logo SVOL tisk

Poradna pro majitele lesa

Služby poradny jsou poskytovány zdarma; náklady s touto službou spojené hradí Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR ze svého rozpočtu. Žádat o odbornou radu mohou pouze členové SVOL. Odpovědi na obecné dotazy k problematice obhospodařování lesa jsou přístupné pro všechny majitele lesa. Odpovědi na specializované a některé právní dotazy jsou přístupné pouze pro členy SVOL.

Pro zadání nového dotazu použijte tento odkaz.

Je možné někde nalézt „vzorovou“ smlouvu mezi vlastníkem lesa a honebním společenstvem? A lze také zjistit v kraji obvyklou cenu za 1 ha lesa, louky pole a vodní plochy? Jedná se o oblast na České Sibiři.

Postup při tvorbě honiteb včetně přičleňování pozemků k honitbám řeší zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve své části čtvrté pojednávající o tvorbě a využití honiteb (§ 17- 34, postup při vlastním přičleňování pozemků k uznané honitbě pak zejména § 30). Zákon však neřeší ani vzorové postupy při uzavírání smluv*), ani výši náhrady za přičlenění s tím, že by se zúčastněné osoby měly dohodnout. V případě nedohody mezi účastníky platí ustanovení druhé věty odst. (2), § 30, tedy, že výši úhrady určí orgán státní správy myslivosti, přičemž je povinen přihlédnout k velikosti přičleněných honebních pozemků a k předpokládanému výnosu z výkonu práva myslivosti na těchto pozemcích.

Případné rozhodování orgánů státní správy je však značně obtížné zejména proto, že kromě honiteb LČR, kde je z výsledků veřejných výběrových řízení známa alespoň výše úhrady za pronájem honiteb (v Kč/ha plochy honitby), nejsou u ostatních honiteb výnosy ani náklady z výkonu práva myslivosti veřejným údajem, a tudíž chybí nejen potřebné podklady pro rozhodování státní správy, ale i pro vypracování přehledů nájmů za honitby v místě obvyklých, nebo výši úhrady za přičleněné pozemky. Bohužel pro stanovení výše úhrady za přičlenění nelze plně využít ani uvedený dostupný údaj o výši nájemného u honiteb LČR, neboť podle ustanovení výše uvedeného odst. (2) § 30 zákona o myslivosti je výše úhrady stanovována podle předpokládaného čistého výnosu z honitby, nikoliv z dosaženého nájmu.

Při nedohodě mezi vlastníkem pozemků a nesouhlasu s rozhodnutím orgánů státní správy pak nezbývá než se obrátit na příslušný soud, nicméně vzhledem k výše uvedenému, tedy k chybějícím podkladům, bude i rozhodování soudů obtížné a výsledek poměrně nejistý.

Obdobně lze odpovědět i na dotaz ohledně ceny obvyklé za prodej (nájem?) lesa, louky, polí, či vodních ploch. Jak u prodeje, tak i u pachtu**) polí, luk, lesů a vodních ploch platí, že tyto ceny nejsou nikde centrálně evidovány, nemohou být vytvářeny ani celostátní cenové mapy. Tyto cenové mapy vytváří pouze větší realitní kanceláře z údajů realizovaných prodejů či pachtů. Cenu, alespoň blížící se ceně obvyklé, lze tedy nejsnáze zjistit buď v místě samém dotazem u jiných vlastníků v okolí (to v případě pachtu), případně u realitních kanceláří zabývajících se prodejem či pachtem těchto pozemků.

Ing. Petr Jelínek

*) pouze pro členy SVOL je k dispozici vzor dohody o přičlenění honebních pozemků (bez výše náhrady za přičlenění), který pro SVOL vypracoval  JUDr. Ing. Martin Flora, Dr.

**) podle nového občanského zákoníku je  od 1.1.2014 je nájem u pozemků označován jako pacht, přičemž jde o institut podobný nájmu s tím, že na rozdíl od nájmu se u pachtu předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat tak, aby přinášela výnos, a pachtýři připadají rovněž plody z propachtované věci, např. úroda z pole, výnos z prodeje dříví z propachtovaného lesa apod.