logo SVOL tisk

Poradna pro majitele lesa

Služby poradny jsou poskytovány zdarma; náklady s touto službou spojené hradí Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR ze svého rozpočtu. Žádat o odbornou radu mohou pouze členové SVOL. Odpovědi na obecné dotazy k problematice obhospodařování lesa jsou přístupné pro všechny majitele lesa. Odpovědi na specializované a některé právní dotazy jsou přístupné pouze pro členy SVOL.

Pro zadání nového dotazu použijte tento odkaz.
Jaké informace lze považovat za obchodní tajemství při správě a hospodaření v obecním lese, které obec podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, není povinna poskytnout?
Předmětem dotazu je výklad ustanovení § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Podle odstavce 1 tohoto ustanovení jsou z informační povinnosti povinného subjektu obecně vyjmuty informace, která jsou obchodním tajemstvím (pozitivní vymezení). V odstavci 2 je…

Lze na lesním pozemku (PUPFL) vedeném v LHP jako "bezlesí, DB-další bezlesí" požadovat náhradu dle § 4 vyhlášky č. 55/1999 Sb.? Na základě rozhodnutí OSSL byl tento pozemek kdysi dočasně omezen pro plnění produkční funkce lesa z důvodu umístění jímacího zařízení pro pitnou vodu. Při následném zařízení lesa byla předmětná plocha zařízena jako bezlesí. Vlastník dotčeného pozemku měl uzavřenou nájemní smlouvu za užívání jeho pozemku. Nyní končí doba platnosti dočasného omezení a provozovatel jímacího zařízení žádá OSSL o vydání nového omezení ve využívání PUPFLu na další období. Lze požadovanou náhradu vypočítat dle vyhl. 55/1999 Sb. (§ 1 dočasné odnětí nebo dočasného omezení plnění produkční funkce)? Děkuji.
Daný postup je legislativně v pořádku, neboť vlastník "bezlesí" by bez omezení hospodaření v lesích vyplývajícího z existence jímacího zařízení předmětný pozemek užíval pro plnění funkcí lesa. Pokud vlastník lesa vyjedná s uživatelem jímacího zařízení nájemní smlouvu, která bude vlastníku…

Můj dotaz směřuje k "Výzvě k podání vysvětlení", kterou jsem obdržela od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (CHKO). Výzva se týkala odstranění maringotky, kterou mám u svého lesa, na svém pozemku. Podle § 18, odst. 5 stavebního zákona jde tedy o stavbu pro údržbu lesa a zajištění lesní činnosti. Nejsem místní, dojíždím pracovat ve svém lese 160 km. Podle CHKO se jedná o zvláště chráněné území - III. zóna, kde bez souhlasu orgánu ochrany přírody nesmí maringotka stát. Definici III. zóny mi nesdělili. Souhlas mi dát nechtějí, ani výjimku na stavbu dočasnou. Jak v takovém případě postupovat? Děkuji za odpověď.
S ohledem na to, že k dotazu nebyl text výzvy připojen, má moje odpověď v jistém smyslu charakter střelby naslepo, neboť není zřejmé, zda šlo o výzvu k vysvětlení existence a umístění maringotky, nebo o výzvu k jejímu odstranění, nebo…

Dobrý den, mám následující dotaz ohledně pozemku o výměře cca 900 m2.Evidenční stav:KN - druh pozemku: lesní pozemek, PUPFLLesní hospodářská osnova: druh "další jiné pozemky", skutečné využití: "mez", popis porostu: "pole a mez"Skutečný stav:cca 20 % úzká mez při okraji sousedního lesa, porostlá keři, cca 80 % obděláváno (oráno) v jednom "lánu" se sousedním zemědělským pozemkemMůže vlastník tohoto lesního pozemku ponechat nadále tento stav využívání pozemku, anebo je povinen tento lesní pozemek celý zalesnit ?
Odpověď na to, jaký druh pozemku je pozemkem určeným k plnění funkcí lesa dává § 3 zákona č. 289/95 Sb., o lesích, který v odst. (1) vyjmenovává druhy pozemku, které spadají do tzv. PUPFLu. Jde o poměrně široký výčet pojmů,…

Mám možnost koupit pozemek, který je vedený jako trvalý travní porost a některé parcely jako ostatní plocha. Na těchto pozemcích je les ve věku cca 70 let. Jak je možné vyřídit povolení k těžbě tohoto pozemku?
Vzhledem k novým okolnostem, což jsou rozsudky Nejvyššího správního soudu a Městského osudu v Praze, oba z roku 2009, na něž jsem byl upozorněn panem JUDr. Ing. Martinem Florou a ve kterých je formulováno stanovisko, že rozhodující pro posouzení toho,…

Jaké dokumenty musí společnosti s ručením omezením založené ÚZSC, které nepodléhají ověřování účetní závěrky auditorem, každoročně v souladu s platnými zákony zakládat ve sbírce listin OR?
Zákon č. 304/2013 Sb. v § 66 ve spojení s § 21a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, předpokládá, že společnost s ručením omezeným založená územním samosprávným celkem, která nepodléhá povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem, bude do sbírky…

Společnost s ručením omezeným založená ÚZSC nepodléhá ověřování účetní závěrky auditorem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a tudíž nemá povinnost vyhotovovat výroční zprávu. Pokud ji však přesto vyhotovuje, je povinna ze zákona č. 106/1999 Sb. výroční zprávu zveřejnit na webových stránkách společnosti, pokud je společnost provozuje, nebo na stránkách jejího zakladatele (ÚZSC)?
Subjekt, který vyhotoví výroční zprávu odpovídající svým rozsahem a obsahem požadavkům vyjádřeným v § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, aniž by k tomu byl povinen, není ustanoveními označeného zákona upravujícími způsoby zveřejnění výroční zprávy ani její obsahové náležitosti…

Jsou zápisy ze zasedání dozorčí rady takové s. r. o. veřejné? Musí být umístěny např. na webových stránkách společnosti, pokud je společnost provozuje? Kdo za případné uveřejnění zodpovídá - společnost prostřednictvím jednatele nebo dozorčí rada prostřednictvím svého předsedy? A z jakého právního důvodu?
Zápisy ze zasedání dozorčí rady společnosti s ručením omezeným, jejímž jediným zakladatelem a společníkem je obec, jsou bezpochyby informací ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. („Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho…

Je společnost s ručením omezeným s majetkovou účastí územního samosprávného celku, která byla založena především za účelem správy lesního majetku ÚZSC, veřejnou institucí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění? Vztahuje se na ní povinnost poskytování informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním dle uvedeného zákona?
Při zpracování odpovědi vycházím z předpokladu, že majetková účast územního samosprávného celku, zmíněná v otázce, činí 100 % a že jde o společnost založenou obcí jako jediným zakladatelem, jak je uvedeno v úvodu. Algoritmus pro řešení otázky, zda určitý subjekt…

Lze vykládat rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13.8.2014 tak, že pro případ použití biocidů na území zařazených do soustavy Natura 2000 je vždy vyžadován posudek EIA (bez ohledu na to, zda lze tento záměr považovat pro péči o danou naturovou lokalitu za nezbytný)?
K dotazu na interpretaci rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13.8.2014 č.j. 3 As 75/2013-112 uvádím následující: Podle mého názoru nelze z rozsudku dovozovat, že pro případ použití biocidů na území zařazených do soustavy Natura 2000 je vždy vyžadován posudek…