logo SVOL tisk

Revize právních předpisů EU týkajících se reprodukčního materiálu rostlin a lesních dřevin 

Evropská komise zahájila revizi právních předpisů týkajících se reprodukčního materiálu rostlin a lesních dřevin. Avizovaným cílem této revize je sladit právní předpisy EU týkající se rostlinného a rozmnožovacího materiálu s politickými cíli Zelené dohody a strategií "od zemědělce ke spotřebiteli", biologickou rozmanitostí, přizpůsobením se změně klimatu a digitálními strategiemi a strategiemi v oblasti lesnictví, podporovat technický rozvoj, udržitelné zemědělsko-potravinářské systémy a lesy odolné vůči změně klimatu a chránit biologickou rozmanitost a genetické zdroje rostlin a lesů, odstranit překážky obchodování na jednotném trhu.

Ve dnech 21.12.2021-27.3.2022 probíhala veřejná konzultace, do které se SVOL aktivně zapojil - podrobnosti níže.

Problematika reprodukčního materiálu lesních dřevin (RMLD) je v ČR podrobně upravena zákonem č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláškou MZe č. 29/2004 Sb. Těmito předpisy byla do národní legislativy zapracována zejména směrnice Rady 1999/105/ES z 22. prosince 1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh.

Stávající směrnice se vztahuje výhradně na produkci a uvádění RMLD na trh pro lesnické účely a tento princip musí být zachován i do budoucna z důvodu dlouhodobosti lesní výroby a související potřeby stability a odolnosti obnovovaných (zakládaných) lesních porostů. V případě jiných než lesnických účelů použití (zejména agrolesnictví, produkce biomasy pro energetické využití, okrasné účely) naopak není vhodné stanovovat ani minimální požadavky na RMLD. Důvodem je právě jejich dočasný (agrolesnictví) nebo velmi specifický účel (biomasa pro energetické využití). Okrasné výsadby jsou specifické jednak speciálními výpěstky dřevin (kultivarů, variet) a dále tvarováním a dalšími úmyslnými úpravami vzhledu a funkce dřevin, které mají na jejich růst a vitalitu výrazně větší vliv než výchozí obchodní jakost.

Pohotovostní plánování, popř. koordinace případného nedostatku RMLD při kalamitách by měly zůstat tak jako dosud v kompetenci jednotlivých členských států v rámci národních legislativ. To je odůvodněno odlišností přírodních podmínek členských států a s tím spojenou různou použitelností jednotlivých druhů a proveniencí lesních dřevin. Dovozy RMLD jsou v případě zdůvodněné potřeby a při dodržení stanovených podmínek umožněny již v současnosti. I přes určité problémy se zásobováním trhu RMLD v rámci kůrovcové kalamity se ukázalo, že potřeba větších dovozů RMLD nenastala. Pro případné zájemce o spolupráci při získávání kvalitního RMLD lesních dřevin v rámci EU lze souhlasit se zavedením dobrovolného soupisu RMLD včetně uvedení oblasti původu a přírodních podmínek pěstování. Zkušenosti z lesnické praxe ČR jsou však takové, že případný nedostatek RMLD u některého subjektu lze řešit neformální komunikací s ostatními účastníky trhu.

Vhodnost RMLD pro měnící se podmínky klimatu a klimatické extrémy je dána biologickými nároky jednotlivých druhů lesních dřevin a původem použitého RMLD, tj. zejména podobností přírodních (půdních a klimatických) podmínek. Obojí lze reálně zajistit národními pravidly stanovištní vhodnosti lesních dřevin s umožněním přenosu RMLD do odpovídajících přírodních podmínek. Případnou právní úpravu stanovištní vhodnosti RMLD v rámci EU považuje SVOL vzhledem k míře zobecnění (nemožnosti zohlednění místních podmínek) za kontraproduktivní.

Pokud má být přistoupeno k úpravě legislativy EU v oblasti RMLD, SVOL navrhuje následující:

  1. Ponechat stávající směrnici EU k RMLD včetně specifických definic a obsahového členění jako samostatný právní předpis určený výhradně pro lesnické účely, tj. neslučovat skupiny plodin, druhy materiálu atd. Je však nutno provést úpravy směrnice ve vazbě na praktické zkušenosti, technologický vývoj a inovace.
  2. V jednotlivých členských státech nadále umožnit zdůvodněné odchylky od obecných pravidel EU, a to dle konkrétní situace v dané zemi (nerovné podmínky pro uvádění RMLD na trh EU nebyly dosud doloženy).
  3. Umožnit přehodnocení seznamu regulovaných druhů na úrovni jednotlivých členských států dle konkrétních podmínek (zahrnout pouze hospodářsky významné druhy v dané zemi), tj. nestanovovat nová kritéria pro tvorbu seznamu např. dle objemu produkce.
  4. Provádění úředních kontrol upravit do nejméně svazující podoby po vzoru konkrétního členského státu ke snížení stávající administrativní a nákladové náročnosti. Z hlediska účinnosti a účelnosti kontrol je třeba se soustředit na materiál ze třetích zemí uváděný na trh EU. Ani zde však nezavádět striktní systém hraničních kontrol, poplatků za kontroly nebo zvláštní dokumentaci.
  5. Pokračovat v digitalizaci agendy RMLD v rámci EU při zachování zdůvodněných specifik jednotlivých členských států (viz vzory průvodních listů RMLD v novelizované vyhlášce č. 29/2004 Sb.).