logo SVOL tisk

Rok 2023 pohledem nestátních vlastníků lesů

1.1.2024

Ohlédnutí za rokem 2023 pohledem předsedy SVOL Ing. Jiřího Svobody a místopředsedy SVOL Ing. Richarda Podstatzkého, který je zároveň předsedou komory soukromých lesů SVOL. Odpovědi byly primárně určeny pro anketu Lesnické práce a jsou součástí lednového vydání magazínu.

Odpovídá Jiří Svoboda

Na začátku roku 2023 jste avizoval, že z pohledu nestátních vlastníků lesů možná půjde o jeden z nejsložitějších roků za poslední desítky let. Naplnili se vaše obavy?

No nesplnily se tak úplně, protože vlastníci lesů měli obrovské štěstí ve vývoji počasí. Bylo dlouhé a studené, vlhké jaro, která posunulo rojení kůrovců a silně tak ovlivnilo schopnost vlastníků bojovat s kalamitou. To, že bylo méně kůrovce, než všichni očekávali a trh se dřívím se nepřehříval, je druhým šťastným okamžikem letošního roku. Pilařský sektor je v potížích, ceny klesly, ale kdyby nebyl nedostatek dříví, klesly ceny výrazně více. Ne snad na úroveň roku 2020, ale jistě významně níže než jsou nyní. První kvartál byl docela silný v odbytu i cenách a tak vlastníci budou bilancovat dle toho, kolik dříví vytěžili a prodali a kolik holin museli vytvořit.

Jaký byl rok 2023, pokud se zaměříme na obecní vlastníky lesů?

On není v zásadě takový rozdíl mezi vlastníky obecních lesů a vlastníky soukromými. Snad jen v tom, že stav obecního lesa je lokální politikum a je třeba se o obecní les starat i z tohoto pohledu a také sdělovat občanům důvody proč se co v obecním lese děje. Obecní lesy jsou vystaveny stejnému tržnímu tlaku, jako soukromé lesy a mnohdy musí práce soutěžit a komplikovaně zadávat zakázky i v případech, kdy je třeba konat rychle a mnohdy je to ku škodě věci. Takže abych odpověděl. To co platí pro většinu vlastníků, platí i pro obecní lesy. Rok nebyl úspěšný, ale také nebyl katastrofou.

Varoval jste, že řada vlastníků se ztrátou těžebních možností bude odkázána na pomoc státu. Jak v tomto kontextu hodnotíte nastavení a vyplácení dotací v roce 2023? (včetně případné složitosti jejich administrace apod.)

Pro vlastníky, kteří ztratili těžební možnost, je současnost i budoucnost problematická. Zatím čerpají příspěvky na základě VN č. 30, ale slíbená pomoc v novém dotačním titulu „Adaptace na klimatickou změnu“ je stále v přípravách a je velmi komplikovaná. Původní pravidla pro rok 2022 s těmito vlastníky nepočítala. Kdo netěží nic nedostane. Pro roky další už jsou připraveny podmínky tak, že by mohli něco dostat, ale kdy nevíme. Už dva roky dodržují vlastníci lesů podmínky programu a jen na základě slibů. Ještě jsme nežádali ani o příspěvek na rok 2022, který ještě ke všemu bude v režimu „de minimis“ a pro větší vlastníky to bude velice nevýhodné. Další roky jsou notifikovány, ale žádat budeme snad v roce 2024 a jak to tak bývá, peníze přijdou až za rok. Takže podpora, nepodpora, holub na střeše.

SVOL je součástí pracovních skupin k novelizacím lesního zákona a zákona o myslivosti. Jaké body za nestátní vlastníky lesů považujete v těchto novelizacích za zásadní?

Být členem pracovní skupiny neznamená, že naše názory budou široce akceptovány. Pokud se týká zákona o myslivosti, tam by měl být zásadním úspěchem způsob stanovení výše odlovu pro jednotlivé honitby. Ten by měl být nově počítán na základě vlivu zvěře na životní prostředí. Bohužel vlastní detail tohoto způsobu už není tak optimistický, protože se má využít ploch, které slouží pro jiné účely, jejich málo a jsou jen v lese. Dalším pozitivem je nepochybně povinnost svolávat valnou hromadu HS každý rok i změna způsobu hlasování. Jistě je pozitivní i návrh zmenšení honiteb vlastních. Pokud se týká novely zákona o lesích, tam zatím jsou naše návrhy docela významně akceptovány, ale celý proces se dočasně zastavil. Za nejdůležitější body návrhu považujeme, snížení obmýtí, prodloužení lhůt pro zalesnění, zjednodušení a zlevnění osnov, změnu postavení OLH, vytvoření sdružení vlastníků. Dále snížení počtu omezení vlastníků a jejich nahrazení motivací. Významným je jistě i přiblížení se zákonům okolních lesnicky vyspělých zemí. Neúspěchem je nepochybně neochota akceptovat návrh reformy státní správy lesů.

