logo SVOL tisk

Ministerstvo finanční předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby.

Jednou ze zásadních připomínek SVOL, ale i Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv, bylo zařadit změnu lesního hospodářského plánu nebo osnovy do důvodů, na jejichž základě může dojít v průběhu trvání plnění víceletých podmínek ke snížení plochy porostní skupiny bez postihu žadatele, neboť na něj vlastník lesa nemá vliv.

­­V případě změny LHP/LHO jsme navrhovali v aplikaci fLPIS zachovat hranice původně zařazené porostní skupiny a u případně nově vzniklých porostních skupin, které se překrývají s hranicemi původně zařazené porostní skupiny, provést kontrolu splnění podmínky zachování porostního typu ze seznamu podporovaných porostních typů. Tímto krokem by byla zachována kontinuita hranic a výměry původně zařazené porostní skupiny a nebylo by potřebné řešit procentní změny výměry nových porostních skupin a jejich vzdálenosti od původní porostní skupiny. 

Ministerstvo finanční předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, ve znění zákona č. 261/2021 Sb.

Podle SVOL a Asociace soukormého zemědělství (ASZ) může předložený návrh novely zákona o dani z nemovitých věcí značně zatížit zemědělské a lesnické podnikatele, vlastníky půdy a lesů, a to navíc bez pozitivního efektu na státní rozpočet. Navíc může velmi negativně ovlivnit stav české krajiny a lesů, stejně tak jako venkovské, krajinné a lesní infrastruktury. Z těchto důvodů, byly k navrhované novele odeslány na ministerstvo financí společné připomínky obou organizací.