logo SVOL tisk

ZELENÁ KNIHA aneb LESY I PRO PŘÍŠTÍ GENERACE

Třetinu rozlohy České republiky zaujímají lesy. Polovina z této rozlohy není ve vlastnictví státu, ale patří soukromým vlastníkům, obcím či církvím. Tito nestátní vlastníci lesů se sdružují v organizaci SVOL, která tak zastupuje velmi významnou část lesního hospodářství v ČR.

Oblast lesního hospodářství aktuálně prochází, zejména v souvislosti s klimatickou změnou, složitým obdobím. Více než kdy dříve je třeba dlouhodobě plánovat a jasně stanovit směr, kterým se má péče o lesy ubírat. S tím souvisí i změny v přístupu státu, v oblasti legislativy i financování. A jsme přesvědčeni, že právě hlas nestátních vlastníků lesů by měl být tím klíčovým, kterému bude naslouchat vláda a ti, kdo rozhodují o legislativních a ekonomických opatřeních ovlivňujících budoucnost lesů v ČR.

Zelená kniha

Zelená kniha: Lesy i pro příští generace nastiňuje základní témata, priority a vize směřování našich lesů, o jejichž pochopení a podporu žádají nestátní vlastníci lesů vedení státu i širokou veřejnost.

Druhým cílem Zelené knihy je vyvrátit některé předsudky a vžité mýty, které mohou být se soukromým, popř. obecním či církevním vlastnictvím lesů spojovány. Není se například třeba bát toho, že bychom chtěli omezovat vstup veřejnosti do lesů. Nejsme ani zastánci smrkových či jiných monokultur, jak je nám někdy mylně podsouváno. Podporujeme trvale udržitelné hospodaření, druhovou pestrost lesů, pracujeme na adaptaci lesů na klimatickou změnu, využíváme přirozenou obnovu lesů a chceme i v hospodářském lese zachovat všechny funkce lesa. Tedy i ty tzv. mimoprodukční funkce, které pro nás nejsou zdrojem příjmů, ale naopak nákladů. Důležitá je pro nás v péči o les vyváženost všech tří pilířů – ekologického, ekonomického a sociálního. Lesy máme vypůjčené od našich předků a naším bytostným zájmem zůstává předat je v co možná nejlepším stavu našim potomkům.

Základní témata Zelené knihy:

