logo SVOL tisk

Na osmi požadavcích novely lesního zákona, které přispějí k zachování českých lesů, zabezpečí jejich stabilitu, konkurenceschopnost a odolnost se v historické shodě dohodli zástupci vlastníků lesů, lesníků, ochránců přírody, akademiků i průmyslu. Platforma za novelizaci lesního zákona apeluje na jejich zapracování do avizovaného návrhu novely Ministerstvem zemědělství. Důvodem jsou nevratné dopady klimatických změn a nutnost zachování všech funkcí lesa – produkčních i mimoprodukčních – pro budoucí generace. Platforma navrhuje mj. zřízení lesních úřadů, které zefektivní státní správu lesů a ušetří veřejné rozpočty. Umožňuje větší využívání přírodě bližších způsobů hospodaření, prosazuje snížení byrokracie a více rozhodovacích pravomocí přímo pro vlastníky lesů.

Historicky poprvé se zástupci různých zájmových stran shodli na zásadních principech a požadavcích, které má přinést nová právní úprava o lesích. Společný postoj Platformy za novelizaci lesního zákona podporují následující instituce:

 • Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL)
 • Český svaz ochránců přírody (ČSOP)
 • Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
 • Pro Silva Bohemica
 • Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP)
 • Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu (SZDP)
 • Česká lesnická společnost (ČLS)
 • Asociace soukromého zemědělství (ASZ)

Požadavky Platformy za novelizaci lesního zákona - CO a PROČ?

1. Samostatné lesní úřady 

 • oddělení státní správy lesů od samosprávy, dvoustupňové řízení (lesní úřady, ministerstvo zemědělství) namísto nynějšího třístupňového řízení (obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, ministerstvo zemědělství) 
 • odstranění duplicity kontrolní a dozorové činnosti v lesním hospodářství - vykonává ministerstvo zemědělství a současně i ministerstvo životního prostředí prostřednictvím České inspekce životního prostředí v ochraně lesa) a vrchního státního dozoru v lesích
 • důraz na poradenskou a osvětovou činnost
 • zlepšení odborného fungování a dohledu státní správy lesů
 • efektivita státní správy lesů
 • úspora veřejných prostředků

2. Volnější ruce pro vlastníky lesů

 • redukce stávajících závazných ustanovení lesních hospodářských plánů 
 • úplné vypuštění závazných ustanovení lesních hospodářských osnov
 • snížení administrativy u úmyslných i nahodilých těžeb (např. eliminace žádostí o výjimky z velikosti holé seče na specifických stanovištích)
 • nové definice holiny, přírodě bližšího hospodaření a výběrné těžby
 • vedle stávajících způsobů lesnického hospodaření podpora rozvoje méně využívaných systémů hospodaření - zejména podrostních, výběrných, nízkých a středních lesů
 • větší podpora přirozené obnovy lesa
 • finanční podpora přírodě bližšího hospodaření
 • celková adaptace českých lesů na klimatickou změnu
 • snížení byrokracie při správě lesa
 • přenesení větších rozhodovacích pravomocí na vlastníky lesů
 • větší využití tvořivých sil přírody
 • dostupnost dříví na trhu
 • konkurenceschopnost českých vlastníků lesů 

3. Vhodná adaptační opatření - zejména prodloužení lhůt pro zalesnění holin a zajištění mladých lesních porostů

 • prodloužení lhůt pro zalesnění holin ze 2 na 6 let 
 • prodloužení lhůty pro zajištění lesních porostů ze 7 na 12 let
 • větší využití přirozené i umělé obnovy všech životaschopných lesních dřevin - přípravných, melioračních a zpevňujícících, ale i ekonomicky cennějších (modřín, douglaska)
 • snížení věkové hranice pro mýtní úmyslnou těžbu z 80 na 60 let
 • stanovení doby obmýtní pro les nízký a les střední na 20 let
 • možnost využití reprodukčního materiálu borovice, modřínu a smrku k umělé obnově z vlastního lesa
 • adekvátní reakce na probíhající klimatickou změnu
 • předcházení kalamitám dřívějším obnovním rozpracováním lesních porostů, zejména ohrožených nebo již poškozených monokultur
 • zabezpečení trvalé a vyrovnané produkce kvalitního dříví
 • usnadnění a zpestření obnovy lesa

