logo SVOL tisk

Strategický plán Společné zemědělské politiky ČR na období 2023-2027 byl schválen Evropskou komisí dne 24. 11. 2022 prováděcím rozhodnutím č. C(2022) 8338 final. 

Schválený dokument obsahující všechny intervence včetně finančních plánů jsou k dispozici pod tímto odkazem
Pravidla jednotlivých intervencí budou připravována v rámci konkrétních pracovních skupin a schvalována monitorovacím výborem, kde má SVOL své zástupce. Harmonogram jednání pracovních skupin k přípravě SP SZP je k dispozici zde

Přehled lesnických intervencí SP SZP 2023-2027, způsobilých příjemců podpory a jejího rozsahu 

29.70 - Lesnicko-environmentální platby - Biodiverzita

Cílem intervence je zachování porostního typu hospodářského souboru v oblastech Natura 2000 a v ZCHÚ nebo habitatových stromů v hospodářských lesích. U intervence jsou kompenzovány zvýšené náklady a snížené výnosy vyplývající ze zachování vybraných porostních typů hospodářských souborů (jedlový, dubový, bukový, ostatní listnaté,– výmladkový les) místo jejich přeměny na porostní typy hospodářských souborů s nižší ekologickou hodnotou (smrk) nebo zachování a ochranu habitatových stromů s určitými typy stromových mikrostanovišť, a dále provádění specifického managementu k jejich ochraně.

Způsobilí příjemci:

 • Vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesů a jejich sdružení a spolky.
 • V případě státní půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec.

Sazba dotace na hektar oprávněné plochy:

 • Pro titul Zachování porostního typu hospodářského souboru ve výši 195 EUR/ha (míra kompenzace 53,2 %).
 • Pro titul Zachování habitatových stromů ve výši 143 EUR/ha (míra kompenzace 70 %).

30.70 - Lesnicko-environmentální platby - Genofond

U intervence jsou kompenzovány zvýšené náklady a snížené výnosy vyplývající ze sběru osiva šetrnými technologiemi nepoškozujícími stromy, za které se u jehličnatých stromů pokládá sběr ze stojících stromů a u listnatých dřevin pomocí plachet a zavěšených sítí. Cílem intervence je sběr osiva z uznaných zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu.

Způsobilí příjemci:

 • Vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesů a jejich sdružení a spolky.

Sazba dotace na hektar oprávněné plochy:

 • Pro intervenci Lesnicko-environmentální platby - Genofond ve výši 71 EUR/ha (míra kompenzace 100 %).

35.73 - Technologické investice v lesním hospodářství

Způsobilí příjemci:

Záměr A – Investice do technologií pro hospodaření v lese – držitelé lesů hospodařící podle lesního hospodářského plánu (včetně státních podniků), držitelé nestátních lesů hospodařící podle lesní hospodářské osnovy na min. výměře 3 ha
Záměr B – Investice do technologií pro hospodaření v lese – dodavatelé lesnických služeb - podnikatelé poskytující služby v oblasti lesnictví a těžby dřeva (CZ-NACE 02)
Záměr C – Investice do lesních školek - podnikatelé provozující lesní školkařskou činnost (včetně státních podniků)
Záměr D – Investice do základního zpracování dřeva - osoby podnikající v oblasti lesnictví a těžby dřeva (CZ-NACE 02) a zároveň v oblasti základního zpracování dřeva (CZ-NACE 16), žadatel splňuje definici malého nebo středního podniku, případně je žadatelem obec nebo právnická osoba založená nebo zřízená obcí, dobrovolný svazek obcí, školní lesní podnik vysoké školy, střední lesnická škola nebo učiliště

Rozsah podpory: 

 • u všech záměrů 50 % způsobilých výdajů

36.73 - Investice do lesnické infrastruktury

Způsobilí příjemci:

Záměr A – Investice do lesních cest -  držitelé lesů hospodařící podle lesního hospodářského plánu, držitelé lesů hospodařící podle lesní hospodářské osnovy na min. výměře 3 ha
Záměr B – Stavební investice do skladů dříví - držitelé lesů hospodařící podle lesního hospodářského plánu, držitelé lesů hospodařící podle lesní hospodářské osnovy na min. výměře 3 ha, podnikatelé poskytující služby v oblasti lesnictví a těžby dřeva (CZ-NACE 02)

Rozsah podpory: 

 • Záměr A – 80 % způsobilých výdajů
 • Záměr B – 50 % způsobilých výdajů 

38.73 - Investice do obnovy kalamitních ploch

Způsobilí příjemci:

 • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků.
 • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.

Rozsah podpory:

 • 100 % způsobilých nákladů.

 39.73 - Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Podpora se vztahuje na úhradu nákladů na pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany (oplocenek) melioračních a zpevňujících dřevin, které byly vysazené v souladu s projektem obnovy.

Způsobilí příjemci:

 • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků, sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.

Rozsah podpory:

 • 100 % způsobilých nákladů.

40.73 - Vodohospodářská opatření v lesích

Podpora se vztahuje na projekty odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích nebo jejich částech, které se nacházejí v rámci PUPFL a v jejich povodích, projekty výstavby a rekonstrukce objektů hrazení bystřin, hrazení a stabilizace strží a svážných území, preventivní protipovodňová opatření na malých vodních tocích a v jejich povodích.

Způsobilí příjemci:

 • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.
 • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL nebo vodního toku, popř. jeho části nebo vodního útvaru, který se nachází v rámci PUPFL.
 • Určený správce drobného vodního toku v rámci PUPFL.

Rozsah podpory:

 • 100 % způsobilých nákladů.

41.73 - Zalesňování zemědělské půdy – založení porostu

Způsobilí příjemci:

 • Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé půdy a jejich sdružení a spolky.
 • V případě státní půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec.

Rozsah podpory:

 • Platba je poskytnuta k realizaci investice – založení lesního porostu. Náklady na založení lesního porostu na zemědělské půdě. Založení lesního porostu je poskytováno ve formě zjednodušených nákladů.
 • Jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska – 3 879 EUR/ha
 • Ostatní dřeviny – 2 923 EUR/ha

42.73 - Založení agrolesnického systému

Způsobilí příjemci:

 • Příjemcem jsou uživatelé půdy evidované v LPIS, kteří se dobrovolně zaváží k provádění podmínek v rámci závazku.

Rozsah podpory:

 • Platba je poskytnuta k realizaci investice – založení agrolesnického systému. Dotace na založení systému bude poskytnuta formou zjednodušených nákladů ve výši 4 353 EUR/ha.

43.73 - Neproduktivní investice v lesích

Způsobilí příjemci:

 • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL.
 • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.

Rozsah podpory:

 • 100 % způsobilých nákladů.

44.73 - Přeměna porostů náhradních dřevin

Způsobilí příjemci:

 • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků, sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.

Rozsah podpory:

 • 100 % způsobilých nákladů.