků, organizace akcí pořádaných SVOL, informování o dalších aktivitách SVOL, event. přímý marketing.

Právním základem zpracování je plnění informační povinnosti vůči administrátorům dotačních a podobných programů, souhlas se zpracováním ze strany účastníka akcí, resp. situace, kdy je zpracování nezbytné pro naplnění oprávněných zájmů správce. Oprávněným zájmem SVOL je zajišťovat poradenskou činnost a školení pro vlastníky a správce lesních majetků  – naplňování poslání a cílů SVOL dle jeho stanov.

Pokud osoba požádá o vyřazení ze zasílání e-mailů, je vyřazena z rozesílání informací prostřednictvím mailing listu.

Osobní údaje jsou předávány příjemcům – administrátorům dotačních programů, kde to vyžadují pravidla programů. Osobní údaje jsou zpřístupněny také zpracovatelům – subdodavatelům komunikačních služeb například pro rozesílání elektronických nebo písemných zpráv či správcům IT systémů.
Osobní údaje o účastnících akcí budou vymazány za 5 let (nejpozději k 31.12.) od poslední účasti na akci, případně ve lhůtě, která byla  uvedena v textu souhlasu, nebo na základě odvolání souhlasu se zpracováním, byl-li ke zpracování požadován.

4. Odběratelé Zpravodaje SVOL

Osobní údaje osob, kterým zasíláme Zpravodaj pro vlastníky, správce a přátele lesa (Zpravodaj SVOL), zpracovává SVOL v rozsahu jméno a příjemní, adresa, pokud jste nám jej poskytli. Údaje zpracováváme za účelem zasílání informačních a reklamních sdělení o činnosti SVOL, včetně pozvánek na akce, za účelem zasílání informací z oblasti nestátního lesnického sektoru, které souvisejí s aktivitami SVOL.

Právním základem zpracování je především souhlas se zpracováním.  Při požádání o vyřazení ze zasílání Zpravodaje SVOL  je osoba vyřazena ze seznamu pro zasílání a zpracování osobních údajů je ukončeno.  Osobní údaje jsou zpřístupněny subdodavatelům komunikačních služeb pro rozesílání písemných zpráv. Osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání souhlasu.

5. Petenti

Osobní údaje osob, které v případě podpisu petice vyžaduje zákon č. 85/1990, o právu petičním (jméno, příjmení, bydliště, podpis), mohou být poskytovány třetím osobám tak, aby byl naplněn účel petice podle zákona.

6. Webové stránky, cookies

Webové stránky SVOL využívají technologii ke shromažďování ukládání informací pomocí souborů cookies - malých datových souborů, díky nimž si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli.

Webové stránky SVOL využívají cookies pro ukládání uživatelských preferencí a údajů potřebných během návštěvy webových stránek, a to při sledování anonymních statistik, přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu a přihlášení registrovaného uživatele.

Webové stránky SVOL mohou obsahovat i kódy třetích stran, např. kódy společnosti Google, Facebook a další, které mohou používat cookies sledující vaši činnost na internetu. Tyto cookies si můžete zablokovat v nastavení vašeho internetového prohlížeče.

Funkční cookies - soubor  n3t_cc nám umožňuje zapamatovat si vaše základní volby a vylepšuje uživatelský komfort. Je nezbytný k tomu, aby web správně fungoval, takže není možné je vypnout. Tento soubor cookie obsahuje informace o souhlasu uživatelů se soubory cookie.

Analytické cookies - tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak webovou stránku používáte, které stránky jste navštívili a na které odkazy jste klikli. Všechna data jsou anonymizována a nelze je použít k vaší identifikaci, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete kdykoli rozhodnout, že tyto soubory cookie nebudete akceptovat. Jedná se o soubor __utma (ID používané k identifikaci uživatelů a relací), soubor __utmz (obsahuje informace o zdroji návštěvnosti nebo kampani, která uživatele nasměrovala na webovou stránku. Soubor cookie se nastaví při načtení javascriptu GA.js a aktualizuje se při odeslání dat na server Google Anaytics.), soubor _ga (ID používané k identifikaci uživatelů), soubor ^_ga_ (ID používané k identifikaci uživatelů), soubor _gid (ID používané k identifikaci uživatelů po dobu 24 hodin od poslední aktivity), soubor ^_gat (používá se ke sledování počtu požadavků serveru Google Analytics při použití nástroje Google Tag Manager).

Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má právo obdržet od SVOL:

 • potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovány;
 • informaci o účelech zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, na jakou dobu budou data zpracovávána, informaci o právu na opravu nebo výmaz, omezení zpracování osobních údajů nebo podání námitky proti zpracování, informaci o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informaci o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit výhradně písemně na adresu sídla SVOL.

Subjekt údajů má právo:

 • na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti subjektu údajů vyhovět (např. porušení obchodního tajemství);
 • na opravu nepřesných nebo právo na doplnění neúplných osobních údajů, které o něm SVOL zpracovává. Subjekt údajů má povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout SVOLu součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede SVOL bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti;
 • na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud SVOL neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit v této záležitosti výhradně písemně na adresu sídla SVOL;
 • na omezení zpracování do doby vyřešení podnětu, pokud bude subjekt údajů popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to výhradně písemně na adresu sídla SVOL;
 • na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů
  Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude SVOL informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí;
 • na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají, a právo požádat SVOL o předání těchto údajů jinému správci. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti subjektu údajů vyhovět;
 • vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu SVOL. V případě, že SVOL neprokáže, že existuje oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, SVOL zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat výhradně písemně na adresu sídla SVOL;
 • na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketigové účely účinného od 25 .5. 2018 kdykoliv po tomto datu. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to výhradně písemně na adresu sídla SVOL.
  Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče;
 • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů - www.uoou.cz

Aktualizováno 1.11.2022