logo SVOL tisk

6 dobrých důvodů, proč podpořit Petici za dobrovolné sdružování vlastníků lesů (do 30. dubna)

11.4.2022

Možnost podepsat petici SVOL „Za dobrovolné sdružování vlastníků lesů a zajištění trvale udržitelného hospodaření v malolesích“ byla prodloužena do 30. dubna 2022. Tady je šestice velmi dobrých důvodů, proč to udělat.

V České republice je aktuálně téměř 290 tisíc vlastníků lesů s výměrou lesa 50 hektarů a převážná většina z nich nedosahuje ani 10 hektarů. Tito drobní vlastníci se v důsledku kůrovcové kalamity dostávají do neřešitelných problémů se zajištěním prací ve svých lesích. Přitom úspěšné zvládnutí následků kůrovcové kalamity a dalších dopadů klimatické změny závisí z velké míry právě na možnostech drobných vlastníků pečovat o svůj les.

Hlavní cíle, které petice SVOL sleduje, jsou především:

1. Zajistit malým vlastníkům co nejdříve účinnou legislativní a finanční pomoc státu.
Včasná pomoc státu spočívá primárně v provedení urychlených změn legislativy k umožnění dobrovolného sdružování a v nastavení adekvátních finančních podpor tohoto sdružování k zajištění kvalitní ochrany, obnovy a výchovy lesních porostů i do budoucna.

2. Odstranit stávající legislativní překážky sdružování a iniciovat novelu lesního zákona.

Po odstranění zásadních překážek sdružování v platných právních předpisech (umožnění sdružení obcí a fyzických osob, plátců a neplátců DPH atd.) je nutno stanovit zejména minimální výměru a počet vlastníků ve sdružení, připravit zakládací dokumenty, vybrat společného odborného lesního hospodáře pro celé sdružení a zajistit běžný provoz sdružení.

3. Navázat na již fungující spolupráci malých vlastníků se sousedními většími vlastníky lesa, obcemi, popř. pověřenými odbornými lesními hospodáři.

V případě prosazení odpovídající finanční pomoci státu lze efektivně navázat na již probíhající spolupráci při zajišťování prací v lese a dále ji rozvíjet jak personálně, tak např. i nákupem lesní techniky pro provádění prací ve sdružených lesích, zajištěním oprav a údržeb, popř. i výstavby lesních cest atd.

4. Zabezpečit pro malé vlastníky funkční institut společného odborného lesního hospodáře v rámci sdruženého lesního majetku.

Zejména v případě kalamitních situací není odborný lesní hospodář sám o sobě schopen malým vlastníkům s prováděním lesních prací efektivně pomoci. V zahraničí (zejména v Bavorsku a Rakousku) je dobrovolné sdružování vlastníků lesů se společným odborným lesním hospodářem osvědčeným řešením obhospodařování malolesů. V praxi se jedná o pachtovní spolky nebo i o zcela volná sdružení (službové spolky), v nichž si vlastník ponechá veškerá rozhodovací práva a u sdružení si objednává pouze konkrétní lesnické činnosti, podávání žádostí o dotace, vedení evidencí o hospodaření v lese, zastupování před orgány státní správy, průběžné poradenství atd.

5. Umožnit malým vlastníkům zejména včasné a efektivní zpracování kůrovcových stromů, následnou obnovu lesa a péči o mladé lesní porosty na kalamitních plochách, výchovu nově vzniklých porostů, popř. i úmyslnou těžbu včetně prodeje vytěženého dříví.

V kalamitních kůrovcových oblastech jsou lesnické činnosti pro malé vlastníky z objektivních důvodů nezvládnutelné (nemají kapacity ke zpracování stromů, neseženou odbyt na vytěžené dříví atd.). Také dodavatelské firmy, živnostníci nebo větší sousední vlastníci lesů v dlouhodobějším horizontu přebytečnými kapacitami nedisponují. Dochází k odkládání prací v malolesích na pozdější dobu, kdy dojde např. k vylétnutí kůrovců ze stojících stromů a napadení stromů dalších. Sdružení vlastníků může vlastníkům zajistit nejen efektivní nákup sadebního materiálu s množstevními slevami, zalesnění kalamitních holin ve stanovených lhůtách, odpovídající péči o nezajištěné mladé lesní porosty, ale i odborné provedení prořezávek druhově pestrých lesních porostů. V případě zájmu vlastníka může sdružení realizovat nebo zprostředkovat také provedení mýtní úmyslné těžby kvalitních lesních porostů včetně následného prodeje vytěženého dříví za ceny v místě a čase obvyklé.

6. Průběžně sledovat možnosti finančních podpor (finančních příspěvků a dotací) na hospodaření v lesích a v případě jejich použitelnosti na majetku vlastníka zajistit včasné podání příslušných žádostí a související administrativu.

Od ledna 2022 došlo k rozšíření možností čerpání finančních příspěvků na hospodaření v lesích na další činnosti a současně se zvýšily sazby některých stávajících příspěvků. Tento trend je pro vlastníky lesů příznivý, současně však klade vyšší nároky na aktivitu a odbornost lesního personálu. Fungující sdružení se společným odborným lesním hospodářem je schopno malým vlastníkům garantovat úplné, včasné a úspěšné podání žádostí o všechny aktuálně dostupné finanční příspěvky. Nejde jen o příspěvky dle nařízení vlády č. 30/2014, ale vůbec o přístup vlastníků lesů menších výměr k nové finanční podpoře, kterou je adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu za období 2022 až 2026.