Ing. Jiří Svoboda


Odpovídá Richard Podstatzký

Můžete uplynulý rok zhodnotit z pohledu soukromých vlastníků lesů?

Pro soukromé vlastníky lesů je dlouhodobým problémem nedostatek pracovních sil v lesnickém oboru, a to na všech kvalifikačních úrovních. Mladí lidé odmítají pracovat při těžké a nebezpečné práci při těžbě dřeva, generace zkušených těžařů odchází do seniorského věku a mladší generace raději odchází za prací do továrních hal, kde je teplo a sucho. V roce 2023 navíc, s ohledem na hyperinflaci předchozího roku, došlo k velkému navýšení mezd zaměstnanců a osobní náklady tak začínají být neúměrné k nízké a stagnující ceně dřevní hmoty. Snaha zakončit rok s kladným hospodářským výsledkem je tak čím dál náročnější a vlastník lesa musí zvážit, zda plnění etátu v podobě těžby je ekonomicky návratné i s ohledem na budoucí péči o obnovený porost a investice do lesnické techniky.

Jaké hlavní výzvy a témata v roce 2023 „zaměstnávala“ soukromé vlastníky lesů?

V roce 2023 se naplno projevila krize státního rozpočtu v podobě zdržených plateb na příspěvcích určených pro hospodaření v lese. Soukromí vlastníci lesů se snaží pěstovat lesy pro příští generace – to znamená, že se nesnažíme jen maximalizovat zisk, ale vypěstovat zdravý les, za který nás budoucí generace pochválí. Motivace příspěvků míří k pěstování druhově pestřejších lesů s využitím k přírodě šetrných technologií. Pokud máme ale s tímto přístupem zvýšené náklady, na které se snažíme žádat dotace z Ministerstva zemědělství, tak očekáváme, že stát bude pravidelně přislíbené příspěvky vyplácet. Realita je však taková, že za obnovené porosty a práce s tím spojené z jara roku 2023, nedostaneme peníze možná ani do konce prosince.

Jak se v roce 2023 dařilo soukromým vlastníkům po ekonomické stránce a s jakým výhledem vstupujete do roku 2024?

Výhled na další roky pro soukromé vlastníky není dobrý. S ohledem na vládní konsolidační balíček budou nabíhat postupně negativní daňová zatížení v podobě zvýšení daně z nemovitostí z lesních pozemků. Nestátní lesy jsou přitom otevřené veřejnosti, jsou místem pro rekreační aktivity celých rodin, ze zákona umožňujeme zdarma sběr lesních plodů, a hlavně naše lesy přináší celé společnosti řadu ekosystémových služeb, jako jsou tvorba kyslíku, ochlazování klimatu, zadržování vody v krajině. Za tyto funkce nejsme kompenzováni, ba naopak, ještě nás vláda bude trestat zvýšením daní z nemovitostí, které musíte zaplatit, i kdyby Váš zisk z lesa byl nulový. To je v mnoha případech realitou, protože po kůrovcové kalamitě nebude na celé řadě majetků co těžit a prodávat. Dalším nevhodným opatřením je navýšení DPH na palivové dřevo ze snížené sazby do základní. Přitom prodej palivového dřeva má poptávající segment mezi lidmi i sociálně ohroženými. Pro mnohé lidi na vesnici je to jediná možnost, čím doma topit, ne všude je zaveden plyn, a ne každý má na něj peníze. Přitom dřevo jako obnovitelný zdroj energie má možnost nahradit fosilní paliva společně s jinými obnovitelnými zdroji. V čem spatřuji naději, je zahájení tvorby legislativy mysliveckého a lesnického zákona, kde přejde řada pravomocí, ale i odpovědnosti na majitele lesních pozemků a posílí se tím snad ochrana soukromého vlastnictví. I tak přeji všem vlastníkům lesů mnoho sil v jejich péči o les a naše životní prostředí!

Ing. Richard Podstatzký