logo SVOL tisk

Poradna pro majitele lesa

Služby poradny jsou poskytovány zdarma; náklady s touto službou spojené hradí Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR ze svého rozpočtu. Žádat o odbornou radu mohou pouze členové SVOL. Odpovědi na obecné dotazy k problematice obhospodařování lesa jsou přístupné pro všechny majitele lesa. Odpovědi na specializované a některé právní dotazy jsou přístupné pouze pro členy SVOL.

Pro zadání nového dotazu použijte tento odkaz.
Dobrý den, potřeboval bych znát právní názor na problematiku výkonu funkce OLH. Pokud je výkonem funkce OLH pověřena právnická osoba, například obchodní organizace typu společnosti s ručením omezeným, musí mít pro výkon funkce OLH udělenou orgánem státní správy licenci. V případě udělené licence pro právnickou osobu musí podmínky pro vydání licence splňovat její odpovědný zástupce, který pak zodpovídá za odbornou úroveň výkonu činnosti funkce OLH. U právnických osob je běžnou praxí, že odpovědným zástupcem je např. jednatel společnosti a praktický výkon činnosti OLH vykonává některý ze zaměstnanců společnosti (lesník či osoba v rámci společnosti pověřená touto činností). Je možné a bude to v souladu s platnou legislativou, pokud tuto činnost (vyhledávání kůrovcových stromů, kontrola provedených prací při žádostech o příspěvky na hospodaření, poradenská činnost vlastníkům lesa apod.) bude pro společnost vykonávat na základě uzavřené smlouvy o dílo osoba samostatně výdělečně činná?
Přes určité veřejnoprávní prvky spojené s institutem odborného lesního hospodáře (OLH) a výkonem jeho funkce je OLH především osobou soukromého práva, neboť činnost OLH je v příloze č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, řazena mezi obory činností náležející…

Orgány ochrany přírody ale v ÚSESech nepřipouští žádnou výsadbu geograficky nepůvodních dřevin. Ba přímo v závazných stanoviscích je zakazují.
 Mimo část třetí a čtvrtou zákona o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) už do použití DG a MD orgány ochrany přírody nemají co mluvit (počínaje 1.1.2022, kdy vstoupily v účinnost novely lesního zákona a ZOPK). Met. pokyn MZe je určen orgánům…

Pojistné podmínky pojištění lesních porostů (Generali Česká Pojišťovna a.s./ČSOB Pojišťovna)
Pojištění se vztahuje na lesní porosty uvedené v pojistné smlouvě, a to pro případ poškození nebo zničení pojištěného porostu pojistným nebezpečím: požárem nebo vichřicí. Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení lesního porostu, způsobené pojistným nebezpečím: požárem, výbuchem, úderem blesku nebo…

V r. 2022 jsou opět poskytovány příspěvky na zalesnění zem. půdy - SZIF, opatření 8.1.1. Rozhoduji se, zda požádat o finanční příspěvky dle tohoto opatření nebo zda využít fin. příspěvky dle NV 455/2021. Dle komunikace s MZe a SZIF z tohoto roku: 1) pokud nevyužiji příspěvku na zalesnění zem. půdy - SZIF, opatření 8.1.1. - NENÍ při zalesnění zem. půdy možné požádat o fin. příspěvek na sazenice dle NV 455/2021 ( nejedná se o obnovu), ale JE možné žádat o fin. příspěvek na oplocenku i na následnou péči dle NV 455/2021. 2) naopak, pokud využiji příspěvku na zalesnění zem. půdy - SZIF, opatření 8.1.1. - není možné žádat o příspěvek na oplocenku dle NV 455/2021 , ani na násl. péči dle NV 455/2021. Je to na první pohled pochopitelné a logické ( nelze žádat dvakrát na totéž), nicméně poprosím Vás o potvrzení výše uvedeného v bodech 1 a 2.
Výhodnost jedné či druhé finanční podpory závisí na kalkulaci dle konkrétních použitých dřevin. Z aktuálního PRV (NV č. 185/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů) lze v závislosti na použitých dřevinách získat celkovou dotaci na založení porostu + 5 let péče + náhradu…

