logo SVOL tisk

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích předložený do meziresortního připomínkového řízení – ke stažení zde

Podávání stanovisek bylo uzavřeno 29. 11. 2023. Návrh vyhlášky společně s východisky a metodikou výpočtu byl prezentován na společné on-line schůzce SVOL, ÚHÚL a MZe 2. 10. 2023. K předloženému návrhu nemá SVOL připomínky.  O neodkladnou novelizaci vyhlášky požádal SVOL MZe v květnu t.r. s tím, že v současné chvíli preferuje dílčí novelizaci s aktualizací výše vznikajících škod, s účinnosti pokud možno k 1. 1. 2024. Komplexní novela by v tuto chvíli byla neprůchodná, je možné řešit až v návaznosti na novelu zákona o lesích. Datum účinnosti novely vyhlášky bude pravděpodobně posunuto na konec ledna 2024.

Zákon o konsolidaci veřejných rozpočtů, tzv. konsolidační balíček, byl 12. 12. 2023 zveřejněn ve Sbírce zákonů. Balíček mění na šest desítek zákonů a přináší zejména změny daní. Vlastníků lesů se dotkne hned několikrát. Mimo jiné zvýšením daně z nemovitých věcí z hospodářských lesů. Při projednávání návrhu zákona se SVOL od počátku zaměřil na dvě priority, a to zrušení inflačního a místního koeficientu násobně navyšujících daň z nemovitých věcí z lesních pozemků a finanční zajištění národních podpor do lesů. Náš požadavek, aby daně z lesů nebyly navyšovány, ale s ohledem na poskytování ekosystémových služeb veřejnosti spíše zrušeny, nebyl přijat. Podařilo se prosadit, aby od daně byly osvobozeny alespoň lesní cesty, a to s účinností od 1. ledna 2025.

Na stránkách Generálního finančního ředitelství byl zveřejněn stručný popis významných změn daně z nemovitých věcí na rok 2024pomůcka pro daňové poplatníky s uvedením příkladů, které mohou v praxi nastat.

Ministerstvo finanční předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby.

Jednou ze zásadních připomínek SVOL, ale i Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv, bylo zařadit změnu lesního hospodářského plánu nebo osnovy do důvodů, na jejichž základě může dojít v průběhu trvání plnění víceletých podmínek ke snížení plochy porostní skupiny bez postihu žadatele, neboť na něj vlastník lesa nemá vliv.

­­V případě změny LHP/LHO jsme navrhovali v aplikaci fLPIS zachovat hranice původně zařazené porostní skupiny a u případně nově vzniklých porostních skupin, které se překrývají s hranicemi původně zařazené porostní skupiny, provést kontrolu splnění podmínky zachování porostního typu ze seznamu podporovaných porostních typů. Tímto krokem by byla zachována kontinuita hranic a výměry původně zařazené porostní skupiny a nebylo by potřebné řešit procentní změny výměry nových porostních skupin a jejich vzdálenosti od původní porostní skupiny. 

Ministerstvo finanční předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, ve znění zákona č. 261/2021 Sb.

Podle SVOL a Asociace soukormého zemědělství (ASZ) může předložený návrh novely zákona o dani z nemovitých věcí značně zatížit zemědělské a lesnické podnikatele, vlastníky půdy a lesů, a to navíc bez pozitivního efektu na státní rozpočet. Navíc může velmi negativně ovlivnit stav české krajiny a lesů, stejně tak jako venkovské, krajinné a lesní infrastruktury. Z těchto důvodů, byly k navrhované novele odeslány na ministerstvo financí společné připomínky obou organizací.