logo SVOL tisk

Jak to vidím já (20. díl) Miroslav Štoll: Moje cesta k lesu byla jasná

15.12.2022

Miroslav Štoll, zástupce Jihočeského regionu SVOL, působí jako ředitel podniku Lesy města Český Krumlov. Přečtěte si více o jeho zkušenostech a názorech…

V době, kdy píšu tyto řádky, právě probíhá advent. Na jeho začátku jsme usadili na českokrumlovské náměstí další vánoční jedli, což mi připomnělo, z kolika různých činností se naše práce skládá. Každý z nás musí být trochu politik, trochu učitel, trochu ajťák...a mnoho dalšího. Ohromnou důležitost získává třeba osvětová činnost a lesní pedagogika – jak narůstá zájem o ochranu životního prostředí, objevuje se spousta „odborníků“ kteří přesně ví, „jak na to“. A my lesníci jim musíme trpělivě vysvětlovat, jak vlastně les funguje. Někdy i to, že třeba roste 100 let. A mnoho dalších věcí, které považujeme za zcela samozřejmé, ale běžný laik je často nezná a nechápe. Ale zase se čile pohybuje na sociálních sítích. A čile ovlivňuje veřejné mínění.

Nové vedení obcí

Dalším nezanedbatelným vlivem, se kterým se my, správci obecních lesů velmi často potýkáme, je volbami demokraticky změněné vedení obce. V lepším případě osvícené a kvalifikované, s porozuměním pro dlouhodobě nastavené principy lesního hospodaření. V horším však začíná běh na dlouhou trať a zkouška z diplomacie, kdy je potřeba vše znovu trpělivě vysvětlit. Pevně věřím, že se nám, lesníkům, podaří i po dalších volbách navázat úspěšný dialog s vedením měst a obcí, jejichž majetky spravujeme.

Tato výzva nyní čeká i mne a naše Lesy města Český Krumlov. Právě se připravuji na to, jak naše hospodaření, naše cíle a vize co nejlépe představím novému vedení města. Tento článek tedy mohu využít jako příležitost, zkusit si to nejprve „nanečisto“ v okruhu lesníků.

K lesnictví jsem se dostal v dětství přes myslivost. Na Střední lesnické škole v Písku se tento vztah k lesu utužil a po absolvování lesnické fakulty v Praze byla cesta jasná. Po dvou letech praxe u akciovky jsem dostal nabídku na pozici lesníka u městských lesů v Českém Krumlově, kde jsem si užíval lesnické praxe na svěřeném úseku. Byla to příležitost zevrubně poznat širokou škálu lesnických činností, prohloubit si získané vzdělání a také občas zjistit, co všechno nás ve škole nenaučili. Když odešel do důchodu můj předchůdce, Ing. Bedřich Navrátil, dostal jsem možnost využít dosavadní zkušenosti z praxe. Do vedení společnosti jsem nastoupil s detailní znalostí jak provozu, tak i znalostí místních podmínek a dalších souvislostí. Psal se rok 2015 a čekaly nás roky, kdy to šlo v lesnictví z kopce.

Složitá doba jako výzva

Přestože to nebyla doba jednoduchá, přestože se u nás krátce po mém nástupu do vedení společnosti vystřídala celá řada kontrol ze všech možných úřadů (o některých z nich jsem té doby neměl ani ponětí, že existují), vzpomínám na ni rád. Složitá ekonomická situace nás všechny donutila zamýšlet se nad alternativními cestami rozvoje, novými přístupy k řešení problémů a doplňkovými zdroji příjmů. Tato doba nás určitě hodně naučila.

Díky společnému úsilí veškerého personálu Lesů města Český Krumlov, ale i našich obchodních partnerů a živnostníků, se nám podařilo lesy uchránit před kůrovcovou kalamitou. Současně se nám podařilo udržet i hospodaření v takové kondici, že nebylo potřeba snižovat nájemné – příjem vlastníka, Města Český Krumlov, zůstal na stále stejné úrovni.

Zde je však nutné podotknout, že přestože se nám podařilo období kůrovcové kalamity zvládnout, nelze situaci považovat za vyřešenou. Vzhledem k množství nahodilých těžeb nestíháme umisťovat úmyslné těžby, lesní porosty významně přesahují optimální obmýtí a stárnoucí porosty budou dalším problémem, pro který budeme hledat řešení.

Hledání alternativních zdrojů příjmů nám přineslo spolupráci s mnohými drobnými vlastníky lesů, kterou považuji za oboustranně prospěšnou – nám přináší možnost rozvoje, diferenciaci rizik i možnost udržet vlastní lesy v dobré kondici, drobným vlastníkům zase přístup k technologiím a know-how stabilní lesnické firmy.

Lesy města Český Krumlov zblízka

Město Český Krumlov neprofituje ze svých lesů pouze finančně. Pokud to situace dovolí, snažíme se zajišťovat nejrůznější další činnosti. V příměstském lese na Dubíku jsme vybudovali naučnou stezku, využívanou hojně jak veřejností, tak i školami. V další lokalitě vzniklo fitness hřiště využívaní zejména teenagery. Pečujeme o hektarový rybník v intravilánu města, jehož součástí je pláž a sportoviště.

V rámci environmentální činnosti jsme zahájili projekt Českokrumlovské tůně a studánky. Již se nám podařilo vybudovat několik kaskád tůní, které zadržují vodu a zlepšují lesní mikroklima. Součástí projektu je i obnova původních rybníků.

Další výzvou je spolupráce s úředníky. V souvislosti s novelizací lesního zákona bych velmi uvítal zjednodušení celého systému státního dozoru, zřízení lesních úřadů, kde bychom my, správci lesních majetků, měli partnery – úředníky s lesnickým vzděláním. V současné době je systém státní správy lesů nefunkční – výsledek vidíme všichni. V ještě větší míře je problém zřetelný v systému státní správy myslivosti.

V době kůrovcové kalamity a propadu cen dříví jsme využili řadu dotačních titulů. Zde musím poděkovat SVOLu za aktivitu, kterou vyvinul během posledních let. Je nesporné, že dokázal k vlastníkům lesů dostat potřebné informace a zpřístupnit finanční prostředky z veřejných zdrojů na pokrytí ztrát při hospodaření v lesích.

Následujícím krokem v této problematice však musí být zjednodušení administrace a přesvědčení politiků o nezbytnosti zavedení jednotné plošné platby za enviromentální funkce lesů. Současný administrativně neúnosný systém dotací nás všechny neúměrně zatěžuje.

Kůrovcová kalamita prověřila i naše obchodní dovednosti. Zde se v plném rozsahu ukázala důležitost dlouhodobých obchodních vztahů. Jejich kvalita byla přímo úměrná objemu a zpeněžení vyprodukovaného dříví. Budoucnost ukáže, jak nám v tomto ohledu může pomoci nyní připravovaná změna systému společného obchodu SVOL. Věřím, že se tento projekt podaří rozvinout ve prospěch všech členů.

Přeji všem poklidné prožití adventu i vánočních svátků a Lesu zdar