logo SVOL tisk

Plenární zasedání Evropského parlamentu rozhodne o lesích - sledujte on-line

12.9.2022

Plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, které začíná v pondělí 12. 9. a končí 18. 9., bude mít na pořadu jednání tři legislativní předpisy, které se v různé míře týkají hospodaření v lesích. Jednání můžete sledovat on-line, odkaz naleznete níže v linku.

"V uplynulých měsících jednal SVOL se zástupci MZe, MŽP, připomínkoval návrh rámcové pozice České republiky k Nové strategii pro lesy a nařízení o odlesňování, jednal s poslanci, oslovil senátory a komunikoval s členy dotčených výborů Evropského parlamentu, podílel se na přípravě stanovisek a pozměňovacích návrhů evropských organizací vlastníků lesů a lesnických organizací pro jednání výborů i pro samotné plénum. Nakolik byly tyto snahy úspěšné, ukáže hlasování, které by mělo proběhnout v úterý od 12:00 hodin," uvádí předseda SVOL Jiří Svoboda.

Jaká je nyní situace?

Nová strategie pro lesy

Došlo k určitému vítanému posunu, nicméně díky nepochopení principu trvale udržitelného lesnictví obsahuje zpráva, o které budou poslanci hlasovat, stále některá sporná ustanovení. Jedním z nich je upřednostňování přírodě blízkého lesnictví. Jedná se o specifický způsob hospodaření s maximální podporou přirozených přírodních procesů, pro který je nutná vhodná lokalita, ideálně v horských oblastech s vysokým úhrnem srážek. Nelze zavést en block všude. Je to jedna z mnoha možností hospodaření v rámci trvale udržitelného hospodaření v lesích a vlastníci lesů by měli mít možnost vybrat si takovou formu hospodaření, která nejvíce odpovídá konkrétním potřebám a místním podmínkám. Jedna forma by neměla být obecně upřednostňována před jinou.
SVOL a jeho evropská organizace Konfederace evropských vlastníků lesů (CEPF) považují za problematické také stanovení dodatečných ukazatelů a prahových hodnot nad rámec  trvale udržitelného hospodaření, které se týkají zdraví ekosystémů, biologické rozmanitosti a změny klimatu. Problémem je, že doporučení se omezují pouze na ekologické hodnoty hospodaření v lesích a neberou v potaz ekonomické a sociální aspekty hospodaření v lesích. Přitom právě vyváženost všech těchto pilířů – ekologického, ekonomického a sociálního, zaručuje, že hospodaření v lesích je trvale udržitelné. Mnoho otazníků a nejistot vytváří navrhovaný dobrovolný systém certifikace „blíže přírodě“, který má vycházet z povinného rámce. S povinnou certifikací organizace vlastníků lesů nesouhlasí. Při hospodaření v lese je všechno spojeno se vším. Striktní uplatňování jednostranně ekologicky zaměřených postupů by dříve či později tuto rovnováhu  rozkolísalo a vedlo by k neefektivnímu hospodaření v lesích. Velké pochybnosti vzbuzuje i návrh používat jako důkazy při prosazování práva satelitní snímky.

Plenární zasedání Evropského parlamentu rozhodne o lesích

Nařízení EP o dodávání na trhu Unie a vývozu z Unie určitých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů a o zrušení nařízení EU č. 995/2010 (nařízení o odlesňování a znehodnocování lesů)

Zpráva garančního výboru pro životní prostředí bohužel nezohlednila pozměňovací návrhy, které se podařilo schválit ve výboru pro zemědělství. Ve spolupráci s CEPF a dalšími evropskými organizacemi lesnického sektoru (EUSTAFOR, CEPI, CEI-BOIS, COPA-COGEGA) SVOL proto ještě minulý týden finalizoval znění pozměňovacích návrhů pro plénum, které se týkají těchto priorit:

