logo SVOL tisk

Náhradová vyhláška je v meziresortu

14.11.2022

Ministerstvo životního prostředí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku, která dosud nebyla novelizována. Účinnost novely se reálně předpokládá k 1.1.2023.

Na tvorbě novely vyhlášky se v rámci pracovní skupiny MŽP podíleli také zástupci SVOL Tomáš Dohnanský a Roman Šimek. Cílem jejich snažení bylo především zajistit soulad novely s potřebami praxe. V řadě případů totiž neodpovídá výše náhrady stanovovaná podle vyhlášky reálné újmě, která dotčeným vlastníkům lesů vzniká. Návrh by měl současně technicky zpřesnit výpočty náhrad u vybraných případů omezení a uvést je do souladu se související prováděcí vyhláškou MZe č. 55/1999 Sb., v platném znění. Novela má také odstranit opakované dokládání vybraných příloh žádosti, tj. dojde ke snížení administrativní zátěže pro obě zúčastněné strany.

V textu předloženém do meziresortního připomínkového řízení došlo oproti dohodnutému znění k některým změnám, zejména doplnění dříve konsenzuálně vypuštěných náležitostí uplatnění nároku. Proto SVOL navrhuje jejich opětovné odstranění.
Celkově by měla novela vyhlášky znamenat spravedlivější kompenzaci újmy, která vzniká oprávněným osobám zejména v rámci území soustavy Natura 2000. V případě adekvátní aktivity vlastníků lesů je reálné jak rozšíření počtu oprávněných subjektů, tak i možností uplatnění náhrad za další druhy omezení.

Co se týče jednotlivých omezení hospodaření, tak ke změně vzorce nebo vstupních hodnot dochází u těchto titulů:
2. Změna skladby dřevin lesního porostu
a) mající za následek zhoršení produkčních možností
3. Prodloužení obmýtí či prodloužení obnovní doby
4. Zavedení tvaru lesa nízkého
5. Trvalé snížení zakmenění lesního porostu
6. Omezení výše těžeb při tvorbě LHP nebo LHO nebo vzniklé v průběhu jejich platnosti

Samotný nárůst vyplácených náhrad lze očekávat zejména u titulu Omezení výše těžeb při tvorbě LHP nebo LHO (nově i vzniklé v průběhu platnosti LHP/LHO), a to cca o 25 – 30 mil. Kč/rok. Celkové navýšení vyplácených náhrad u ostatních titulů je odhadováno na cca 500 – 750 tis. Kč/rok.

Kompletní návrh novely včetně stanovisek povinných připomínkových míst a stav zpracování je k dispozici na portálu Eklep pro veřejnost pod tímto odkazem.