logo SVOL tisk

"Poznávej les všemi smysly II", projekt realizovaný za finanční podpory Ministerstva zemědělství a Kraje Vysočina a sponzorského příspěvku společnosti Školky-Montano, spol. s r. o. V rámci projektu bylo uskutečněno 695 akcí, jichž se zúčastnilo 27 376 účastníků.

V rámci projektu proběhl 24.6.2015 na Mazurově chalupě v Hoděšovicích odborný seminář spojený s exkurzí "Financování společenských funkcí lesů, možnosti podpory EVVO z národních a evropských zdrojů". Kromě přehledu aktuální nabídky dotačních programů na pořízení infrastruktury k posílení mimoprodukčních funkcí lesů, environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, byli účastníci semináře seznámeni s pravidly umisťování staveb na podporu využívání rekreačních funkcí lesaů na PUPFL, odpovědností majitele za škody na objektech nacházejících se na lesních pozemcích, odpovědností majitele lesa za škodu vzniklou návštěvníkovi lesa a s právními dopady poskytování lesní pedagogiky. Odpolední část semináře byla věnována  exkurzi na lesním majetku města Hradec Králové, tematicky zaměřené na zvyšování společenské hodnoty lesů.

Realizované projekty 2015
Z lesní pedagogiky - MŠ Dubovice, Křemešník, 26.6.2015

Realizované projekty 2015

Z dopolední přednáškové části semináře na Mazurově chalupě 24.6.2015

Realizované projekty 2015

Z exkurze po lesním majetku města Hradec Králové 24.6.2015

Spolufinancováno:

Realizované projekty 2015Realizované projekty 2015Realizované projekty 2015