logo SVOL tisk

Poradna pro majitele lesa

Služby poradny jsou poskytovány zdarma; náklady s touto službou spojené hradí Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR ze svého rozpočtu. Žádat o odbornou radu mohou pouze členové SVOL. Odpovědi na obecné dotazy k problematice obhospodařování lesa jsou přístupné pro všechny majitele lesa. Odpovědi na specializované a některé právní dotazy jsou přístupné pouze pro členy SVOL.

Pro zadání nového dotazu použijte tento odkaz.
Nechápu zvýhodňování dovozového materiálu u douglasky(1-6LVS) před domácími sběry.1-4, 5+-1LVS).
V případě douglasky z dovozu se v rámci MPŘ podařilo rozšířit její uplatnění v podmínkách ČR z 2.-6.LVS na 1.-6.LVS (důvodem je zejména potenciální využití na CHS 13). Snahy o rozšíření vertikálního přenosu do 5., popř. 6. LVS u našich domácích dřevin, včetně populací douglasky…

V metodickém pokynu MZe nevidím žádnou zmínku o ÚSESech, které jsou v části šesté ZoOPK. To by znamenalo, že se na ně tento pokyn vztahuje? Doteď k nim orgány ochrany přírody přistupovaly jako k chráněným územím a výsadba těchto dřevin byla zakázaná.
Použití MD, DG a jejich směsi v biocentrech závazně vymezených ÚSES, tj. ÚSES schválených územním plánem, je omezeno nad rámec metodického pokynu MZe. Pokud v nich plánujete výsadbu těchto dřevin, je třeba si vyhledat příslušný doporučený podíl MD a DG v cílové druhové…

Na zřízení a provozování singletrackových tratí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa jsou vydávána rozhodnutí o odnětí nebo omezení plnění funkcí lesa. Součástí žádosti o toto rozhodnutí je také výpočet náhrady za škodu na lesním pozemku z odnětí nebo omezení plnění produkční funkce (§ 3 nebo § 4 vyhl). Podle § 1, odst. 1, písm. a), bod 1. se jedná o "dřevoprodukční" funkci. Jak postupovat v níže uvedených případech: a) pozemek je PUPFL, ale nikoli v druhu pozemku "lesní pozemek", nýbrž "ostatní plocha" (ostatní komunikace, jiná plocha apod) b) pozemek je PUPFL a je v druhu pozemku "lesní pozemek", ale jedná se o bezlesí (tedy o část pozemku, která dočasně neplní produkční funkci) Dotaz: Je možno v uvedených případech vyčíslovat náhradu za škodu z odnětí nebo omezení plnění produkční funkce podle § 3 nebo § 4 vyhlášky?
Jak postupovat v níže uvedených případech: a) pozemek je PUPFL, ale nikoli v druhu pozemku "lesní pozemek", nýbrž "ostatní plocha" (ostatní komunikace, jiná plocha apod). Platný lesní zákon (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých…

Je možné požadovat poplatek za povolení vjezdu automobilů na komunikaci třídy 3L, která je jedinou přístupovou komunikací k rekreačním chatám, je-li na vjezdu na ni osazena značka B11 – „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou „Mimo vozidel s povolením xxxxxxxxxxxxxxx“? Vlastníci rekreačních chat požadují volný vjezd s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 449/2005 a Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 380/06.
Jak bylo konstatováno v odpovědi na obdobný dotaz člena SVOL položený v souvislosti s vjezdem na lesní cestu představující komunikační spojnici s hájenkou ve vlastnictví třetí osoby, prolíná se v předmětné věci navzájem veřejnoprávní a soukromoprávní úprava. Ve veřejnoprávní rovině je rozsah práva vlastníků chat…

Vybrané související dotazy k dočasnému odnětí lesa - jak vyčíslit poplatek za dočasné odnětí lesních pozemků např. z důvodu plánované těžby kamene, jaká škoda na lesním pozemku a škoda na lesním porostu bude předmětem vyčíslení, jak se vypočítá hodnota stávajících porostů, lze požadovat rozdíl mezi současnou cenou dřevní hmoty a cenou před poklesem cen dříví, je vlastník lesa povinen na své náklady odstranit současné porosty ....?
1) Jakým způsobem vyčíslit poplatek za dočasné odnětí lesních pozemků z důvodu plánované těžby kamene? Jak postupovat při stanovení hodnoty faktoru ekologické váhy lesa u lesů zařazených do kategorie lesa zvláštního určení nebo ochranného a mimo tyto kategorie, např. na…

