logo SVOL tisk

Zde jsou k dispozici prezentace lektorů a usnesení s valných hromad Komory soukromých lesů za období 2015-2020.

SVOL-komora soukromých lesů v ČR, z. s., je nepolitickou korporací sdružující vlastníky soukromých lesů a právnické osoby založené nebo určené k hospodaření v soukromých lesích nebo k jejich správě.

Komora soukromých lesů je kolektivním členem SVOL, jehož prostřednictvím se soukromí majitelé podílejí na činnosti SVOL. Vůči SVOL mají členové Komory soukromých lesů stejná práva a povinnosti jako majitelé a správci obecních lesů, kteří jsou přímými členy SVOL. V současné době má Komora soukromých lesů více než 209  členů s výměrou více než 150 tis. ha lesa, tj. 29 % výměry lesa všech členů SVOL.

Představitelé Komory soukromých lesů úzce spolupracují s republikovým výborem SVOL na společných tématech, která trápí jak obecní, tak soukromé majitele - např. přehnané požadavky ochrany přírody a krajiny, Natura 2000, vysoké stavy spárkaté zvěře, zdanění lesní půdy apod. Tradicí jsou pravidelná setkání se zástupci rakouského svazu zemědělských a lesnických podniků Land&Forst a spolupráce s mezinárodními organizacemi vlastníků půdy a lesů ELO a CEPF.

Jak a proč Komora soukromých lesů vznikla?

Členství ve SVOL bylo zpočátku určeno pouze pro obce a organizace, které si zřídily, založily, nebo určily ke správě svých lesních majetků. Zájem o aktivní účast ve SVOL však postupně začali projevovat i soukromí majitelé, zpočátku převážně šlechtických majetků. Ze zahraničí měli bohaté zkušenosti s dobrovolnými spolky a podporovali myšlenku společného řešení problémů, zprvu spojených převážně s převzetím majetku.

Potřeba neformálních setkávání s ostatními majiteli a výměna zkušeností nejen s hospodařením v lese, ale také údržbou zemědělské půdy a chovem ryb byla hlavním motivem několika schůzek, které předcházely vlastnímu založení Komory soukromých lesů.  Prvé takové setkání proběhlo pod záštitou pana Karla Schwarzenberga v Oboře Květov v září roku 2002, následovalo pak pozvání pana MVDr. Radoslava Kinského na zámek do Žďáru nad Sázavou v dubnu 2003. V září téhož roku se uskutečnilo velké setkání soukromých a obecních vlastníků, pracovníků státní správy a pozvaných hostů na zámku v Dobříši k problematice novely zákona o ochraně přírody a krajiny. V jeho odpolední části proběhla živá diskuse na téma podpory, práce a činnosti SVOL, přímého zapojení soukromých vlastníků do jeho aktivit a případného vytvoření seskupení soukromých vlastníků. K formálnímu ustavení Komory soukromých lesů došlo 18. března 2004, jejím prvním předsedou byl zvolen pan Jan Parish. V roce 2005 byl do čela Komory zvolen JUDr. Richard Belcredi, který sdružení řídil více než 6 let. V roce 2011 byl do funkce předsedy zvolen Ing. Tomáš Czernin, který stál v čele Komory do 27.2.2018, kdy se rozhodl s odkazem na své vytížení o tuto funkci dále neucházet.

Představenstvo Komory SL schválené valnou hromadou dne 22.2.2024 na dvouleté funkční období:

  • Ing. Richard PODSTATZKÝ-THONSERN - předseda

  • Dr. Constantin KINSKÝ, místopředseda

  • Francesco KINSKÝ dal BORGO - člen představenstva

  • Ing. Robin AMBROŽ, Ph.D. - člen představenstva

  • Mgr. Michael PODSTATZKY-LICHTENSTEIN - člen představenstva

 

Ke dni 21.2.2024 má Komora SL 217 členů s celkovou výměrou 156 849 ha lesa.

Jak získat členství v Komoře SL? 

Členem může být vlastník soukromého lesa, sdružení vlastníků lesů, právnická osoba založená nebo určená k hospodaření v soukromých lesích a k jejich správě.

Práva a povinnosti určují stanovy - zde je k dispozici aktuální plné znění stanov Komory SL platné od 26.2.2015.

Roční členský příspěvek je diferencován podle výměry lesa, členové s výměrou od 100 ha a hranicí ročního etátu do 3 m3/ha platí pouze 50 %, slevu z úhrady členského příspěvku obdrží také majitel, který má les certifikovaný systémem PEFC. Od 1.1.2019 platí změna příspěvkového řádu, kterou schválila konference SVOL na svém zasedání 25.4.2019 v Pelhřimově.
Od 1.1.2023 platí změna příspěvkového řádu, kterou schválila konference SVOL na svém zasedání 25.4.2022 ve Stříteži u Jihlavy.

Řádně vyplněnou přihlášku zašlete na ústředí SVOL. 

Z valné hromady 22.2.2024:

Z valné hromady 23.2.2023:

Z valné hromady 24.2.2022:

  • Program, přijaté usnesení
  • Dotace a finanční příspěvky v lesním hospodářství - příspěvky na hospodaření v lesích (změny), Program rozvoje venkova, příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu - Ing. Martin Fojt, Správa Kolowratských lesů - aktualizace prezentace 25.4.2022 

Kontakt

SVOL-komora soukromých lesů v ČR, z. s.

od 1.1.2014 registrovaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 14738

1. Máje 1, 289 01 Dymokury
podstatzky (at) post.cz

ID datové schránky: 78jyh3y

IČO: 26664321, není plátce DPH