logo SVOL tisk

Poradna pro majitele lesa

Služby poradny jsou poskytovány zdarma; náklady s touto službou spojené hradí Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR ze svého rozpočtu. Žádat o odbornou radu mohou pouze členové SVOL. Odpovědi na obecné dotazy k problematice obhospodařování lesa jsou přístupné pro všechny majitele lesa. Odpovědi na specializované a některé právní dotazy jsou přístupné pouze pro členy SVOL.

Pro zadání nového dotazu použijte tento odkaz.
Výklad pojmu zalesněný pozemek. Platí ve vazbě na zalesňovací povinnost z lesního zákona? Jestliže vlastník zalesní pozemek v posledním roce zákonné lhůty a bude třeba sucho a významná část sazenic uhyne, tak pozemek nebude zalesněný a vlastník porušuje zákon? To by totiž nebyl zalesněný skoro žádný pozemek, protože průměrné vylepšování je někde okolo 30%
Předně je nutno rozlišovat pojem zalesněný pozemek = nelesní pozemek prohlášený za les rozhodnutím orgánu SSL s nutností zalesnění (90% min. počtu) a pojem obnovený pozemek = holina na lesním pozemku (60% min. počtu) s možností přirozené nebo umělé obnovy nebo…

Pochopil jsem obnovený pozemek jako výsledek přirozené obnovy, ale nechápu u obnoveného pozemku limit 60%, když při zajištění je 80%. To by znamenalo, že přirozeně obnovený pozemek minimálním počtem nemůže být nikdy zajištěný.
Obnovený pozemek není pouze výsledkem přirozené obnovy (viz vysvětlení výše). Za zajištěný lesní porost (80% min. počtu) lze ve stanovené lhůtě pro zajištění (7 let od vzniku holiny ze zákona nebo 10 let od vzniku holiny dle OOP nebo různě…

Nechápu zvýhodňování dovozového materiálu u douglasky(1-6LVS) před domácími sběry.1-4, 5+-1LVS).
V případě douglasky z dovozu se v rámci MPŘ podařilo rozšířit její uplatnění v podmínkách ČR z 2.-6.LVS na 1.-6.LVS (důvodem je zejména potenciální využití na CHS 13). Snahy o rozšíření vertikálního přenosu do 5., popř. 6. LVS u našich domácích dřevin, včetně populací douglasky…

V metodickém pokynu MZe nevidím žádnou zmínku o ÚSESech, které jsou v části šesté ZoOPK. To by znamenalo, že se na ně tento pokyn vztahuje? Doteď k nim orgány ochrany přírody přistupovaly jako k chráněným územím a výsadba těchto dřevin byla zakázaná.
Použití MD, DG a jejich směsi v biocentrech závazně vymezených ÚSES, tj. ÚSES schválených územním plánem, je omezeno nad rámec metodického pokynu MZe. Pokud v nich plánujete výsadbu těchto dřevin, je třeba si vyhledat příslušný doporučený podíl MD a DG v cílové druhové…

Na zřízení a provozování singletrackových tratí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa jsou vydávána rozhodnutí o odnětí nebo omezení plnění funkcí lesa. Součástí žádosti o toto rozhodnutí je také výpočet náhrady za škodu na lesním pozemku z odnětí nebo omezení plnění produkční funkce (§ 3 nebo § 4 vyhl). Podle § 1, odst. 1, písm. a), bod 1. se jedná o "dřevoprodukční" funkci. Jak postupovat v níže uvedených případech: a) pozemek je PUPFL, ale nikoli v druhu pozemku "lesní pozemek", nýbrž "ostatní plocha" (ostatní komunikace, jiná plocha apod) b) pozemek je PUPFL a je v druhu pozemku "lesní pozemek", ale jedná se o bezlesí (tedy o část pozemku, která dočasně neplní produkční funkci) Dotaz: Je možno v uvedených případech vyčíslovat náhradu za škodu z odnětí nebo omezení plnění produkční funkce podle § 3 nebo § 4 vyhlášky?
Jak postupovat v níže uvedených případech: a) pozemek je PUPFL, ale nikoli v druhu pozemku "lesní pozemek", nýbrž "ostatní plocha" (ostatní komunikace, jiná plocha apod). Platný lesní zákon (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých…