Na zřízení a provozování singletrackových tratí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa jsou vydávána rozhodnutí o odnětí nebo omezení plnění funkcí lesa. Součástí žádosti o toto rozhodnutí je také výpočet náhrady za škodu na lesním pozemku z odnětí nebo omezení plnění produkční funkce (§ 3 nebo § 4 vyhl). Podle § 1, odst. 1, písm. a), bod 1. se jedná o "dřevoprodukční" funkci. Jak postupovat v níže uvedených případech:
  b) pozemek je PUPFL a je v druhu pozemku "lesní pozemek", ale jedná se o bezlesí (tedy o část pozemku, která dočasně neplní produkční funkci) Jak vyplývá z definice lesního pozemku v předchozí odpovědi, je jím rovněž pozemek bez…

Je možno v uvedených případech vyčíslovat náhradu za škodu z odnětí nebo omezení plnění produkční funkce podle § 3 nebo § 4 vyhlášky?
Z výše uvedených ustanovení lesního zákona ve spojení s § 1 vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, vyplývá, že jednou z náležitostí žádosti o odnětí…

Mám svůj soukromý les. Můžu si v něm uříznout vánoční stromek, aniž bych něco porušil?
Vánoční stromek si ve svém lese uříznout můžete. Pokud byste jich ale potřeboval větší počet, nesmíte snížit zakmenění (zjednodušeně hustotu porostu) pod 80% (u mladých nezajištěných porostů vyžadujících ještě péči proti buřeni a zvěři). V již zajištěných porostech je těžba vánočních…

1. V opatření obecné povahy z 3. 4. 2019 je v bodu 2.2 uvedeno, že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby (tedy i např. pouze 0,30 ha), musí být zalesněna do 5 let. V odůvodnění k tomuto bodu se však mluví o kalamitních holinách. Ty však mají specifikaci 1 ha+. 2.. V případě vzniku kalamitní holiny se nezalesněné pruhy o šířce 5 metrů mohou ponechat ve vzdálenosti minimálně cca 20 metrů od sebe pouze v „červených“ zónách a to u pouze u holin o výměře větší než 2 ha.  Chápu to takto dobře? Pokud ano, tato plocha se následně otdečte od celkové výměry holiny?
ad 1) Platí to, co je uvedeno ve výroku daného OOP, tj. „…v důsledku nahodilé těžby…“. Text odůvodnění OOP z 3.4.2019 byl nepřesný a byl nahrazen novým odůvodněním v OOP č.j. 1710/2020-MZE-16212: „Prodloužení lhůty pro zalesnění holiny na lesních pozemcích a zajištění na…

Výklad pojmu zalesněný pozemek. Platí ve vazbě na zalesňovací povinnost z lesního zákona? Jestliže vlastník zalesní pozemek v posledním roce zákonné lhůty a bude třeba sucho a významná část sazenic uhyne, tak pozemek nebude zalesněný a vlastník porušuje zákon? To by totiž nebyl zalesněný skoro žádný pozemek, protože průměrné vylepšování je někde okolo 30%
Předně je nutno rozlišovat pojem zalesněný pozemek = nelesní pozemek prohlášený za les rozhodnutím orgánu SSL s nutností zalesnění (90% min. počtu) a pojem obnovený pozemek = holina na lesním pozemku (60% min. počtu) s možností přirozené nebo umělé obnovy nebo…

Pochopil jsem obnovený pozemek jako výsledek přirozené obnovy, ale nechápu u obnoveného pozemku limit 60%, když při zajištění je 80%. To by znamenalo, že přirozeně obnovený pozemek minimálním počtem nemůže být nikdy zajištěný.
Obnovený pozemek není pouze výsledkem přirozené obnovy (viz vysvětlení výše). Za zajištěný lesní porost (80% min. počtu) lze ve stanovené lhůtě pro zajištění (7 let od vzniku holiny ze zákona nebo 10 let od vzniku holiny dle OOP nebo různě…