logo SVOL tisk

Původní koncept společného obchodu se dřívím členů SVOL byl spuštěn dnem 1. ledna 2007. Na úrovni SVOL byl garantován objem dříví v čase a sortimentu, SVOL však nevystupoval v roli obchodníka, ale spíše zprostředkovatele, neuzavíral vlastní obchody. Protihodnotou odběratelů za spolehlivost dodávek byla finanční motivace (bonus) dodavatelům, kteří se do společného obchodu zapojili. Systém byl určen výhradně členům SVOL, z pohledu obhospodařované výměry lesů se do něj zapojilo 48 % členské základny. 

Zkušenosti ze stávajícího systému prodeje dříví a predikce trhu do budoucna odstartovaly velké změny, po kterých naši členové volali. Cílem těchto změn je uchopit výzvy a dát společnému obchodu se dřívím nejen členů, ale i dalších nestátních vlastníků lesů, novou přidanou hodnotu. Přechod na nový systém odsouhlasila v dubnu  2022 konference SVOL.

1. ledna 2023 vznikla obchodní společnost SVOL obchodní s.r.o., jejímž zakladatelem a 100% vlastníkem je SVOL. Funkci valné hromady společnosti vykonává řídící a výkonný orgán SVOL, tj. republikový výbor. Oba modely společného prodeje - koordinace společného množství a obchodnický model fungovaly ještě během prvního pololetí 2023 paralelně.

1. března 2023 jsme  otevřeli v Českém Krumlově kancelář naší nové obchodní společnosti SVOL obchodní s. r. o.
Společný prodej dříví na obchodní bázi je  zahájen od 1. dubna 2023. 

Podrobnosti ke společnému obchodu SVOL a kontakty na obchodní zástupce v regionech - www.svolobchodni.cz