Vybrané související dotazy k dočasnému odnětí lesa - jak vyčíslit poplatek za dočasné odnětí lesních pozemků např. z důvodu plánované těžby kamene, jaká škoda na lesním pozemku a škoda na lesním porostu bude předmětem vyčíslení, jak se vypočítá hodnota stávajících porostů, lze požadovat rozdíl mezi současnou cenou dřevní hmoty a cenou před poklesem cen dříví, je vlastník lesa povinen na své náklady odstranit současné porosty ....?
1) Jakým způsobem vyčíslit poplatek za dočasné odnětí lesních pozemků z důvodu plánované těžby kamene? Jak postupovat při stanovení hodnoty faktoru ekologické váhy lesa u lesů zařazených do kategorie lesa zvláštního určení nebo ochranného a mimo tyto kategorie, např. na…

Otázka 1)Jak definovat v § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. „hospodaření způsobem vyžadujícím intenzivní technologie“? Orgán ochrany přírody odvozuje intenzivní technologie od velikosti holiny např. nad 1 ha (např. do 1 ha včetně není intenzivní technologie; nad 1 ha je intenzivní technologie) a ne od použití vlastní technologie (např. kombinace harvestor a vyvážecí souprava – je intenzivní technologie; kombinace JMP, traktor, popř. lanovka nebo kůň – není intenzivní technologie). Je pouze na orgánu ochrany přírody, jak si vyloží tento pojem?
Z obecného pohledu lze odpovědět ne (není to pouze na konkrétním orgánu ochrany přírody, musí se řídit ustálenými výklady). Pro konkrétnější odpověď je nutno se zabývat obsahem § 26 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále „ZOPK“)…

Otázka 2) - souvisí s otázkou 1)Může orgán ochrany přírody zakázat nahodilou těžbu kůrovcem napadených stromů (smrk ztepilý) v II. zóně CHKO (hospodářský les) s odvoláním na zájmy ochrany přírody (inverzní rokle citlivé na změnu mikroklimatických podmínek, kde plošné a razantní odlesnění by způsobilo ohrožení zvláště chráněných druhů a dalších vzácných druhů rostlin a živočichů; přírodní biotopy, které jsou předmětem ochrany evropsky významné lokality)?
Z obecného pohledu lze odpovědět ano (může ji zakázat z důvodu jím prokázaných zájmů ochrany přírody). Pro podrobnější odpověď je nutno opět vycházet z Metodického doporučení, které je závazným vodítkem pro interpretaci neurčitého právního pojmu „intenzivní technologie“ při rozhodování orgánů…

Dobrý den, obec provedla začátkem tohoto roku nahodilou kůrovcovou těžbu v lesním porostu mezi rekreačními chatami. Z důvodu nedostatku manipulačního prostoru pro bezpečnou těžbu (nedovolené přístavby, pergoly, kůlny...) byl mezi chatami ponechán stále ještě zdravý, 30 m široký pás stromů (cca 0,02 ha), který odděluje z jedné strany vytěžená plocha a z druhé přilehlá vodní plocha. Možné je pouze rizikové kácení stromů. Jedná se cca o 30 ks stromů při průměrné ceně 2000 Kč/ks, což pro obec představuje nepřiměřený náklad. Obec by ráda, aby se na úhradě vzniklých vícenákladů podíleli majitelé chat. Je možné po nich tyto náklady vymáhat a na základě jakého ustanovení zákona? Dále nás zajímá, jak se obce dotýkají § 2900-2903 Občanského zákoníku. Je ponechání výše uvedeného porostního zbytku vědomým vytvořením nebezpečné situace, za kterou nese vlastník odpovědnost?
Rozsah práv a povinností vlastníků lesa a vlastníků chat při jejich ochraně před škodami vyvolanými přirozenými riziky vyplývajícími z existence lesa, včetně ochrany před pádem stromů nebo jejich částí z pozemků určených k plnění funkcí lesa, se řídí ustanoveními dvou…

Jak je to, jestliže větve z okraje lesa přesahují na sousední zemědělskou parcelu a tam brání průjezdu techniky? Je vlastník lesa povinen stromy ořezat nebo to může udělat zemědělec? Pokud to provede zemědělec, může uplatňovat náhradu za tuto práci? Pokud je vlastník povinen stromy ořezat alespoň tedy v průjezdné výšce, jakým způsobem se toho domáhá vlastník sousedního pozemku?
V dané věci jsou základem právní ochrany zákon č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník - NOZ) a ustanovení § 22 zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon – LesZ). V judikatuře se v současné době ustálil názor, že hlavním nositelem prevenční povinnosti…