logo SVOL tisk

Návrh nařízení EU o produkci reprodukčního materiálu lesních dřevin

Návrh zveřejnila Evropská komise 5. července 2023. Návrh nařízení zachovává zásadní principy obsažené ve směrnici EU 1999/105/ES (uznávání, certifikace, zachování genofondu RMLD atd.), ale současně přináší změny v podobě digitalizace, používání inovací a biotechnologií, zařazení RMLD do systému úředních kontrol EU nebo oznamování zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin (RMLD) ze strany vlastníka zdroje bez uznání příslušným orgánem - SVOL požaduje ponechat v platnosti stávající směrnici, změny ve vazbě na potřebu digitalizace, zohlednění technologického vývoje a inovací a praktické zkušenosti se stávající směrnicí navrhuje ponechat na právní úpravě jednotlivých členských států.

Stanovisko SVOL  k návrhu nařízení viz níže.

Návrh nařízení EU o rámci pro monitorování odolnosti evropských lesů

Návrh nařízení předložila Evropská komise 22. listopadu 2023 Radě a Evropskému parlamentu. Návrh zdůvodňuje EK  nedostatkem kvalitních a srovnatelných údajů o lesích a integrovaného dlouhodobého lesního plánování pro dosažení cílů politiky v oblasti klimatu, biologické rozmanitosti a udržitelného oběhového biohospodářství. Systém monitorování lesů má zajistit pravidelný a systematický sběr údajů o lesích na základě leteckých nebo družicových ortofoto snímků pořízených družicemi Copernicus Sentinel nebo jinými rovnocennými systémy a na základů údajů in situ prostřednictvím sítě monitorovacích míst.

Komise by měla shromažďovat tyto údaje o lesích: plocha lesa, hustota stromového porostu, typ lesa, propojení lesů, defoliace, lesní požáry, posouzení rizika požáru, narušení stromového porostu.

Členské státy by měly shromažďovat tyto údaje: les ne/dostupný pro dodávky dřeva, porostní zásoba (na hektar), čistý roční přírůst (na hektar), struktura porostu, druhová skladba a bohatost stromů, evropský lesní typ, vytěžená dřevní hmota (odvozy), mrtvé dřevo, umístění lesních stanovišť v lokalitách sítě Natura 2000, početnost běžného lesního ptactva, umístění původních lesů a pralesních porostů, chráněná území, výroba dřevěných výrobků a obchod s nimi, lesní biomasa pro bioenergii.  Podle návrhu mají být všechny tyto údaje zpřístupněny veřejnosti v otevřeném formátu.

Stanovisko SVOL k návrhu nařízení jsme zaslali ministrovi zemědělství před zasedáním Rady, našim europoslancům a partnerským organizacím v Bruselu. Podrobnosti níže.

 

Nařízení o obnově přírody – informace z plenární schůze Evropského parlamentu 12. 7. 2023

12. července projednávalo plénum Evropského parlamentu návrh nařízení o obnově přírody, který vyvolával ve SVOL a ostatních organizací vlastníků nestátních lesů v EU velké obavy. Dlužno podotknout, že nejen u nich. K návrhu Evropské komise se ve svých stanoviscích mj. kriticky vyjadřovaly Evropský výbor regionů i Evropský hospodářský a sociální výbor. V parlamentním výboru Agri byl schválen návrh na zamítnutí předloženého materiálu; návrh nařízení nebyl přijat ani ve výboru Envi. Pro jeho zamítnutí a vrácení zpět Evropské komisi k přepracování se ale na plenární schůzi většina nenašla.

Ve spolupráci s našimi partnerskými organizacemi ELO a CEPF a na základě komunikace s vybranými europoslanci se podařilo dosáhnout některých významných změn oproti předloženému návrhu. Výsledné znění se tak přibližuje obecnému přístupu Rady. Promítly se v něm zásadní připomínky k tomu, že Evropská komise v návrhu stanovila nerealistické a neudržitelné cíle v obnově přírody, nezohledňovala hospodářské a sociální dopady opatření, dopady změny klimatu na ekosystémy, práva vlastníků lesů/půdy, administrativní zátěž a nedostatek finančních zdrojů. Zásadní změnou je to, že by se nařízení mělo vztahovat na stanoviště Natury 2000, na obnovu degradovaných systémů.

Shrnutí zásadních pozměňovacích návrhů přijatých na plénu Evropského parlamentu

Několik poznámek k rizikům bezzásahovosti v lesních ekosystémech v souvislosti s návrhem nařízení EU o obnově přírody

Velkoplošný požár v národním parku České Švýcarsko přinesl mimo jiné bohatou diskuzi nad smyslem a přijatelnou mírou bezzásahových území v České republice (ČR). Shoda (snad) panuje v tom, že z hlediska potřeb lidské společnosti by měla mít ochrana majetkových hodnot a lidských životů před potenciálními riziky vzniku velkoplošných požárů přednost.

Vzhledem k připravovanému nařízení EU o obnově přírody je vhodné se zamyslet i nad dalšími aspekty současných nebo budoucích bezzásahových území. Toto nařízení úzce navazuje na Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030, neboť počítá s významným příspěvkem chráněných území k obnově přírody (ukládá členským státům rozšířit plochu chráněných území na 30 % rozlohy státu a 10 % plochy území státu chránit přísně). Podrobnosti níže. 

