logo SVOL tisk

Ministerstvo finanční předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, ve znění zákona č. 261/2021 Sb.

Podle SVOL a Asociace soukormého zemědělství (ASZ) může předložený návrh novely zákona o dani z nemovitých věcí značně zatížit zemědělské a lesnické podnikatele, vlastníky půdy a lesů, a to navíc bez pozitivního efektu na státní rozpočet. Navíc může velmi negativně ovlivnit stav české krajiny a lesů, stejně tak jako venkovské, krajinné a lesní infrastruktury. Z těchto důvodů, byly k navrhované novele odeslány na ministerstvo financí společné připomínky obou organizací. 

Vzhledem k vzájemnému názorovému porozumění a společnému memorandu mezi ASZ ČR a SVOL byl na ministerstvo financí zaslán společný dopis, který shrnuje zásadní připomínky k návrhu novely č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, jež je aktuálně v meziresortním připomínkovém řízení. V návrhu novely zásadně nesouhlasíme s vyřazením ostatních ploch z výčtu pozemků osvobozených od daně či nezačlenění lesních cest do výčtu pozemků osvobozených od daně. Je zcela paradoxní, že v nové společné zemědělské politice od roku 2023 budou na zemědělské půdě vznikat neproduktivní plochy (vyřazené z produkce pro podporu neproduktivních přírodě prospěšných prvků), na které budou zemědělci moci získat finanční podporu a jiné již existující (ostatní plochy), které mají obdobnou funkci budou zatíženy vysokou daní! Podle názoru ASZ ČR a SVOL se tedy jedná o absurdní krok, který je v přímém rozporu s ochranou přírody a krajiny i s programovým prohlášením vlády.

Další zásadní připomínkou je nesouhlas s výrazným navýšením pravomocí obcí, které podle návrhu úpravy mají možnost osvobodit některé plochy od daně, ale také navýšit koeficienty určující výši daně u zemědělských pozemků, zemědělských staveb či ostatních ploch. Obce vzhledem k logické potřebě zajistit své rozpočty, mohou mít motivaci daň upravovat směrem nahoru. Obáváme se proto zásadního navýšení daně ze zemědělských pozemků, staveb i daně z nevyužitelných a manipulačních ploch. Z důvodu zvýšení daňového zatížení mohou například soukromí vlastníci cest a komunikací v obcích/krajině tyto cesty rušit nebo měnit na produkční plochy.

Problematiku lesních cest a jejich obecného užívání upravuje několik legislativních předpisů, které na ni nahlížejí různou optikou – lesní zákon, zákon o dani z nemovitých věcí, vyhláška o technických požadavcích na stavby v lesním hospodářství, zákon o provozu na pozemních komunikacích, katastrální vyhláška. Situace je velice nepřehledná, v praxi způsobuje výkladové problémy a vůbec nezohledňuje skutečnost, že lesní cesty slouží k přepravě veřejnosti nemotorovými vozidly, na lyžích, saních apod. SVOL a ASZ proto požadují, aby lesní cesty s evidovaným způsobem ochrany nemovitosti – pozemek určený k plnění funkcí lesa – byly od daně z nemovitých věcí osvobozeny.

Vzhledem k tomu, že v minulosti vydávaly orgány státní správy lesů rozhodnutí o zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení nebo lesů ochranných na celé pozemky, nejen na jejich části, SVOL a ASZ žádají o zajištění právní jistoty dotčených vlastníků lesů a úpravu návrhu novely v tomto duchu. Nesouhlasí také s navrhovanou úpravou vodních ploch, podle které by podléhaly dani i menší rybníky, které neslouží intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb a ve zvýšené míře rovněž plní mimoprodukční funkce, zejména retenci vody a podporu biodiverzity (litorální ostrůvky, břehové a rákosové porosty apod.). Takový krok podle SVOL a ASZ ohrožuje zachování vybudovaných ekologických prvků do budoucna.

Ministra financí jsme proto společně požádali o důkladné zvážení a prozkoumání všech zaslaných připomínek, které jsou nejen pro členy ASZ ČR a SVOL, ale především pro stav krajiny a lesů zásadní.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR
Ing. Jiří Svoboda, předseda SVOL