logo SVOL tisk

Ministerstvo zemědělství  spustilo 3. února 2022 nový program pro vlastníky nestátních lesů na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu  za období 2022 až 2026.

V případě zájmu o tento příspěvek je zapotřebí provést co nejdříve ohlášení vstupu do programu v modulu pro žadatele. Podpora se počítá za období od podání ohlášení k příslušnému krajskému úřadu do konce kalendářního roku, za který se přijímají žádosti.

Příjem žádostí za rok 2022 pak bude probíhat od 1. března do 31. května 2023.

Jedná se o určitou formu plošné platby se sazbou finančního příspěvku činí 4,22 Kč/ha/den. Pro získání příspěvku je však žadatel povinen splnit současně řadu podmínek (rámcově):

  • požadavek menších holin z mýtní úmyslné těžby – průměrná velikost holiny do 0,5 ha v porostních skupinách v oblasti dubového a borového hospodářství, do 0,3 ha v ostatních porostních skupinách. Požadavek se neuplatňuje v případě clonné seče nebo jednotlivého výběru stromů. Požadavek se neuplatňuje také na plochy, kde bylo dříví soustřeďováno lanovkou.  Při nesplnění požadavku je celá výměra LHC nebo lesní majetek v rámci zařizovacího obvodu (LHO) vyřazen na rok, za který se žádá o příspěvek.
  • Požadavek druhově pestřejší obnovy lesního porostu – pro všechny vlastníky lesů bez rozdílu výměry (LHP i LHO). Požadavky na počet dřevin a procento zastoupení stanovištně vhodných dřevin  se liší podle plochy provedené obnovy. Při nesplnění požadavku je z poskytnutí příspěvku vyřazena předmětná porostní skupina do konce programu.
  • Požadavek ponechání dřeva k zetlení – pro všechny vlastníky lesů bez rozdílu výměry (LHP i LHO) v porostech nad 60 let, kde byla provedena úmyslná nebo nahodilá těžba, platí požadavek na ponechání souší nebo celých ležících stromů v počtu odpovídajícím 3 ks na 1 hektar redukované plochy těžby. Při nesplnění požadavku je z poskytnutí příspěvku vyřazena  předmětná porostní skupina do konce programu. Splnění se nepožaduje při nahodilé těžbě v případě lesních porostů se zastoupením smrku a borovice nad 20 % starších 60 let (rizikové z hlediska ochrany lesa).
  • Požadavek využívání potenciálu přirozené obnovy – pro majetky s LHP, min. 10 % z celkové plochy obnovy provedené v návaznosti na mýtní úmyslnou těžbu. Při nesplnění požadavku je celá výměra LHC vyřazena z poskytnutí finančního příspěvku na  rok, za který se žádá o příspěvek.
  • Požadavek šetrnějšího způsobu soustřeďování dříví – pokud byla v roce, za který se žádá o příspěvek, provedena těžba, musí být alespoň 10 % objemu vytěženého dříví soustřeďováno šetrnými technologiemi. Platí pro majetky s LHP. Při nesplnění požadavku, je celá výměra LHC vyřazena z poskytnutí příspěvku na rok, za který se žádá o příspěvek.

Zásady poskytování příspěvku, příručka pro žadatele s LHP, příručka pro žadatele s LHO, vzor formuláře ohlášení a informace k modulu pro žadatele jsou uvedeny pod tímto odkazem.

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR v reakci na spuštění uvedeného podpůrného programu upozorňuje, že zásady pro poskytování příspěvků jsou z pohledu velké skupiny vlastníků zbytečně přísné a obtížně aplikovatelné a budou nezbytné jeho změny. Zcela nedořešena zatím zůstala například problematika majetků, které po kůrovcové kalamitě nemají co těžit, byly již znovu zalesněny, a proto na příspěvek nedosáhnou. O možných budoucích změnách programu bude SVOL jednat s vedením ministerstva. Více v tiskové zprávě SVOL.