Otázka 2) - souvisí s otázkou 1)Může orgán ochrany přírody zakázat nahodilou těžbu kůrovcem napadených stromů (smrk ztepilý) v II. zóně CHKO (hospodářský les) s odvoláním na zájmy ochrany přírody (inverzní rokle citlivé na změnu mikroklimatických podmínek, kde plošné a razantní odlesnění by způsobilo ohrožení zvláště chráněných druhů a dalších vzácných druhů rostlin a živočichů; přírodní biotopy, které jsou předmětem ochrany evropsky významné lokality)?
Z obecného pohledu lze odpovědět ano (může ji zakázat z důvodu jím prokázaných zájmů ochrany přírody). Pro podrobnější odpověď je nutno opět vycházet z Metodického doporučení, které je závazným vodítkem pro interpretaci neurčitého právního pojmu „intenzivní technologie“ při rozhodování orgánů…

Otázka 1)Jak definovat v § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. „hospodaření způsobem vyžadujícím intenzivní technologie“? Orgán ochrany přírody odvozuje intenzivní technologie od velikosti holiny např. nad 1 ha (např. do 1 ha včetně není intenzivní technologie; nad 1 ha je intenzivní technologie) a ne od použití vlastní technologie (např. kombinace harvestor a vyvážecí souprava – je intenzivní technologie; kombinace JMP, traktor, popř. lanovka nebo kůň – není intenzivní technologie). Je pouze na orgánu ochrany přírody, jak si vyloží tento pojem?
Z obecného pohledu lze odpovědět ne (není to pouze na konkrétním orgánu ochrany přírody, musí se řídit ustálenými výklady). Pro konkrétnější odpověď je nutno se zabývat obsahem § 26 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále „ZOPK“)…

Dobrý den, obec provedla začátkem tohoto roku nahodilou kůrovcovou těžbu v lesním porostu mezi rekreačními chatami. Z důvodu nedostatku manipulačního prostoru pro bezpečnou těžbu (nedovolené přístavby, pergoly, kůlny...) byl mezi chatami ponechán stále ještě zdravý, 30 m široký pás stromů (cca 0,02 ha), který odděluje z jedné strany vytěžená plocha a z druhé přilehlá vodní plocha. Možné je pouze rizikové kácení stromů. Jedná se cca o 30 ks stromů při průměrné ceně 2000 Kč/ks, což pro obec představuje nepřiměřený náklad. Obec by ráda, aby se na úhradě vzniklých vícenákladů podíleli majitelé chat. Je možné po nich tyto náklady vymáhat a na základě jakého ustanovení zákona? Dále nás zajímá, jak se obce dotýkají § 2900-2903 Občanského zákoníku. Je ponechání výše uvedeného porostního zbytku vědomým vytvořením nebezpečné situace, za kterou nese vlastník odpovědnost?
Rozsah práv a povinností vlastníků lesa a vlastníků chat při jejich ochraně před škodami vyvolanými přirozenými riziky vyplývajícími z existence lesa, včetně ochrany před pádem stromů nebo jejich částí z pozemků určených k plnění funkcí lesa, se řídí ustanoveními dvou…

Jak je to, jestliže větve z okraje lesa přesahují na sousední zemědělskou parcelu a tam brání průjezdu techniky? Je vlastník lesa povinen stromy ořezat nebo to může udělat zemědělec? Pokud to provede zemědělec, může uplatňovat náhradu za tuto práci? Pokud je vlastník povinen stromy ořezat alespoň tedy v průjezdné výšce, jakým způsobem se toho domáhá vlastník sousedního pozemku?
V dané věci jsou základem právní ochrany zákon č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník - NOZ) a ustanovení § 22 zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon – LesZ). V judikatuře se v současné době ustálil názor, že hlavním nositelem prevenční povinnosti…

Je možné v rámci pronájmu pozemků pod stavbami rekreačních chat vedle těchto pozemků (pod stavbami) propachtovávat i části přilehlých pozemků, které jsou užívání vlastníky chat např. k uskladnění dříví, zřízení posezení, parkování vlastních vozidel či jen jako plocha pro rekreační sport? Jedná se v převážné většině o lesní pozemky s ochranou PUPFL.
Pronájem pozemků určených k plnění funkcí lesů (PUPFL) je z hlediska zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (NOZ), jedním z možných majetkoprávních úkonů spjatých s vlastnictvím lesa. Problém při těchto úkonech může nastat z hlediska zákona…