logo SVOL tisk

Poradna pro majitele lesa

Služby poradny jsou poskytovány zdarma; náklady s touto službou spojené hradí Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR ze svého rozpočtu. Žádat o odbornou radu mohou pouze členové SVOL. Odpovědi na obecné dotazy k problematice obhospodařování lesa jsou přístupné pro všechny majitele lesa. Odpovědi na specializované a některé právní dotazy jsou přístupné pouze pro členy SVOL.

Pro zadání nového dotazu použijte tento odkaz.

Výklad pojmu zalesněný pozemek. Platí ve vazbě na zalesňovací povinnost z lesního zákona? Jestliže vlastník zalesní pozemek v posledním roce zákonné lhůty a bude třeba sucho a významná část sazenic uhyne, tak pozemek nebude zalesněný a vlastník porušuje zákon? To by totiž nebyl zalesněný skoro žádný pozemek, protože průměrné vylepšování je někde okolo 30%

Předně je nutno rozlišovat pojem zalesněný pozemek = nelesní pozemek prohlášený za les rozhodnutím orgánu SSL s nutností zalesnění (90% min. počtu) a pojem obnovený pozemek = holina na lesním pozemku (60% min. počtu) s možností přirozené nebo umělé obnovy nebo jejich kombinace dle rozhodnutí vlastníka lesa (OLH) v konkrétních přírodních podmínkách. Uvedené počty se musí na „novém“ lesním pozemku nacházet ve lhůtě stanovené rozhodnutím orgánu SSL, resp. na holině v zákonné lhůtě pro zalesnění (2 roky od vzniku holiny) nebo lhůtě pro zalesnění prodloužené OOP (5 let od vzniku holiny) nebo lhůtě pro zalesnění prodloužené orgánem SSL v rámci obnovy LHP nebo v průběhu jeho platnosti (v tomto případě se může jednat o různě prodlouženou lhůtu dle žádosti vlastníka a jejího posouzení orgánem SSL). Pokud dojde v posledním roce uvedených lhůt k úhynu použitého sadebního materiálu nebo přirozeného zmlazení, je nutno pokud možno včas, tj. před uplynutím uvedených lhůt, požádat orgán SSL o prodloužení lhůty pro zalesnění konkrétní plochy s uvedením příslušného důvodu. Pokud to vlastník z nějakého důvodu nestihne, může mu být povinnost zalesnění uložena rozhodnutím (nápravným opatřením) orgánu SSL se stanovením nezbytně nutné lhůty (zpravidla do konce jarního období následujícího roku). Přímou sankci za nedodržení lhůty pro zalesnění nelze vlastníkovi lesa podle platného lesního zákona uložit.  V případě nedodržení lhůty stanovené rozhodnutím (nápravným opatřením) orgánu SSL však již pokuta uložena být může.

Ing. Tomáš Dohnanský