Revize právních předpisů EU týkajících se reprodukčního materiálu rostlin a lesních dřevin 

Evropská komise zahájila revizi právních předpisů týkajících se reprodukčního materiálu rostlin a lesních dřevin. Avizovaným cílem této revize je sladit právní předpisy EU týkající se rostlinného a rozmnožovacího materiálu s politickými cíli Zelené dohody a strategií "od zemědělce ke spotřebiteli", biologickou rozmanitostí, přizpůsobením se změně klimatu a digitálními strategiemi a strategiemi v oblasti lesnictví, podporovat technický rozvoj, udržitelné zemědělsko-potravinářské systémy a lesy odolné vůči změně klimatu a chránit biologickou rozmanitost a genetické zdroje rostlin a lesů, odstranit překážky obchodování na jednotném trhu.

Ve dnech 21.12.2021-27.3.2022 probíhala veřejná konzultace, do které se SVOL aktivně zapojil - podrobnosti níže.

Nový rámec EU pro monitorování lesů a strategické plánování 

Cílem této iniciativy je vytvořit celounijní rámec (evropské nařízení) pro pozorování stavu lesů, který by poskytoval otevřený přístup k aktuálním, podrobným, přesným, pravidelně shromažďovaným informacím o stavu lesů v EU a hospodaření s nimi a zároveň monitoroval s lesem související produkty a ekosystémové služby.Evropská komise zahájila revizi právních předpisů týkajících se reprodukčního materiálu rostlin a lesních dřevin.

Evropská komise otevřela k tématu veřejnou konzultaci ve dnech 25.8.2022-17.11.2022, do které se SVOL aktivně zapojil - podrobnosti níže. 

Návrh nařízení EP a Rady o obnově přírody  

Cílem návrhu, který předložila Evropské komise, je stanovit závazné cíle pro obnovu ekosystémů a udržení jejich dobrého stavu a zavést povinnost členských států vypracovat národní plán na obnovu přírody. Konkrétní požadavky návrhu:

  1. Rozšíření stávající soustavy NATURA 2000 v ČR (tzv. znovuvytvoření typů stanovišť a stanovišť druhů) v případech, pokud bude jejich rozloha shledána nedostatečnou z hlediska minimální rozlohy k zajištění životaschopnosti typů stanovišť (tzv. příznivého referenčního areálu – v roce 2030 min. 30 % dodatečné celkové rozlohy, 2040 min. 60 % a 2050 100 % této rozlohy), resp. nedostatečnou z hlediska kvality a kvantity stanovišť druhů.
  2. Soustavné zvětšování rozlohy vyjmenovaných „naturových“ typů stanovišť v tzv. dobrém (nejlepším možném) stavu, dokud jich nebude alespoň 90 % (v roce 2030 min. 30 %, 2040 min. 60 % a 2050 min. 90 %) a dokud nebude dosaženo tzv. příznivého referenčního areálu pro každý typ stanoviště v každé biogeografické oblasti na území daného státu.
  3. Rostoucí trend směrem k dostatečné kvalitě a kvantitě „naturových“ suchozemských, pobřežních a sladkovodních stanovišť druhů včetně zvýšení jejich propojenosti.
  4. Rostoucí trend u ukazatelů v lesních ekosystémech stanovených v příloze VI do 31.12.2030 a poté každé tři roky až do dosažení uspokojivých úrovní pro posílení jejich biologické rozmanitosti (jedná se o stojící mrtvé dřevo, ležící mrtvé dřevo, podíl lesů s nerovnoměrnou věkovou strukturou, propojení lesů, indikátor běžných druhů lesních ptáků a zásobu organického uhlíku).
  5. Povinnost členských států vypracovat národní plány na obnovu přírody, provést přípravné monitorování a výzkum potřebné k určení opatření a kvantifikovat území, které je třeba bnovit.

Evropská veřejnost měla možnost připomínkovat návrh nařízení v období 24.6.2022-22.8.2022. SVOL se do procesu aktivně zapojil. Požadavek na znovuvytvoření typů stanovišť a stanovišť druhů v ČR SVOL zásadně odmítá a požaduje řešit danou problematiku evropskou směrnicí, která umožňuje zohlednění aktuálních podmínek konkrétních zemí. Shrnutí připomínek SVOL - uvedeno níže.  

Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodávání na trh Unie a vývozu z Unie určitých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocením lesů a o zrušení nařízení (EU) č. 995/2010 

Návrh nařízení proti odlesňování zveřejnila Evropská komise 17. listopadu 2021. Návrh vychází z nařízení EU 995/2010 o dřevu (zkr. EUTR), které bude tímto nahrazeno. Cílem této legislativní inciativy je minimalizovat příspěvek EU k odlesňování a znehodnocování lesů na celém světě a snížit příspěvek Evropské unie k emisím skleníkových plynů a celosvětovému úbytku biologické rozmanitosti. Návrh nařízení se již nesoustřeďuje pouze na to, zda daná komodita či produkt byl vyroben v souladu s předpisy země původu (zásada legality), ale s odkazem na cíle udržitelného rozvoje nově musí splňovat podmínku „nezpůsobující odlesňování“ – tzn. že byl vyprodukován na půdě, na níž po 31. prosinci 2020 nedošlo k odlesňování a že těžba dřeva po tomto datu nevyvolala znehodnocování lesa.

V Radě bylo zahájeno projednávání návrhu na konci ledna 2022 a ukončeno přijetím obecného přístupu na Radě ministrů pro životní prostředí dne 28. června 2022. Evropský parlament odhlasoval svou zprávu dne 13. září 2022. Následovaly trialogy (společné jednání Komise, Rady a EP) ve dnech 27.9.2022, 9.11.2022 a 5.12.2022.

SVOL se aktivně zapojil do připomínkování návrhu na národní úrovni i společně s partnerskou Konfederací evropských vlastníků lesů (CEPF). Shrnutí stavu projednávání návrhu - podrobnosti níže.