  • definice odlesňování – požadujeme, aby nařízení použilo mezinárodně dohodnutou definici FAO „odlesňováním“ se rozumí přeměna lesů nebo jiné zalesněné půdy k zemědělskému využití, ať už způsobená člověkem či nikoli,
  • definice znehodnocení lesa – je nutné upravit tak, by se jím rozumělo nevratné snížení nebo ztráta biologické nebo hospodářské produktivity a komplexnosti lesních ekosystémů, což má za následek dlouhodobé snížení celkové nabídky přínosů z lesů; která zahrnuje dřevo, biologickou rozmanitost a další produkty nebo služby; a kde po těžbě není plocha regenerována výsadbou nebo přirozenou regenerací, což vede k celkovému úbytku lesní půdy. Některé návrhy obsažené v kompromisních návrzích jsou založeny na nesprávném vnímání udržitelnosti a multifunkčnosti lesního hospodářství. Zásadně špatná úvaha je považovat jakékoliv změny v druhovém složení za „degradaci lesů“. V mnoha případech je změna druhové skladby v lesních porostech nutná pro přizpůsobení lesů měnícímu se klimatu a je součástí jejich obnovy,
  • definice přeměny lesů na jiné využití půdy – je již zahrnuta do definice odlesňování a duplikace je zbytečná. Pokud mělo být záměrem interpretovat „přeměnu lesa“ stejným způsobem jako „přeměnu ekosystému“, rozhodně nelze souhlasit. Došlo by tak k výraznému rozšíření oblasti působnosti nařízení bez předchozích konzultací s odborníky v lesnictví a k omezení pravomocí členských států v oblasti LH v rozporu se zásadami subsidiarity a proporcionality,
  • geolokalizace, systém náležité péče – návrh nařízení požaduje, aby systém náležité péče obsahoval mimo jiné identifikaci země a oblast produkce, včetně souřadnic zeměpisné polohy příslušných pozemků. Vytyčování pozemků polygony není mezi vlastníky lesů běžné. CEPF a další organizace proto navrhují variantně zavést tzv. polygony oblastí produkce, což by umožnilo různou úroveň ve sledovatelnosti v závislosti na komoditě a oblasti původu (farma, vesnice, kraj, okres). Požadujeme, aby hospodářské subjekty (každá fyzická nebo právnická osoba, která v průběhu obchodní činnosti uvádí příslušné komodity a produkty na trh Unie nebo je vyváží z trhu Unie) v zemích s nízkým rizikem byly vyloučeny z povinnosti shromažďovat údaje o geolokalizaci. Za velice problematický považujeme také návrh zmocnit Komisi k přijímání aktů v přenesené pravomoci, které vyžadují polygony jako jediný prostředek geolokace. Je nezbytné zapojit odborníky z členských států a výzkum v oblasti lesnictví do definování oznámených pokynů.
  • „opodstatněné obavy“ – požadujeme nalezení rovnováhy mezi právem fyzických či právnických osob předložit odůvodněné obavy a ochranou hospodářských subjektů před neoprávněnými obavami s dalekosáhlými právními důsledky. V nařízení o odlesňování by proto mělo být alespoň zakotveno, že zjevně neopodstatněné nebo zjevně nepodložené obavy mohou příslušné orgány odmítnout.
Plenární zasedání Evropského parlamentu rozhodne o lesích

 

Směrnice o obnovitelné energii (RED III)

Připomínky organizací vlastníků lesů ke specifikaci primární dřevní biomasy, která nesmí být použita pro energetické účely, nebyly povětšinou akceptovány. Skupina poslanců s odkazem na současnou energetickou a klimatickou krizi hledá podporu pro pozměňovací návrh, který by měl vytvořit větší flexibilitu pro členské státy. Zda bude pozměňovací návrh přijat, je těžké predikovat.

Program plenárního zasedání Evropského parlamentu je k dispozici zde

Máte-li zájem, přímý přenos z jednání je možné sledovat pod tímto odkazem