logo SVOL tisk

Ministerstvo finanční předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby.

Jednou ze zásadních připomínek SVOL, ale i Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv, bylo zařadit změnu lesního hospodářského plánu nebo osnovy do důvodů, na jejichž základě může dojít v průběhu trvání plnění víceletých podmínek ke snížení plochy porostní skupiny bez postihu žadatele, neboť na něj vlastník lesa nemá vliv.

­­V případě změny LHP/LHO jsme navrhovali v aplikaci fLPIS zachovat hranice původně zařazené porostní skupiny a u případně nově vzniklých porostních skupin, které se překrývají s hranicemi původně zařazené porostní skupiny, provést kontrolu splnění podmínky zachování porostního typu ze seznamu podporovaných porostních typů. Tímto krokem by byla zachována kontinuita hranic a výměry původně zařazené porostní skupiny a nebylo by potřebné řešit procentní změny výměry nových porostních skupin a jejich vzdálenosti od původní porostní skupiny. 

Nerozporujeme délku pětiletého závazku, tedy hlavní argument, který ve svém nesouhlasném stanovisku k našemu návrhu Ministerstvo zemědělství uvedlo, ale požadujeme doplnit další z důvodů snížení plochy porostní skupiny, na který vlastník lesa během trvání tohoto závazku nemůže mít vliv.

Jednotky prostorového rozdělení lesa jsou vytvářeny tak, aby byla usnadněna orientace v lese a umožněna identifikace částí lesa při plánovacích, hospodářských, evidenčních a kontrolních činnostech. Pro vylišení porostů a porostních skupin je zpracovatel LHP vázán § 6 odst. 6 a 7 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, kde je výslovně uvedeno, že se „porosty vymezují jako plošně souvislé části lesa, odlišující se od sebe druhovou, věkovou či prostorovou skladbou, kategorií lesů nebo vyžadující odlišné hospodaření a porostní skupiny se vylišují pro části porostů, u nichž se v důsledku vývoje mění hranice“. Při zpracování nového LHP nelze vylišit porostní skupiny v původních hranicích zařazení a v případě obnovy v rozsáhlejších lesních komplexech nelze u nově vytvořených porostních skupin, které stále splňují podmínku porostního typu a plní všechny ekologické funkce v území NATURA 2000, dodržet požadavky nařízení vlády § 11 odst. 4 a 5. Zpracovatel LHP nemůže vylišit nové porostní skupiny v hranicích původního zařazení, i s přihlédnutím k padesátimetrovému pásu dle § 11 odst. 5 písm. b) nařízení vlády, neboť by došlo k vytvoření dvou věkově, druhově a prostorově totožných porostních skupin, čímž by bylo porušeno ustanovení § 6 odst. 6 a 7 vyhlášky, kterým je zpracovatel LHP vázán. Vzhledem k tomu, že výsledný LHP je schvalován orgánem státní správy lesů dle § 27 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), tak zpracovatel nemůže postupovat při vylišování porostů a porostních skupin jinak, než v souladu s vyhláškou, ani kdyby vlastník lesa trval na dodržení polohové přesnosti nově vylišovaných porostních skupin dle § 11 odst. 4 a 5 nařízení vlády, neboť orgán státní správy lesů schvaluje LHP a ten nesmí být v rozporu s lesním zákonem a vyhláškou, jak vyplývá z ustanovení § 27 odst. 1 a 8 lesního zákona.

Při vypracování nového LHP nemá vlastník lesa možnost ovlivnit vylišení průběhu hranic porostních skupin, což ve vztahu k nařízení vlády pro vlastníka lesa znamená porušení dotačních podmínek bez zavinění, přičemž všechny ostatní podmínky dotačního titulu mohou být u porostních skupin zachovány a stále plněny.

Podmínky polohové přesnosti následnických porostních skupin v nařízení jsou v přímém rozporu s dlouhodobě zavedenou praxí při tvorbě LHP, která vychází z lesního zákona a navazujících předpisů. Navrhované znění může mít ve vztahu k vlastníkovi lesů až šikanózní důsledky. 

Při zachování navrhovaného znění § 11 odst. 2 a znění souvisejícího § 11 odst. 5 písm. c), by vlastník lesa musel vracet dotace poskytnuté na plochu celé zařazené porostní skupiny od počátku jejich výplaty v případě, kdy je plocha s původní porostní skupinou, na kterou je čerpána dotace, rozdělena a některá z následnických porostních skupin sloučena v novém LHP s plochou sousední porostní skupiny se stejnou druhovou a věkovou strukturou. Tím dojde k rozšíření původní porostní skupiny o novou plochu. Současné znění uvedeného ustanovení, které se od navrhovaného liší pouze šíří pásu, je (ze strany SZIF) vykládáno tak, že se rozšířená plocha porostní skupiny nenachází v rámci porostní skupiny z původního LHP (po zohlednění stanovené prostorové tolerance, která je dána šíří pásu). Změna šíře pásu ze 40 m na 50 m v navrhovaném znění nemá na řešení tohoto problému větší praktický dopad. Toto znění je v současné době odbornou veřejností kritizováno a bude vlastníky lesa demotivovat k zapojení do programu, což je naprosto v rozporu s jeho účelem.

Jsme přesvědčeni, že Evropská komise jistě  nezamýšlela trestat vlastníka lesa za neovlivnitelnou změnu ve vylišení hranic porostních skupin v novém LHP a úspěšně prováděnou obnovu lesa se zachováním podporovaného porostního typu hospodářského souboru, když se obnovu daří úspěšně provádět i na plochách za hranicemi původně zařazených porostních skupin. Záměrem Evropské komise určitě není nabádat zpracovatele LHP, aby nepostupoval v souladu s legislativou upravující tvorbu LHP, proto aby bylo možné vyhovět nevhodně nastavené podmínce nařízení vlády provádějící SP SZP.

Zkušenosti žadatelů s podporou PRV 2014-2020  v podopatření 15.2.1 „Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin“ a  v podopatření 15.1.1 „Zachování porostního typu hospodářského souboru“ ukazují, že za změnu plochy SZIF považuje i její rozšíření nad uvedenou mez. V praxi tak dochází k situacím, kdy je plocha s původní porostní skupinou, na kterou je čerpána dotace, rozdělena a některá z následnických porostních skupin sloučena v novém lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově s plochou sousední porostní skupiny se stejnou druhovou a věkovou strukturou, čímž se hranice původní porostní skupina rozšíří o novou plochu. Dle interpretace SZIF pak (po zohlednění stanovené prostorové tolerance) dojde k tomu, že se rozšířená plocha porostní skupiny nenachází v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy z původního zařazení a rozhodne o povinnosti dotaci vrátit za celou porostní skupinu. Jak v takových případech postupovat? Podrobnosti zde.