logo SVOL tisk

Poradna pro majitele lesa

Služby poradny jsou poskytovány zdarma; náklady s touto službou spojené hradí Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR ze svého rozpočtu. Žádat o odbornou radu mohou pouze členové SVOL. Odpovědi na obecné dotazy k problematice obhospodařování lesa jsou přístupné pro všechny majitele lesa. Odpovědi na specializované a některé právní dotazy jsou přístupné pouze pro členy SVOL.

Pro zadání nového dotazu použijte tento odkaz.

Jaké změny přináší do fungování družstva zákon o obchodních korporacích po 1.1.2014, jaké změny (obecně) je nutné provést ve stanovách a zakladatelské smlouvě družstva, aby vyhovovaly dikci tohoto zákona?

Pokud jde o výše uvedenou otázku, lze (obecně) konstatovat, že stanovy družstva je nutno upravit tak, aby obsahovaly všechny náležitosti požadované v § 553 zákona o obchodních korporacích, tj. musí obsahovat:

a) firmu družstva,

b) předmět podnikání nebo činnosti,

c) výši základního členského vkladu, popřípadě vstupního vkladu,

d) způsob a lhůtu jejich splacení přistupujícím členem,

e) způsob svolání členské schůze a pravidla jejího rozhodování,

f) počet členů představenstva a kontrolní komise a délku jejich funkčního období,

g) podmínky vzniku členství v družstvu a

h) práva a povinnosti člena družstva  a družstva.

Dále by měla být ze stanov vypuštěna všechna ustanovení, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními zákona o obchodních korporacích, což vyplývá z ustanovení § 777 odst. 1 a 2 zákona („Ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona, se zrušují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Obchodní korporace přizpůsobí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona listiny podle odstavce 1 úpravě tohoto zákona a doručí je do sbírky listin. Neučiní-li tak, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci.“) popř. by tato ustanovení měla být změněna tak, aby  byla se zákonem v souladu. Která konkrétní ustanovení mají být vypuštěna, resp. změněna, není bohužel možné popsat bez znalosti konkrétních stanov konkrétního družstva.

JUDr. Ing. Martin Flora, Dr.
20. 6. 2014