logo SVOL tisk

Návrh nařízení EP a Rady o obnově přírody  

Cílem návrhu, který předložila Evropské komise, je stanovit závazné cíle pro obnovu ekosystémů a udržení jejich dobrého stavu a zavést povinnost členských států vypracovat národní plán na obnovu přírody. Konkrétní požadavky návrhu:

  1. Rozšíření stávající soustavy NATURA 2000 v ČR (tzv. znovuvytvoření typů stanovišť a stanovišť druhů) v případech, pokud bude jejich rozloha shledána nedostatečnou z hlediska minimální rozlohy k zajištění životaschopnosti typů stanovišť (tzv. příznivého referenčního areálu – v roce 2030 min. 30 % dodatečné celkové rozlohy, 2040 min. 60 % a 2050 100 % této rozlohy), resp. nedostatečnou z hlediska kvality a kvantity stanovišť druhů.
  2. Soustavné zvětšování rozlohy vyjmenovaných „naturových“ typů stanovišť v tzv. dobrém (nejlepším možném) stavu, dokud jich nebude alespoň 90 % (v roce 2030 min. 30 %, 2040 min. 60 % a 2050 min. 90 %) a dokud nebude dosaženo tzv. příznivého referenčního areálu pro každý typ stanoviště v každé biogeografické oblasti na území daného státu.
  3. Rostoucí trend směrem k dostatečné kvalitě a kvantitě „naturových“ suchozemských, pobřežních a sladkovodních stanovišť druhů včetně zvýšení jejich propojenosti.
  4. Rostoucí trend u ukazatelů v lesních ekosystémech stanovených v příloze VI do 31.12.2030 a poté každé tři roky až do dosažení uspokojivých úrovní pro posílení jejich biologické rozmanitosti (jedná se o stojící mrtvé dřevo, ležící mrtvé dřevo, podíl lesů s nerovnoměrnou věkovou strukturou, propojení lesů, indikátor běžných druhů lesních ptáků a zásobu organického uhlíku).
  5. Povinnost členských států vypracovat národní plány na obnovu přírody, provést přípravné monitorování a výzkum potřebné k určení opatření a kvantifikovat území, které je třeba bnovit.

Evropská veřejnost měla možnost připomínkovat návrh nařízení v období 24.6.2022-22.8.2022. SVOL se do procesu aktivně zapojil. Požadavek na znovuvytvoření typů stanovišť a stanovišť druhů v ČR SVOL zásadně odmítá a požaduje řešit danou problematiku evropskou směrnicí, která umožňuje zohlednění aktuálních podmínek konkrétních zemí. Shrnutí připomínek SVOL - uvedeno níže.  

Tvorba soustavy NATURA 2000 v ČR proběhla v souladu s platnou evropskou legislativou a do národní legislativy byla zapracována nadstandardním způsobem. To lze doložit pozitivním hodnocením stavu vybraných druhů ptáků podle „směrnice o ptácích“ i stabilními (nezhoršujícími) se výsledky monitoringu stavu biotopů podle „směrnice o stanovištích“. V rámci úvah o rozšíření soustavy NATURA 2000 je nutno vzít v úvahu také stupeň využívání krajiny, potřebu zachovat její venkovské osídlení a pracovní příležitosti pro obyvatelstvo. Požadavek na znovuvytvoření typů stanovišť a stanovišť druhů v ČR proto SVOL zásadně odmítá. Dále je nutno přechodně umožnit dosažení střední hodnoty stavu jednotlivých lokalit, tj. jejich „méně dobrého stavu“, přičemž stanovená procenta lze požadovat pouze pro území centrálního, nikoliv okrajového výskytu jednotlivých stanovišť druhů a typů stanovišť.

S navrženými jednotnými ukazateli lesních ekosystémů SVOL nesouhlasí z důvodu rozdílných místních podmínek v jednotlivých členských zemích. Trvale udržitelné hospodaření v lesích ČR je zajištěno zákonnou povinností vlastníků s výměrou nad 50 ha lesa hospodařit podle schválených lesních hospodářských plánů, ke kterým vydávají orgány ochrany přírody závazná stanoviska. Stanovení konkrétních ukazatelů včetně jejich číselných hodnot musí zůstat v pravomoci jednotlivých členských států.

S povinností vypracovat národní plány obnovy přírody včetně jejich aktualizací SVOL zásadně nesouhlasí z důvodu rozdílného stavu přírodních ekosystémů v jednotlivých členských státech. Další zlepšování lokalit soustavy NATURA 2000 lze docílit výhradně aktivním zapojením vlastníků lesů vhodnou pozitivní motivací (dotacemi, náhradou újmy apod.). Případné rozhodnutí o vypracování národního plánu obnovy musí učinit příslušný členský stát na základě interního posouzení místních podmínek.

S ohledem na odlišný způsob zapracování obou směrnic (o stanovištích i o ptácích) do legislativy členských zemí a z důvodu odlišného způsobu hospodaření v lesních ekosystémech SVOL požaduje řešit danou problematiku evropskou směrnicí umožňující zohlednit aktuální podmínky konkrétních zemí.