logo SVOL tisk

Územní souvislost (scelení) lesních majetků v konkrétní lokalitě nebo oblasti je jednou ze základních podmínek trvale udržitelného lesního hospodaření s plněním všech produkčních i mimoprodukčních funkcí lesů. Z tohoto důvodu věnuje SVOL této problematice velkou pozornost již od počátku navrácení nestátních lesních majetků jejich původním vlastníkům.

V únoru 2020 schválila vláda České republiky Koncepci státní lesnické politiky do roku 2035, která obsahuje mimo jiné i téma arondací lesních majetků (dlouhodobý cíl C3 - Podporovat proces scelování lesů za účelem zlepšení struktury lesních majetků).

Nutným předpokladem realizace objektivní majetkové transakce pro obě strany (kupujícího i prodávajícího, resp. účastníky směny) je odpovídající určení ceny zjištěné a ceny obvyklé dotčeného lesního majetku. Tím lze současně zajistit transparentnost a důvěryhodnost realizovaného převodu (směny) jak na straně státu, tak i nestátních vlastníků lesů. Z tohoto důvodu SVOL již dříve navrhoval, aby byl rozšířen předmět činnosti Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o tvorbu a údržbu celostátní databáze kupních cen lesů, popř i o zpracování tržních ocenění lesů ve vlastnictví státu určených k převodu (směně). Možnost aktivního zapojení organizační složky státu do procesu arondací nevyloučil v minulosti ani tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka.

Pro rozběh i zdárný průběh arondačního procesu v lesích musí být samozřejmě splněna řada dalších podmínek. Vedle nutnosti přizpůsobení účinného lesního zákona této dlouhodobé potřebě jde zejména o připravenost největšího správce lesů ve vlastnictví státu (Lesy ČR, s. p.) k rutinnímu řešení arondací lesů. Konkrétně se jedná o úpravu interních předpisů řešících tuto problematiku, potřebné personální a materiální zajištění příslušných činností včetně informačních technologií a zpřístupnění map arondací (pozemků určených k převodu) širší veřejnosti.

Z uvedených důvodů SVOL dlouhodobě navrhuje realizaci pilotního projektu „modelové arondace“ mezi vybraným nestátním lesním majetkem a odpovídající organizační jednotkou státního podniku Lesy ČR k ověření právních, finančních, časových i dalších souvislostí arondačního procesu v lesích. Zejména je nutno odstranit současné nerovné podmínky při nákupu a prodeji lesů ze strany státu, tj. sjednotit cenovou úroveň při převodech lesů na ceny v místě a čase obvyklé, a dále rozšířit případy bezúplatných převodů pozemků pod lesními cestami nacházejícími se v komplexu lesů obcí, popř. i dalších nestátních vlastníků.