 • Udržme třetinu Česka zalesněnou
  Lesy jsou naším přírodním bohatstvím a Česko se může pyšnit jednou z nejvyšších lesnatostí střední Evropy. Rozloha lesů navíc roste, a to jak díky umělému zalesňování, tak přirozené obnově. Je ale třeba vytvářet podmínky pro udržení lesnatosti i v době klimatických změn a apelujeme na zavedení příspěvků na ekosystémové služby lesa a mírnění dopadů klimatické změny pro vlastníky lesů.
 • Zvyšujme druhovou pestrost českých lesů
  SVOL maximálně podporuje zvyšování druhové pestrosti lesů a zároveň s tím i trvale udržitelnou produkci obnovitelné suroviny. Právě rozmanitost včetně vysazování listnatých stromů pomáhá čelit změnám klimatu, suchu i kůrovci. Rychlost změn je ale třeba přizpůsobit rychlosti vývoje lesů a možnostem vlastníků. Politická reprezentace musí také bránit lokální rozhodování a respektování místních specifik u nařízení na druhovou pestrost.
 • Zachovejme volnou přístupnost lesů
  České lesy nám všem slouží k rekreaci, odpočinku, ale i sbírání hub a plodin. Vlastníci lesů vynakládají kvůli těmto funkcím velké úsilí i finanční prostředky. Zajišťují ořez suchých větví, udržují lesní cesty nebo zajišťují úklid odpadků po návštěvnících. Udržujme lesy přístupné široké veřejnosti, ale informujme veřejnost o tom, že každý les někomu patří a potřebuje jeho aktivní péči. Mimoprodukční funkce lesa, ze kterých všichni profitujeme, vlastníkům lesů začněme kompenzovat.
 • Pečujme o rovnováhu všech funkcí lesa
  Ekologický, ekonomický a sociální pilíře funkcí lesa musí být v rovnováze. Pouze trvale udržitelné hospodaření nám zajistí dostatek dřeva jako obnovitelné suroviny, tak i ostatní mimoprodukční funkce lesů, včetně té klimatické, vodoochranné či půdoochranné. Nemůžeme dělat neuvážené úpravy v lesnických přístupech, jak navrhuje například nová Lesnická strategie EU. Vlastník lesa zná své hospodářství a jeho specifika nejlépe. Volbu optimálního hospodaření tak musíme nechat na něm. Podporovat zodpovědné hospodaření pak musí stát pozitivní motivací, nikoli plošnými nařízeními a sankcemi.
 • Založme státní lesní kalamitní fond
  Změna klimatu přináší řadu negativních dopadů, jako je sucho, půdní eroze, oteplování krajiny, ale i kůrovcové kalamity. Zdravé lesy pomáhají tyto negativní jevy omezovat. Efektivně čelit klimatickým změnám můžeme jen vhodnou kombinací přirozené a umělé obnovy lesa, ke které ale nutně potřebujeme podporu státu. Změny musí být podpořeny ze strany státu legislativně i finančně. SVOL tak žádá mimo jiné o založení státního lesního kalamitního fondu jako finanční rezervy pro obnovu lesů.
 • Omezme byrokracii
  Každý hospodář ví nejlépe, co jeho hospodářství potřebuje. V případě lesnictví majitelům často brání velká míra byrokracie a omezení. Co je tedy potřeba? Snižovat míru omezení hospodaření a administrativní náročnost, oddělit státní správu lesů od samosprávy, podporovat slučování lesních majetků a hlavně bránit princip lokálního rozhodování o hospodaření v českých lesích.
 • Založme ministerstvo pro lesní hospodářství
  Lesy v Česku pokrývají více než třetinu území a mají nedozírný ekonomický i společenský význam. Ačkoli tvoří důležitou součást naší ekonomiky i kultury, význam lesního hospodářství je ze strany státu opomíjen. Žádáme po státu, aby lesnímu hospodářství přikládal mnohem větší váhu a navrhujeme několik změn. Příkladem je oddělení státní správy lesů od samosprávy a vytvoření samostatných lesních úřadů. Dále si obor jednoznačně zaslouží samostatné ministerstvo, hájící jeho zájmy.
 • Vyhýbejme se kvótám a plošným nařízením
  Aktivní hospodaření v lesích na principu udržitelnosti vede k rozmanitosti druhů a naplňování mimoprodukčních funkcí lesa. Navíc poskytuje i výdělek pracovníkům v lesnictví a spřízněných oborech, jako jsou nábytkáři nebo stavaři. Cestou pro zachování biodiverzity i dalších funkcí lesa je rozhodně určitá míra ochrany území. Totální bezzásahovost s sebou ale nese jevy jako zákaz vstupu do lesů kvůli popadaným stromům a nebezpečí úrazu, zvýšené riziko požárů, ale i ohrožení sousedních lesních majetků hmyzími škůdci. K vyhlašování zvláště chráněných území musíme přistupovat individuálně a pouze tam, kde to objektivně dává smysl, nikoli paušálně na základě kvót na konkrétní podíl chráněných území.
 • Važme si dřeva
  I když dřevo patří mezi stavební materiály, které provázejí lidstvo už od pradávna, řadí se v poslední době mezi moderní materiály a jeho obliba neustále roste. Jde o jednu z mála opravdu trvale obnovitelných surovin, která umožňuje navrhovat třeba i uhlíkově neutrální budovy. Podpora státu pro její dlouhodobé zachování v čase negativních vlivů klimatických změn je ale velmi malá, pomalá a nesystematická. Je zásadní podporovat důležité odvětví lesnictví a vnímat ho v širších souvislostech.
 • Držme stavy zvěře pod kontrolou
  Kůrovcová kalamita napáchala na českých lesích nedozírné škody. Zalesňování vzniklých holin je náročný úkol a závisí na něm budoucnost lesů pro příští generace. Úsilí lesníků ale naráží na komplikace v podobě přemnožené spárkaté zvěře. Ta způsobuje v zemědělství i lesnictví škody v řádech miliard korun ročně. Minimální velikost honitby je 500 hektarů, a tak majitelé menších lesních celků mají velice omezenou možnost rozhodovat o tom, jak bude myslivost na jejich pozemcích provozována. SVOL tak usiluje o snížení stavů spárkaté zvěře a bojuje za minimální velikost honitby 250 hektarů. Plán chovu a lovu zvěře by měl pak být odvozován od reálných škodách na lesních ekosystémech.

Zelená kniha ke stažení.