logo SVOL tisk

Vyhlášen příjem žádostí 15. kola PRV v termínu od 4. 10. 2022 8:00 hodin do 25. 10. 2022 18:00 hodin na tyto operace:
1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství a 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven.

Změny u lesnických opatření v 15. kole příjmu žádostí:

operace 8.4.1 „Obnova lesních porostů po kalamitách“

operace 8.5.1 „Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin“

operace 8.6.1 „Technika a technologie pro lesní hospodářství“

 • 50% dotace, letošní rozpočet 396 mil. Kč – zatím nejvyšší rozpočet operace za celé období PRV 2014-2020-2022
 • aktualizovány ceny techniky podle růstu cen strojírenských či stavebních materiálů
 • doplněny některé nové výdaje (např. sázecí hlavice)
 • upraveno preferenční kritérium č. 1 s body přidělovanými podle poměru velikosti investice k velikosti lesnímu majetku (s ohledem na dostatečný rozpočet operace udělovány body i větším projektům, než mohl lesní majetek o stejné velikosti podat při předchozích kolech operace)
 • informace k operaci: PRV 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

operace 8.6.2 „Technické vybavení dřevozpracujících provozoven“

 • 50% dotace, letošní rozpočet 80 mil. Kč – zatím nejvyšší rozpočet operace za celé období PRV 2014-2020-2022
 • aktualizovány některé ceny techniky podle růstu cen strojírenských materiálů
 • doplněna podmínka, že žadatel musí být držitelem (vlastníkem, nájemcem či pachtýřem apod.) alespoň jednoho lesního pozemku (dříve podmínka jen v případě obcí)
 • informace k operaci: PRV 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Přehled lesnických operací PRV 2014-2020

M04 - Investice do hmotného majetku

 • 4.3.2 Lesnická infrastruktura

M08 - Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

 • 8.1 Podpora zalesňování - 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů (plošné opatření)
 • 8.3 a 8.4  Podpora předcházení poškozování lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi - 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích - Zalesňování a zakládání lesů, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
 • 8.5 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické  hodnoty lesních ekosystémů - 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích,8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
 • 8.6 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování     lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh- 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

M15 - Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

 • 15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru (plošné opatření)
 • 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (plošné opatření)

Znění obecných a specifických pravidel jednotlivých operací je k dispozici pod tímto odkazem.

U všech projektových lesnických opatření Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, kde způsobilé výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 mil. Kč, se bude předkládat finanční zdraví za poslední tři „účetně“ uzavřené roky, tj. tři po sobě navazující období předcházející roku podání Žádosti o dotaci.