logo SVOL tisk

Dominantní postavení státního podniku Lesy České republiky na trhu se dřívím, rychle rostoucí koncentrace odběratelů a vznik nových dřevozpracujících kapacit přiměly v roce 2006 majitele a správce obecních a soukromých lesů sdružené ve SVOL k založení společného obchodu s dřívím, aby tak posílili pozici nestátního sektoru na trhu.

Společný obchod se odvíjí od zájmu významných odběratelů dříví o tuto formu spolupráce s nestátními vlastníky a od přímých vztahů s odběrateli. Na úrovni SVOL je garantován objem dříví v čase a  sortimentu. Odběratelé jako protihodnotu za spolehlivost nabízejí finanční motivaci a další služby např. organizaci dopravy, termíny splatnosti a podobně. Tyto rámcové podmínky s odběrateli jsou sjednány na úrovni SVOL ve smlouvách o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv platných vždy na období jednoho roku, nebo více let.

Co se týče dodavatelů, zájemce o zapojení do společného obchodu musí být pochopitelně členem SVOL a tudíž majitelem lesa, nebo osobou založenou resp. zřízenou k jeho správě majitelem. Základním principem pro vstup do společného obchodu SVOL je dobrovolnost. Pro vstup do systému je vítána platná certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích PEFC, příp. řetězce C-o-C; nezbytnou podmínkou však zatím není.

Vstup do společného obchodu vzniká okamžikem po obdržení písemné přihlášky (poštou nebo e-mailem) do systému. Následně uzavře SVOL s uchazečem smlouvu o vzájemné  součinnosti při uzavírání kupních smluv na aktuální rok, kde se uchazeč zaváže k dodání avizovaného ročního množství dle jednotlivých odběratelů. Zajištění a organizace společného obchodu ze strany SVOL je financována z poplatku členů za dodaný m3. Minimální celkový roční objem  dříví činí 35 m3.

Z pohledu obhospodařované výměry lesů je v současnosti zapojeno do společného obchodu 48 % členské základny SVOL. Společný obchod  je však stále  otevřen dalším zájemcům, a to jak na straně členů SVOL, tak nových odběratelů. Majitelům nabízí umístění jejich dřeva na trhu, zaručený odběr v čase a zajímavé bonusové podmínky, odběratelům pak  garantuje plynulé dodávky  nasmlouvaného objemu.

Dřevozpracující či nákupní firmy, které realizují společný obchod se SVOL, zaručují všem dodavatelům z řad členů SVOL zapojeným do systému společného obchodu k dané firmě stejné ceny, stejné bonusy a doby splatnosti. Noví dodavatelé i odběratelé mohou vstoupit do systému kdykoliv.

Změna systému společného obchodu od 1. 4. 2023

Zkušenosti ze stávajícího systému prodeje dříví a predikce trhu do budoucna odstartovaly velké změny, po kterých naši členové volali. Cílem těchto změn je uchopit výzvy a dát společnému obchodu se dřívím nejen členů, ale i dalších nestátních vlastníků lesů novou přidanou hodnotu. 1. ledna 2023 vznikla obchodní společnost SVOL obchodní s. r. o., jejíž zakladatelem a 100% vlastníkem je SVOL. Funkci valné hromady společnosti vykonává řídící a výkonný orgán SVOL, tj. republikový výbor. Oba modely společného prodeje - koordinace společného množství a obchodnický model - budou fungovat ještě během prvního pololetí 2023 paralelně. 1. března 2023 jsme  otevřeli v Českém Krumlově kancelář naší nové obchodní společnosti SVOL obchodní s. r. o. Společný prodej dříví na obchodní bázi bude zahájen od 1. dubna 2023. 

V případě zájmu o další informace se obracejte na jednatele SVOL obchodní s. r. o. Ing. Petra Krále, tel. 739 547 549, kral (at) svolobchodni.cz nebo kral (at) svol.cz.