logo SVOL tisk

Poradna pro majitele lesa

Služby poradny jsou poskytovány zdarma; náklady s touto službou spojené hradí Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR ze svého rozpočtu. Žádat o odbornou radu mohou pouze členové SVOL. Odpovědi na obecné dotazy k problematice obhospodařování lesa jsou přístupné pro všechny majitele lesa. Odpovědi na specializované a některé právní dotazy jsou přístupné pouze pro členy SVOL.

Pro zadání nového dotazu použijte tento odkaz.
Dobrý den, potřeboval bych znát právní názor na problematiku výkonu funkce OLH. Pokud je výkonem funkce OLH pověřena právnická osoba, například obchodní organizace typu společnosti s ručením omezeným, musí mít pro výkon funkce OLH udělenou orgánem státní správy licenci. V případě udělené licence pro právnickou osobu musí podmínky pro vydání licence splňovat její odpovědný zástupce, který pak zodpovídá za odbornou úroveň výkonu činnosti funkce OLH. U právnických osob je běžnou praxí, že odpovědným zástupcem je např. jednatel společnosti a praktický výkon činnosti OLH vykonává některý ze zaměstnanců společnosti (lesník či osoba v rámci společnosti pověřená touto činností). Je možné a bude to v souladu s platnou legislativou, pokud tuto činnost (vyhledávání kůrovcových stromů, kontrola provedených prací při žádostech o příspěvky na hospodaření, poradenská činnost vlastníkům lesa apod.) bude pro společnost vykonávat na základě uzavřené smlouvy o dílo osoba samostatně výdělečně činná?
Přes určité veřejnoprávní prvky spojené s institutem odborného lesního hospodáře (OLH) a výkonem jeho funkce je OLH především osobou soukromého práva, neboť činnost OLH je v příloze č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, řazena mezi obory činností náležející…

Orgány ochrany přírody ale v ÚSESech nepřipouští žádnou výsadbu geograficky nepůvodních dřevin. Ba přímo v závazných stanoviscích je zakazují.
 Mimo část třetí a čtvrtou zákona o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) už do použití DG a MD orgány ochrany přírody nemají co mluvit (počínaje 1.1.2022, kdy vstoupily v účinnost novely lesního zákona a ZOPK). Met. pokyn MZe je určen orgánům…

V metodickém pokynu MZe nevidím žádnou zmínku o ÚSESech, které jsou v části šesté ZoOPK. To by znamenalo, že se na ně tento pokyn vztahuje? Doteď k nim orgány ochrany přírody přistupovaly jako k chráněným územím a výsadba těchto dřevin byla zakázaná.
Použití MD, DG a jejich směsi v biocentrech závazně vymezených ÚSES, tj. ÚSES schválených územním plánem, je omezeno nad rámec metodického pokynu MZe. Pokud v nich plánujete výsadbu těchto dřevin, je třeba si vyhledat příslušný doporučený podíl MD a DG v cílové druhové…

Na zřízení a provozování singletrackových tratí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa jsou vydávána rozhodnutí o odnětí nebo omezení plnění funkcí lesa. Součástí žádosti o toto rozhodnutí je také výpočet náhrady za škodu na lesním pozemku z odnětí nebo omezení plnění produkční funkce (§ 3 nebo § 4 vyhl). Podle § 1, odst. 1, písm. a), bod 1. se jedná o "dřevoprodukční" funkci. Jak postupovat v níže uvedených případech: a) pozemek je PUPFL, ale nikoli v druhu pozemku "lesní pozemek", nýbrž "ostatní plocha" (ostatní komunikace, jiná plocha apod) b) pozemek je PUPFL a je v druhu pozemku "lesní pozemek", ale jedná se o bezlesí (tedy o část pozemku, která dočasně neplní produkční funkci) Dotaz: Je možno v uvedených případech vyčíslovat náhradu za škodu z odnětí nebo omezení plnění produkční funkce podle § 3 nebo § 4 vyhlášky?
Jak postupovat v níže uvedených případech: a) pozemek je PUPFL, ale nikoli v druhu pozemku "lesní pozemek", nýbrž "ostatní plocha" (ostatní komunikace, jiná plocha apod). Platný lesní zákon (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých…

Naše obec má lesního hospodáře na HPP - pracovní úvazek 35/týden a pružná pracovní doba. Pracovní náplň je klasická práce lesního hospodáře a mimo jiné má zajišťovat ekonomicky výhodný výběr dodavatelů. Zároveň však dochází k tomu, že LH fakturuje obci práce v lese (ožínání, pálení a úklid klestu, sázení, výrobu dřeva apod.), a to např. za rok 2015 v objemu cca 320 tis. Kč, tzn., že sám sobě zadává práci, kterou dělá, soudě k jejímu objemu, i v pracovní době. Chci se zeptat, zda jste se již s něčím podobným setkali a za druhé jakým rizikům (kromě střetu zájmů) se obec vystavuje.
Odpověď na Vaše otázky ohledně zaměstnávání OLH má dvě roviny. Jednak rovinu odbornou, tedy kdo podle současných předpisů může vykonávat funkci OLH a poté rovinu etickou, či morální. Pro odpověď na odborné požadavky se musíme podívat do § 37 zákona…