4. Podpora dobrovolného sdružování drobných vlastníků lesů

 • legislativní i finanční podpora vzniku a fungování dobrovolného sdružování zejména drobných vlastníků lesů
 • službové a hospodářské spolky
 • soustavnější a odbornější péče o drobné lesní majetky - v ČR 290 tisíc vlastníků, kteří vlastní les do výměry 50 hektarů, v 97 % se jedná o lesní majetek do 10 hektarů
 • pomoc vlastníkům lesů při zpracování kalamit, nákupu sazenic a materiálu, zalesňování, uvedení dřeva na trh apod. - sdílení nákladů, poradenství, výměna zkušeností
 • dlouhodobě osvědčený model pomoci drobným vlastníkům lesa v Bavorsku, Rakousku,  Finsku a dalších evropských zemích 

5. Inovace lesnických postupů, vzdělávání a osvěta

 • posílení zavádění inovací a nových poznatků vědy do lesnické praxe pomocí vzdělávacích projektů vybraných grantovou soutěží 
 • vytvoření stabilního zdroje financování přenosu inovací do lesnické praxe
 • celoživotní vzdělávání vlastníků lesů a lesního personálu
 • osvěta veřenosti prostřednictvím lesní pedagogiky
 • zajištění schopnosti adaptovat se na klimatickou změnu a narůstající tlak škůdců
 • zajištění modernizace a rentability lesnických provozů 
 • komunikace významu lesa pro společnost
 • udržitelnost daná vyvážeností ekologického, ekonomického a sociálního pilíře hospodaření v lesích

  6. Aktivní prevence škod způsobených zvěří

 • větší uplatnění přirozené obnovy, prodloužení lhůt pro zalesnění holin a zajištění lesních porostů,
 • možnost využití doufázové onovy lesa zejména na kalamitních plochách
 • možnost využití širší škály okusových dřevin (bříza, osika, keře) a plodonosných dřevin (třešeň, hrušeň, lísky, ořešák)
 • primární povinnost uživatelů honiteb provádět v součinnosti se státní správou lesů přiměřená opatření před škodami zvěří
 • volně žijící zvěř je přirozená součást ekosystému, stavy zvěře musí být na takové úrovni, aby byla možná  obnova lesa bez potřeby ochranných opatření a s tím spojených  obrovských finančních nákladů vlastníků lesů a státu
 • zásadní opatření ke snížení škod zvěří budou součástí připravované novely zákona o myslivosti

 7. Zavedení platby za ekosystémové služby

 • nutnost definovat pojem ekosystémové služby
 • stanovit povinnosti vlastníka při plnění ekostytémových služeb a právní nárok na platbu za tyto služby
 • motivace vlastníků lesů, aby i v budoucnu zajišťovali péčí o svůj les mimoprodukční i produkční funkce lesa pro společnost
 • zajišťování ekosystémových služeb (např. vodohospodářské, půdoochranné, klimatické, ochrany ovzduší, zdravotní, rekreační, biodiverzitní, poutání uhlíku atd.) je spojeno s vysokými náklady na péči o les, neprochází však trhem 

8. Zlepšení životního prostředí v lesích

 • povinnost ponechávat v lese odpovídající množství těžebních zbytků a k zetlení určených stromů a jejich částí dle rozhodnutí vlastníka lesa
 • umožnit zařazení lesů s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů do lesů zvláštního určení, nebo stanovišť stepního a lesostepního charakteru do lesů ochranných
 • plochy uvolněné po stavební, těžební a průmyslové činnosti bude možné obnovit nejen rekultivací, ale také přirozenou cestou (sukcesí)
 • vlastník lesa může povolit výjimku ze zákazu pastvy dobytka z důvodu specifického managementu ochrany přírody 
 • zohlednění požadavků ochrany přírody

Záznam z tiskové konference 2.11.2022

Požadavky Platformy v detailu

Porovnání lesních zákonů vybraných evropských zemí - výtah ze studie doc. Ing. Jiřího Olivy a Ing. Michala Hriba 

Platforma - návrh novely v paragrafovém znění, který předložila Platforma za novelizaci lesního zákona ministrovi zemědělství 13. 12. 2022 - ke stažení zde

Ministerstvo zemědělství - návrh novely lesního zákona předložený do meziresortního připomínkového řízení 23. 2. 2024 - celý materiál včetně důvodové a předkládací zprávy -  ke stažení zde